Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
A hangoltság és a harmónia, vagyis a vibráció törvénye

Kozma Szilárd: II.  A hangoltság és a harmónia, avagy a vibráció törvénye.      Más nevein: a Rezonancia illetve az Affinitás és a Tükrözõdés törvénye. Magyar népi meghatározásban annak az elvnek a törvénye, ami szerint: "A zsák megtalálja a foltját.".     "Semmi sem áll, minden, ami létezik, még a gondolat és a képzelet is vibrál." - Ötezer évvel ezelõtt írták le az egyiptomi hermetikusok ezt az egyetemesen érvényes metafizikai (Tehát idõtõl és tértõl függetlenül, mindenütt és mindenkor érvényes!) igazságot. A modern fizika kutatási eredményei is igazolták ennek az ötezer évvel korábban leírt hermetikus tételnek az érvényességét, amely valósnak bizonyult az anyagi világ minden szférájában. A hermészi kinyilatkoztatás viszont nem csak az anyag különbözõ megnyilvánulási formáira vonatkozik, hanem az egész létezésre. Az anyagi, a biológiai, a lelki és a szellemi – spirituális létezés közötti különbségek tulajdonképpen az abszolút õsszellemnek a különbözõ rezgési skálák, vagy vibrációs állapotok szerinti megnyilvánulásának a következménye. Minél közelebb áll az abszolút lét-állapothoz és minél magasabb a vibrációs állapot, annál összetettebb létezési formákkal és létállapotokkal találkozunk (Például az ideák világa.). És minél alacsonyabb rezgési fokot (frekvenciát) mérünk, annál durvább, tehát áthatolhatatlanabb, rugalmatlanabb és változtathatatlanabb megnyilvánulási formákkal  szembesülünk (Fizikai - kozmikus létállapot általában, és a legkeményebb anyagi létformák a földön. Esetleg biológiai életformák.).     Egy finom szellemi információ, valamint az anyagi világnak egy durva (tehát egy átlagos képességû ember számára is azonnal érzékelhetõ) jelzése, külön - külön, csakis a velük azonos vibrációs állapotban levõ (azonos rezgési skálán létezõ) közegekben, a velük azonos vibrációs állapotban levõ energetikai struktúrákban áradhat szét, csakis ott nyilvánulhat meg a maga teljességében, ott idézhet elõ lényegi változásokat: Hasonló a hasonlót vonzza. De figyelem: hasonló a hasonlót le is gyõzi, be is keblezi és meg is változtatja! (Sõt: tudatosan, vagy tudattalanul meg is gyilkolhatja. Lásd K.G. Junk tételét, miszerint az áldozat mindig „meghívja” tudattalanul a merénylõt, vagy éppen a gyilkost. Persze, ez nem azt jelenti, hogy lehet morálisan relativizálni és az áldozatot büntejük a merénylõ, vagy a gaztett elkövetõje helyett, amiként az, egyes liberális koncepciók szerint kellene!) Mert ami nincs minden dimenzió szintjén, azonos vibrációs határértékeken belül, az küldhet egymásnak információt ugyan és vehet tudomást egyik a másikról (Lásd a Szetetet és a nyitott lét törvényénél leírtakat), de nem szembesül, nem találkozoik egyik a másikkal közvetlenül a Ploaritás és a Hatás – visszahatás törvényei alapján. Ezért, a kevésbé hasonló létállapotoknál, tehát az egymástól jól differenciált és eltérõ rezgési állapotban létezõ létformáknál ez az áthatoláson keresztüli szembesülés, és áthatolás, valamint az ennek köszönhetõ változtatás lehetõsége nem áll fent.     Ez az egyetemes vibrációs állapot tehát, a misztikusok által Isten Misztikus Testének nevezett Egyetemes Éteri Szubsztanciának (A Pránának: az õsszubsztanciának) a tulajdonsága, a mindenkori létezési állapota.     A modern fizika "fehér zaj"-nak nevezi azt a rezgési határ állapotot, amely az anyagi világot elválasztja a magasabb rezgési fokozatú létállapotoktól (“dimenzióktól”). A fizikai dimenzióban ismert rezgési formák, úgymint fényhullám rezgése, hanghullám rezgése, az elektromos áram, vagyis az elektronok, a pozitronok, a neutronok és más anyagi részecskék rezgése, valamint a hõ-kvantumok rezgése, mind - mind a szellemi világ "fehér zaj alatti - állapotának" a rezgési frekvenciájánál alacsonyabb, tehát a fehér zajnál alacsonyabb rezgési szintû, durvább megnyilvánulási formái. Ha egyetlen nagy papírlapon grafikailag ábrázolhatnánk a fizikai világban mérhetõ minden létezési és sugárzási forma alaprezgésének a grafikai íveléseit egy egységes mérték szerint, ezeknek a sugár-rezgéseknek az ábrázolt formái (grafikonjai), valahol, egy fizikai számításokkal is meghatározható pontban, egyszerre mind találkoznának. Ez az interferencia- pont jelezné azt a váltó pontot, amely elválasztja az anyagi világot a szellemi világtól. Ez a váltó pont jelezné azt az ideális frekvencia-rést ahol az anyagi sugárzás szellemi információvá válik és viszont: ez a pont jelentené azt a vibráció - csökkenési küszöböt, amely alatt a szellemi információt tartalmazó energetikai (éteri) mezõ (az éteri szubsztancia) anyagi szubsztanciává sûrûsödik (materializálódik).     A folyamat tulajdonképpen az általunk valóságosnak érzékelt fizikai jelenségnek a fordítottja: A fizikai dimenzióban észlelhetõ legmagasabb és legfinomabb rezgési fokozatoknál magasabb fokú (finomabb) rezgési állapotban létezõ információs- energetikai struktúráknak (a spirituális létformáknak, a spirituális õs-erõknek és õs ideáknak, tehát az érzelmeinknél, a gondolatainknál és képzeteinknél is magasabb rezgési állapotban létezõ õsideáknak) a rezgési frekvenciája csökkenése következtében, e váltó pont által jelölt vibrációs skála-küszöbön aluli frekvenciás állapotba kerülõ információs- energetikai létstruktúrák anyagi formákba sûrûsödnek. A spirituális energiát és információt tartalmazó energia-kvantumok ezen a fehér zajnak nevezett, alsó rezgési küszöb alatti rezgési állapotaikban eldurvulnak (csökken a rezgési frekvenciájuk) és ebben az alacsonyabb (anyagi) rezgési állapotukban, durva és kevésbé áthatható, kevésbé változtatható, de egymástól jól differenciált, rugalmatlan információs- energetikai struktúrákba: anyagi formákba tömörülve, hozzák létre az anyagi világ különbözõ megnyilvánulási formáit, az õket emígy „létrehozó” eredeti, spirituális õsmintájának megfelelõen formálódva!     A a tizenkét konstelláció által (is) megtestesített morfogenetikus – kauzális erõtérben létezõ, és egymást befolyásoló és fenntartó, tehát különbözõ jellegû és hatású spirituális õsállapotokból, tehát az õsi metafizikai (fizika elõtti, fizika fölötti) információs-energetikai erõterekbõl az egyetemes törvények és alkímiai lételvek szerint, különbözõ vibrációs interferenciák által meghatározott szellemi színezetek szerint diferenciálódnak és materializálódnak az anyag és az élet mintái. Minden, ami az anyagi világban létezik, a fent leírt módon, a különbözõ lét-struktúrákba rendezõdõ szellemi õs szubsztanciából (az éterbõl: Isten Misztikus Testébõl) ered, és a két elsõ alkímiai létprincípium (Világosság és Szeretet, Maszkulin és Femininin, Jang – Jin.), a három alkímiai õsminõség (Sarkalatos, Szilárd és Változó, vagy: Sal, Sulphur, és Mercur,  Manas, Tatva, és Radzsasz, stb.) a négy alkímiai õsi alapelem (Levegõ, Tûz, Víz és Föld), a hét alkímiai alapmûvelet, a tíz egyetemes törvény és teremtõ erõ szerint, létesül és tömörül (materializálódik) a fehér zaj alatti határállapotba. -Így kerülnek tehát az egyetemes lételvek és törvények szerint, anyagi állapotokba a különbözõ kauzális, spirituális, mentális és asztrális létstruktúrák.      A (durva) fizikai (anyagi) létállapot ugyanis a Létezés végsõ, határ- állapota, határhelyzete. A Teremtés tehát, nem az anyagban, nem az anyagi világban kezdõdik, HANEM OTT VÉGZÕDIK(!), ott áll meg és ott jut határ-állapotba. Ám ez a határ-állapot és ez a határhelyzet is állandóan változik és tágul és növekszik vibrációs állapota szerint is. Nem hiába beszélnek a fizikusok táguló világegyetemrõl, noha ez csak ez egyetemes kauzális létezés tágulásának ls növekvésének a következménye, és a fizikai világegyetem is, csak egy bizonyos vibrációs skálán belüli létezési állapot. Csak egy bizonyos rezgési skálán belüli és tûrési határon belüli megnyilvánulása a létnek. Az anyagi kozmosz tehát, még egyáltalán nem az Egész és a Teljes világegyetem, hanem annak a fehér zaj alatti frekvenciákon létezõ - rezgõ állapota és része. Ez viszont azért fontos (szakrális) állapot, mivel Lilith-mentes állapot, annak ellenére, hogy a maga összességében és összetettségében, az anyagi mintázata által, tökéletes tükre és formai kifejezõdése a szellemi világegyetemnek: az egyetemes létnek, amit a zavart okozó õs-Lilith is befolyásol, nem csak a törvények. A legtömörebbnek hitt atom részecskéi között is akkora távolságok vannak a részecskék térfogatához viszonyítva, mint az általunk is ismert bolygók és csillagok között, azoknak a térfogatához és sûrûségéhez viszonyítva. Ezeken az atomokhoz és atomi részecskékhez képest nagy, fizikai távolságokon belül – tehát az atomi és a szubatomi belsõ terekben - léteznek az atomokat, valamint az atomi részecskéket és a szubatomi részecskéket „fenntartó” és azok struktúráit különbözõ mintákba rendezõ (szubatomi) energetikai mezõk és terek, amelyekbõl azok a magas sebességû, pörgésükkel a szilárd anyag látszatát keltõ energia-kvantumok válnak ki, amelyek a szubatomi részecskéket képezik.     Ugyanakkor, a különbözõ (kauzális és ideális) létesszenciáknak megfelelõ és az atomi struktúrákat ezen idea mintáknak megfelelõ, azok lényege szerinti fizikai (geometrikus) mintákba rendezõ, fizikai energetikai tereket, ezek, a spirituális lét-minták szerint strukturált és differenciált, éteri és asztrális energia-terek tartják fent, azok táplálják egyetemes létenergiával. Tehát, a fizikai – anyagi mintázatokat létrehozó (fizikai) energetikai tereket is, pontosan a fizikai anyag alapját képezõ, de a fizikainál finomabb éteri, asztrális és szellemi - ideatikus szubsztanciák töltik fel energiával. Sõt, létezik még azoknál is finomabb rezgési szintû kauzális szubsztancia is, amit fentebb, a hermetikus filozófusok kifejezésével élve, Isten Misztikus Testének neveztem. Ebbõl, az abszolút õsi, kauzális és spirituális energia-térbõl jönnek létre tehát, a kauzális teremtési képzetek (lét-minták) alapján az idea-világ mintái (õsi ideái), amely idea-minták szerint differenciálódnak az õsi energetikai terek, és további vibráció csökkenéssel, így jönnek létre a mentális, asztrális és éteri energia-terek, majd a fehér-zaj frekvencia-küszöbe alatt létrejött, de az õsi idea-mintázatokat is tartalmazó fizikai terek, amelyek ezen õsi idea-mintázatok szerint differenciálják és strukturálják számunkra szilárd anyagi állapotként érzékelt, fizikai világgá a szubatomi energia- részecskéket, majd az atomi struktúrákat.     Az anyagnak és anyagi világ létesülésének a kulcsa és magyarázata tehát a kvantumfizika által felfedezett szubatomi részecskévé váló energia-kvantumoknak a különbözõ mintázatú („színezetû”) fizikai energia-mezõkbõl való kiválása és azonnali atomi struktúrákba való tömörülése – rendezõdése. És itt érjük utol a modern asztrofizika nagy tévedését is, amely egyrészt azt állítja, hogy a fizikai világegyetem egyetlen egy másodperc töredéke alatt, hirtelen mintegy a semmibõl egyszerre, csak úgy, nem tudni mitõl és miért, „kirobbant”. – Ez a mostanában, a híres Oxfordi professzor, a tolószékben élõ és beszélni nem tudó Hawkins fizikus által fenntartott és bizonygatott Õsrobbanás – elmélet. Õk tehát még mindig az õsrobbanáskor hirtedlen és a „semmibõl”(!!!) keletkezett anyag- és energiamennyiséggel számolnak és azt az apokaliptikus víziót vezették le ebbõl a metafizikai tudatlanságukból keletkezett téves – de tudományos! - látásmódjuktól, hogy az anyagi világnak két, vagy tizenöt(?) milliárd év múlva teljesen meg kell szûnnie, mivel a Hubble-féle egyetemes tágulási erõnek következtében, addig tágul majd a fizikai univerzum, amíg minden anyagi sttuktúra és minden egyes atom szétbomlik és szétoszlik a határtalan univerzumban és így az, végül teljesen anyag nélkül marad. És képesek tudományos képleteket alkotni és levezetésekkel bizonyítani ezt a metafizikai képtelenséget (- Hiszen nem véletlenül és céltalanul lett létrehozva, sem a fizikai dimenzió, de még inkább nem az egyetemes létezés tudatát az individuális tudatában hordozni és értelmezni képes ember, hanem azért, hogy az anyag tükrözõ és raktározó tulajdoonságai segítségével Lilit-mentes, tehát megváltott szellemi folyamatokat és állapotokat lehessen létrehozni!). És mindezt csak azért, mert még mindig nem jöttek még rá arra, hogy az anyagot képezõ szubatomi energia kvantumok, az õket fenntartó és õket rendezett struktúrákba tömörítõ energia-terekbõl válnak ki! (Pedig a dinamók által létrehozható elekromos áram a legjobb példa erre az egyetemes folyamatra!) Azt tehát, hogy hiába tágul a kozmosz, mert attól az anyag még nem fogy el belõle határtalanul szétoszolni, mivel nem „csak” annyi anyag létezik benne, mint amennyi keletkezett állítólag az õsrobbanáskor keletkezett (Ami ismét csak nem egy meghatározott idõ-momentumban megtörtént és azzal együtt le is zárult „teremtõdési”, aktus, hanem egy állandóan és mindig folyó és történõ teremtési folyamat!), hanem az anyag folytonosan energiából létesül és keletkezik és átáramlik az éteri dimenzióból és az annál is finomabb energetikai terekbõl „hozzánk” a fizikai dimenzióba,. - El nem képzelhetõ, hogy a fizikusoknak, ez az egyszerû és kézenfekvõ tény, hogy a csodába nem jut végre az eszébe?             II.     De számunkra a vibráció törvényének jelentõsége nem a fizikai világegyetemnek a szellemi szubsztancia szerinti felépítettségének az öncélú megértésében áll, hanem a mindennapi életünk értelmessé, értékessé, egészségessé és harmonikussá tételében való hasznosíthatóságában. A vibráció tõrvényének az ismerete ugyanis lehetõvé teszi számunkra a hozzánk közel álló és a velünk kapcsolatba kerülõ személyekkel és lényekkel, valamint a környezõ fizikai természettel való tudatos, kiegyenlítõdési képesség kialakítását. Pontosabban: a vibráció törvényének az ismerete lehetõvé teszi számunkra a kapcsolataink és a konfliktusaink kezelhetõségét, alakíthatóságát, az azonosulási és elkülönülési (felülemelkedési és feloldási, meghaladási: felszabadulási) képesség kialakítását.      A legérzékletesebb példákat arra, hogy miként nyilvánul meg a mindennapi életünkben a Rezonancia és az Affinitás törvényeként is ismert Vibráció Törvénye, illetve arra, hogy ennek a törvénynek az ismeretét miként hasznosíthatjuk a környezetünkkel fenntartott viszonyainkban, a különbözõ személyekkel folytatott, különbözõ jellegû kapcsolatainkban, az Asztrológia területén találunk. Általában az alsó és a felsõ asztrál dimenzióknak megfelelõ vibrációs skálán élõ Víz jegyû szülöttek, nagyon könnyen, szinte startból, ráhangolódnak egymásra és önkéntelenül átveszik egymás érzelmi hullámzásait. Ugyanakkor, szintén önkéntelenül megpróbálják egymást befolyásolni, szeretnék egymást egyik a másikhoz hasonlóvá, sõt: lehetõleg azonossá változtatni (összemosni), ami viszont lehetetlen, mivel nem véletlenül kell individuális testtel és lélekkel, diferenciált karakterekkel és a személyi sorsképletekbõl kiolvasható karmákkal élnünk és fejlõdnünk. Az persze más kérdés, hogy pontosan ezért a víz jegyû szülöttek, ha burkoltan is, de állandó konfliktusban állnak, vagy legalábbis, a nagy eymásra találásaik ellenére, hosszabb távon mindig nehezen tudnak kijönni egymással, hiszen nem csak hogy ráéreznek egymás lelki állapotára, de át is veszik egymás negatív és szélsõséges érzelmeit, és ezt szeretnék tovább adni másoknak is. Szeretnék, ha mindenki a környezetükbõl és az egész világon együtt érezne velük, ami viszont képtelenség, mivel õk maguk sem képesek mindig és folyamatosan (Sõt: többnyire nem képesek, mert azt nem is lehet és nem is kell!) különbözõ szélsõséges lelki állapotaikkal azonosulni!    Ezzel szemben a kívülállók számára többnyire kellemes és üdítõ hatásúnak tûnik egy nyugodt természetû föld jegyû szülöttnek egy másik megfontolt és alapos föld jegyû szellemiséggel bíró személy társaságában, nyugalomban és ezért létszólag biztonságban éreznie magát, holott ebben az esetben, a két ember között semmiféle lényeges információ-csere nem történik. Ezért, ez a föld jellegû, alapos megfontoltság és túlzott nyugalom például akár az õrületbe kergethet egy mindenüvé behatolni akaró, mindent megismerni, vagy meghódítani és megtermékenyíteni akaró, tettvágytól égõ Kos szülöttet, amennyiben õk együtt kell valami fontos dolgot véghezvigyenek! - És nehéz boldognak lenni a föld jegyû, nyugodt és lassú, minden részletkérdést akkurátusan aprólékossággal megvizsgálni szeretõ Bak szülöttnek egy szenvedélyes és erõszakosan célratörõ, türelmetlen, azonnali sikert aratni akaró, tüzes Kos mellett is, nem, hogy egy sürgõ – pergõ, percenként ezer új kiprobálni és megvalósítani való ötlettel elõálló Vízöntõ szellemû (karmájú) személy mellett!     De tudnunk kell azt is, hogy az ember esetében, ezek rezgési állapotok külön dimenziókban megvalósuló és ezer és millió rész-állapotokra vonatkoznak, és ezért, ezek az asztrológia által egymástól jól megkülönböztetett alaptermészetek (alaptinktúrák) senkiben sem találhatók meg egyértelmûen és elkülönülve, hiszen a napjegyünk jellegzetességei általában csak husz – harminc százalékát adja az alaptermészetünknek, de van, amikor sokkal kevesebbet, és a legtöbb esetben a születési képletünkben álló karmikus pontoknak: a Lilithnek és a Sárkányfaroknak a konstellációjára jellemzõ tulajdonságok sokkal meghatározóbbak mint a napjegyé. Az viszont gyakran megtörténik, hogy valakibõl teljesen hiányzik a négy közül valamelyik alapelem, ami azt jelenti, hogy a másik három alapelem tulajdonságaiból több található az adott személyben. Ezek a személyek ha találkoznak - És a rezonancia törvénye alapján gyakran találkoznak és azonnal felkeltik egymás figyelmét: önkéntelenül provokálják egymást! -, hamar kiderül, hogy vagy nagyon könnyen összeférhetõek és jóban-rosszban, erkölcsösben - erkölcstelenben azonosulni tudnak egymással és mindenben egyetértenek (Ikrek, Nyilas), vagy már az elsõ találkozásuk alkalmával kiderül, hogy egymásnak esküdt ellenségei. Ugyanis, a Polaritás Tõrvénye hatására, az azonos eredetû tinktúrák létezhetnek ellentétesen szélsõséges megnyilvánulási formákban is! Köznapian úgy szoktuk ezt mondani, hogy a két embernek van, illetve nincs közös érzelmi, vagy mentális világa, esetleg érdeklõdési köre is, és, hogy vagy hasonló, vagy merõben ellentétes ezeknek a személyeknek (a karmája és a természete szerinti szellemi élet-programjukból és a neveltetésükbõl, az élet-képzeletükbõl adódó) a természete és karmája szerinti világ- és létszemlélete, a tárgyi világhoz kapcsolódó érdekeltségi köre, a lelki és szellemi alapállása. Az eltérések viszont, kibékíthetõk és egyesíthetõk, amennyiben két ilyen személy pl., valamiért – Többnyire valamilyen megrázó és felrázó drámai, vagy tragikus sorsesemény hatására! – megérzi az élete rendeltetése spirituális „többletét” és felébredezni kezd spirituálisan és elindul a spirituális megváltódás utján.      Amennyiben tehát, ez a nagyfokú probléma-azonosságból eredõ ellentét tudatossá válik és a két szülött képes a Vibráció Tõrvényének a rá vetülõ következményeit: hatásait tudatosan kezelni, ha mindkettõ külön-külön figyelembe veszi (tiszteli) a másik vibrációs másságát, egyik sem fog olyasmit igényelni a másiktól és nem fog úgy viselkedni a másik társaságában, hogy azt irritálja és zavarja a saját - ellenõrizetlen - természetébõl eredõ, a másikra provokáló módon ható, megnyilvánulásaival. És viszont: egy érzelmeiben könnyen befolyásolható (pl. vízjegyû) szülött, az eggyüttélés és az együttmûködés kényszerének a hatására, fokozni fogja szellemi éberségét egy másik víz jegyû szülött társaságában, hogy a partnere érzelmi hullámzásai (negatív kisugárzása) ne befolyásolják ítéleteiben, döntéseiben és általános mentalitásában. Persze, ezt csak akkor teheti meg ha, ismervén az egyetemes tõrvényeket és a saját horoszkópjából kiolvasható szellemi - lelki meghatározottságait, tudatos erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy saját személyiségén belül feloldja és kiegyenlítse a diszharmonikus lelki és szellemi állapotokat (hangulatokat) elõidézõ, víz (érzelmes, meghatódó, hullámzó kedélyû) és tûz (szenvedélyes, lobbanékony, gátlástalan) jellegû tulajdonságait.     Minél alacsonyabb (fizikai, lelki és szellemi) vibrációs skálán vagyunk (élünk), annál zavarosabb és zártabb (öncélúbb, együgyûbb) az információ befogadási készségünk és ezért annál nehézkesebb és zavarosabb: problémásabb a többi emberrel való kommunikációnk. Emiatt az alacsony és zavart rezgési frekvenciák létszférájában állandóan szélsõséges azonosulási-ellenkezéses és ellenséges (agresszív) reakciókkal és alapállási formákkal kell számolnunk az embertársaink részérõl. Ezért alacsonyabb vibrációs állapotokban, az anyagi és az asztrális (érzelmi) síkokon, vagyis az érzékelési képességeink által biztosított információ- áramoltatás és információ- cserélõdés szintjén, de a mentális (gondolati) információ áramoltatási erõterekben is, állandó kommunikációs nehézségeink adódnak, mert még a beszélt, vagy az irott szó útján kommunikált szellemi információk sem juthatnak el az embertársaink recepciójáig, azoknak a mentális, spirituális és a kauzális receptoraiig, hanem többnyire megállnak ott, és vagy lehullnak megsemmisülve, vagy visszaverõdnek, vagy egymással összezavarodnak a fizikai és az asztrális energetikai pajzsokon (Lásd épp a vízjegyû szülöttek esetében a Rák és a Skorpió páncélzatát, valamint a Halak érzelmi láncöltönyét). Az alacsony vibrációs szinteken tehát, állandóan, ellenõrizetlen és kaotikus - érzelmileg és értelmileg õrvényszerû, vihar szerû - információ közvetítés történik, így ezeken a szinteken, a pillanatnyi individuális hangoltságoknak megfelelõen, többnyire csak zavaros információ-cserét, esetleg hamis eggységesüléseket létrehozó, de többnyire inkább elutasító, ellenséges reakciókat kiváltó, alacsony rendû kapcsolódások, alacsony rendû azonosulási formák - rezonanciák - lehetségesek. Ezért fontos az idõnkénti lenyugvás és a nyugodt állapotoikban történõ vibrációs-szint emelés, a spirituális hibabelátáson alapuló értelmi világosság növelése, valamint a külsõ feltételekhez nem kötött szeretet átélése és áramoltatása által. (- Lásd a Szeretet törvényénél leírtakat.)      A spirituális tudatosságra és diszkrét szeretetre, illetve a magasabb vibrációs állapotokra törekvõ személyek, akik képessé vállnak saját személyükön belül kiegyenlíteni a kauzális maghatározottságukból (karmájukból) eredõ lelki és szellemi feszültségeiket, diszharmonikus állapotaikat, idõvel érhetnek el magasabb vibrációs fokú létállapotokat, de ennek az eléréséhez, fenntartásához és állandósításához a kezdetben egy finom fizikai egészségre való törekvésekkel egybekötött, majdhogynem erõltetetve fenntartott lelki és szeretet-állapotba ágyazott szellemi éberség szükséges. A szellemi igénnyel élõ személyek számára mindenképp fontos a vibrációk szintnek a tudatos emelése, különbözõ szretet-tudatosító és szeretet átélési képesség javító és azt emelõ szellemi és lelki gyakorlatok által, valamint testi és lelki feszültség-mentesítõ, lazító – nyugtató gyakorlatok által. Ezeket viszont, egy idõ multával feltétlenül váltakoztatni kell és az így megszerzett képességeket ki kell egyenlíteni és meg kell szilárdítani különbözõ serkentõ technikák (rendszeres sportolás, harcmûvészet gyakorlása) és meditációs gyakorlatok segítségével (pl. Joga, valamint nem egoista vágyakat, hanem a szeretet-azonosulási és a fény azonosulási képességet megszerzésére és növelésére szolgáló agykontrollos meditáció, stb.), valamint a spirituálisan célirányos - kultikus - mozgási formák gyakorlásával ( pl. a Qi - Kong, a Tai-chi, vagy a harcmûvészetek test és akarat-erõsítõ, szellemi céltudat és lelki határozottság-erõsítõ formagyakorlatai: katái által).        Mindazonáltal tudni kell azt is, hogy ezek a szellemi gyakorlatok és tudatos magasabb vibrációs állapotba kerülést célzó technikák, nélkülözhetetlenek ugyan a testi és a szellemi egészség eléréséhez, de csak idõlegesen haszonosak és hosszú távon egyáltalán nem vezethetnek célhoz. Sõt: huzamos ideig csak önmagukban gyakorolva, egy idõ után öncélúvá válnak és ugyanúgy a Lilihet szolgálják a megváltás ellenében, mint az élvezet-csikaráson alapuló boldogság-keresés. A tényleges egészséghez és boldogsághoz vezetõ, összességében is magasabb vibrációs színtü állapotot eredményezõ, egyetemes lét- és tudatállapotok eléréséhez ezek a gyakorlatok nem elégségesek. Mivel az csakis az egyéni karmának a minél mélyebb és szélesebb körû feldolgozásához és feloldásához vezetõ, általános és személyi (a sorsképletbõl kiolvasható) gyakorlati életfeladatoknak minél maradéktalnabb felvállalása és beváltása utján lehetséges. Csak és csakis így, ezen a gyakorlati életfeladat-beváltások utján alakítható ki az, az egyéni felelõsségtutadta alapozott egyetemes felelõsségtudatba ágyazott, egéni és egyetemes Szeretet átélési képesség, amely a tényleges és maradandó személyi vibrációs állapot eléréséhez vezet. Az igazi egészség- és boldogság-állapot tehát, nem csak a lelkünknek és szellemünknek, hanem a testünkbnek is, az egységbe való kapcsolódási képessége (szeretet) intenzív átélésével, és személyi tudatunknak a teljes erkölcsi átvilágítását követõ, Szeretet-melegével való átitatásával tehetõ lehetõvé. Ez, a Világosság Szellemének mindent átvilágító, minden zavart leleplezõ – tisztító erejét, a személyes és az egyetemes Szeretettel egybeötvõzõ, egyben és egyszerre megélni igyekvõ, az életünk és sorsunk minden vonatkozására felelõsségteljesen kiterjedõ éberség az, ami a tényleges vibráció emelõdéshez vezethet, a különbözõ technikák és misztikus un. beavatások (Joga, agykontroll, Rejki, Taj-Csi, stb.) útján hirtelen elérhetõ kellemes lelki állapotok mindössze idõleges pozitív közérzetet képesek produkálni, de mivel a karma által okozott sorskríziseket nem oldják fel, hanem csak elrejtik, vagy elódázzák, nem is eredményezhetnek hosszú távú és tartós vibráció emelkedést – megváltódást.          Ám a dolog fordítva is igaz: Az egoizmusunk, tehát az önérzeteskedéseink, a becsvágyunk, a hiuságunk, valamint az ebbõl eredõ irigységünk és öncélú versengési, más-legyõzési ambíciónk, és persze, a vereségbõl - legyõzetésbõl eredõ sértettségi érzéseink, a visszavágási és bosszúvágyunk, a személyi bántástól, az élvezetrõl való lemaradásról, vagy az igazságtól való megfosztástól való szorongásaink és fölösleges egzisztenciális félelmeink, az ide vonatkozó egyéni (személyes sorsunkkal, vagy környezetünk, élettársunk, viselkedésével szembeni) elégedetlenkedéseink, a nyílt vagy rejtett gyûlölködõ érzéseink, a közönyösségünk, az irracionálisan sötét és negatív ambícióink, de sokszor még az általunk jónak képzelt, jóakaratú és jóindulatú ambícióink is, amellyel másoknak, sokszor azok akarata ellenére és józan belátása ellenére, minden áron jót akarunk tenni, szóval ezek mind, de mind az alacsony vibrációk õrvényébe sodornak bennünket! És ezeket a negatív (diszharmonikus) belsõ átéléseinket a rezgéseink által, a közvetlen környezetünknek is átadjuk, a szeretteinkre is kisugárzunk, kiáramoltatjuk, ha akarjuk ezt, ha nem. Ezért is jó tudni, hogy a vibráció törvénye alapján, tudatosan, vagy önkéntelenül, pozitívan, vagy negatívan, de szellemi-lelki állapotaink kisugárzásával állandóan befolyásoljuk a környezetünket. És ugyanígy, természetesen: a környezetünk is befolyásol minket. Rajtunk múlik, hogy milyen módon, hogy tehát pozitív vagy negatív következményekkel jár-e ez a befolyás. Ez ellen a tény ellen tehát nem védekeznünk kell, hanem az ellenõrzött (tudatos) szellemi és a lelki átéléseknek és a külsõ – belsõ kommunikációnak a minél nagyobb, harmonikusabb és felemelõbb spektrumát kell megvalósítanunk ahhoz, hogy lehetõleg pozitív módosulásokat eredményezzen bennünk ez a környezeti befolyás és, hogy ezeknek a pozitív módosulásoknak köszönhetõen, boldogan, kreatívan (szellemi képességeinket kibontakoztatva) és egészségesen élhessünk. – Talán világosan kitûnik ebbõl (is), hogy a Hangoltság törvénye, a Fejlõdés törvényével áll közvetlen kapcsolatba, illetve, hogy a leginkább ez a két törvény befolyásolja a leginkább egymást, illetve, hogy õk függenek egymástól a leginkább és a legközvetklenebbül. Hiszen természetes az, hogy, akinek emelkedik az általános egyéni rezgési frekvenciája, az spirituális szempontból is, egy magsabb tudatossági és szeretet-átélési, szeretet-áramoltatási képességet ért el. Hogy közelebb áll a boldogság-állapotához, mint a rezgési frekvenciája emelkedése elõtt volt.     A Vibráció, azaz a Rezonancia törvényét a tükrözõdés törvényének is nevezzük és ennek értelmében, mindig csak olyan vibrációs szintû jelenségekkel és személyekkel találkozhatunk és olyan lényekkel kerülhetünk kapcsolatba, amelyekkel (és akikkel) valamilyen módon, fõképp a mentális és a kauzális dimenziók szintjén azonos rezgési frekvencián létezünk. Ilyen értelemben a vibráció tõrvényét az egyéni Sors-megoldás, illetve a Sors feloldás tõrvényének is nevezhetnõk. Mindig csakis olyan emberekkel, lényekkel, tárgyakkal és jelenségekkel találkozunk, vagy kerülünk kapcsolatba és konfrontációba, akikkel és amelyekkel, valami - a találkozás pillanatában nem mindig helyesen érzékelt és értelmezett, többnyire tehát inkább félreértett, mint jól értett és jól értelmezett - kiegyenlítõdni: megélni, megoldani, elszámolni, elintézni valónk (és néha konfrontálódni valónk is!) van az illetõ lelki-szellemi állapotunkban, fejlõdésünk, vagy vissza-élésünk éppen aktuális szakaszában. Persze, vannak tényleges kiegyenlítõdéshez vezetõ, ugymond felemelõ kapcsolatokhoz vezetõ találkozások is, de az utóbbi években ért gyakorló asztrológusi tapasztalatok arra intenek, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy nem minden kellemes benyomással és azonnali erõs vonzódás-érzéssel járó találkozásnak kell feltétlenül ez legyen a jelllemzõje! Valahányszor sorskérdésekre válaszoló szakértõnek jelentkeztem egy – egy népszerûbb asztrológiai portálra, megdöbbentett az a tény, hogy ép elméjû és egyetemi végzettséggel is rendelkezõ családanyák és családapák, azt képzelik, sõt, néha meg is vannak gyõzõdve arról, hogy egy – egy élettársi viszonyon kivüli szexuális vagy szerelmi „vonzalomnak”, föltétlenül vallami pozitív és kreatív „közös karmikus feladatot” kell hogy jelentsen, holott mindössze a feldolgozatlan karmájuk jellege miatt érzik ezt a nagy vonzódást, és ahelyett hogy egy ilyen viszonny létesítésével és elmélyitésével, megszabadulnának tõle, még jobban megerõsítik és elmélyitik azt. Az ilyen vonzódásról akkor szerzünk tudomást, ha az illetõ személy valamiért számomra nem közömbös, ha a jelenség fölött nem tudok nyugodtan átsiklani, amennyiben az valamivel (egy, a figyelmünket önkéntelenül magára vonó jellel: fej- vagy arcformával, gesztussal, hanglejtéssel, kirívó, vagy talán épp egy agresszív cselekedettel, durva szóval, vagy éppenséggel az akadály-mivoltával) felhívja magára a figyelmemet. Ez tehát nem azt jelenti, természetesen, hogy lényem minden vonatkozásában azonos hullámhosszon állok és ezért hosszõ távon is feltétlenül fontos közös dolgom – fejlõdni és kiegyenlítõdni valóm - lenne azzal a személlyel, akivel ily módon és emiatt, akár felszínes, mélyebb és fontosabb kapcsolatba, illetve konfliktusba kerültem!     Ha békés járókelõként, egy utcai rablás áldozata leszek, nem azt jelenti, hogy én a rablóval minden vonatkozásban azonos hullámhosszon (rezgési frekvencián) állok. De amennyiben ez történt velem, jó, ha mélyen elgondolkozok az eseten, mert ez legalább annyit jelent, hogy egy bizonyos életterületen, amelyre valamiképpen vonatkozik a konviktus (Pl. erõsen különbözõ személyiségeink inkoherenciája egy erõltetett szexuális viszony esetében.), azonos hullámhosszon mozgok a gonosztevõvel és a konfliktus pontosan azt jelzi, hogy nekem is még sok homályban maradt felismerni, beismerni és megismerni valóm van azon az életterületen, ahol én is a gonosztevõhöz hasonlóan járok el. Ez minimum annyit jelenthet, hogy én is erõszakosan akarok valamit magamhoz venni, magamhoz kapcsolni, illetve, hogy erõszakosan ragaszkodok valamihez, amit a spirituális fejlõdésem gyarapítása (a kiegyenlítõdési képességem növelése, a szellemi szabadságom elérése) érdekében el kellene engednem.    Így jártam én is például, a négy gyermekes családunkat a létezõnél nagyobb boldogság-kergetési örületében elhagyó és felbontó volt-feleségemmel, aki ebben, a manapság szerfölött divatos, önzõ-liberális önmagvalósítás utján elérendõ egyéni boldogsága érdekében, képes volt a négy gyermeket egymástól és persze, egyik – egyik szülõtõl elválasztani, majd a hozza itélt gyermekeket utón – utfélén hányattatni, amíg az egyiket vissza nem igényeltem tõle bírósági per útján. Eközben viszont, mindent megtettem a családhoz való másodszori vissza édesgetése érdekében, hogy a család újra egyesüljön és a gyermekeink újra egymással és mindkét szülõvel együtt lehessenek, de õ egyre többet vétkezett ellenünk és egyre alacsonyabbrendû személyekkel létesített un. baráti kapcsolatot és engem, valahányszor az újraegyesítés gondolatát felvetettem, egyre mélyebben megsértett az emberi önérzetemben. A sértettségemben – bántalmamban – keletkezett betegségem ébresztett rá végül arra, hogy el kell engednem õt, illetve azt a végyamat, hogy a gyernekeinket együtt és egymás mellett neveljük fel. Amint ezt a helyetet sikerült véglegesnek és visszavonhatatlannak tekintenem, teljes lelkembõl és öntudatomból, majdnem azonnal sikerült, csodálatos módon a szó szoros értelmében is, egy új kapcsolatot létesítenem, egy nála sokkal értelmesebb, szebb és gerincesebb nõvel, vagyis azzal a jelenlegi élettársammal, akit végre az igazi lelki társamnak is tudthatok, és akivel folytatott kapcsolatom néhány hónap alatt, kétségkivül sokkal mélyebbé és meghittebbé vált az élet összes területén (Még a gyermekek gondozása és nevelése területén is!), mint amilyet a volt feleségemmel valaha is, el tudtam érni.      Ezért tehát, tudnunk kell azt, hogy amikor a sorskörülményeink a felszínen, tehát a világi pragmatikus logika alapján ellenségessé és kiltástalanná válnak, lehetséges, hogy éppen egy olyan pozitív sorshekyzet készülõdik a számunkra, amilyenrõl rég óta már nem is álmodozunk, és amennyiben valaki ellenségeskedik velünk, nem mindig és egyértelmûen csak az illetõ személy tehetõ felelõssé ellenséges magatartásáért, az ellenséges cselekedeteiért velünk szemben, hanem, a feloldatlan, sõt: a volt-feleségem esetében: az éppen, hogy erõsödõ és növekvõ karmja miatt, neki kell elvégezni az un. piszkos munkát. Ráadásul, ahhoz, hogy az ellenséges cselekedetnek és a negatív érzelmeknek a kisugárzása (hullámai) elérjenek és hosszú távon is károsithassanak vagy hátráltassanak bennünket, valamilyen – még ha csak a távoli multból jövõen is, de számunkra akkor még észlelhetetlen vonatkozásban, amit csak késõbb fogunk megérteni, rezonanciában vagyunk azzal a helyzettel és azzal a személlyel aki az adott körülmények között, az adott konfliktusban ezeket az ellenséges, kihívó és provokáló megnyilvánulási formákat megtestesíti  és “kinyilvánítja” a számunkra.     Egy autóbaleset után például, még akkor is erõs és szellemi sors-vizsgálatot kell tartanunk, ha nem csak a rendõri jegyzõkönyv alapján, hanem a mi lelkiismeretünk szerint is egyértelmû, hogy nem mi követtük el a vezetési hibát és egyetlen személy sem sérült meg. A Vibráció Törvénye, valamint a Szeretet és a szabad információ-éramlás törvénye alapján ugyanis nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem. Tragikus kimenetelû tragédiákba, háborús összecsapásba és más, drámai kimenetelû konfliktusokba azok a személyek kerülnek, akik a rezonancia törvénye alapján vonzódnak a konfliktushoz, illetve, akiket vonzzanak a konfliktusok, vagy azok, akik az elõbbiekkel ellentétben: félénkek és minden áron el akarják a tisztázott - kiegyenlített helyzetekhez állapotokhoz vezetõ konfliktusokat kerülni, mivel azok felvállalása lelki, szellem és esetleg fizikai erõfeszítést is igényelne a részükrõl. Azok a felnõtt személyek keverednek tehát a leginkább “ártatlanul” végzetes kimenetelû konfliktusokba, akik félénkek, gyávák, konfliktuskerülõk, nem nyíltak, nem határozottak, nem világosak, akik tehát gondolataikban, tetteikben és érzéseikben nem egyértelmûek. És természetesen azok is, akik rejtetten gyûlölködnek miközben játsszák a jóságos és béketûrõ szerepeiket, akik titokban, többnyire még önmaguk elõtt bevallatlanul is bosszúszomjasak és akik rejtetten neheztelnek valakire, valakikre, vagy valamire (általában a világra, az emberekre, vagy a saját sorsukra, ami által az egyetemes teremtõerõkre). Õk azok akik a legnehezebb karmával (sors-kiegyenlítési életfeladatokkal) születtek a világra, akik nem látható és nem érzékelhetõ módon, nem a fizikai és nem a pszichikai síkon, hanem a legfinomabb létszférák szintjein kegyetlenek, gyûlölködõk és agresszívek.     “Véletlenszerûen” elõállt konfliktushelyzet esetén tehát tudnunk kell, hogy az érzelmeink, vagy a tudattalan szellemi világunk valamely, esetleg még fel nem fedezett, de a sorslépletünkbõl egészen bistosan látható – kiolvasható, rejtett zugában, ha csak szorongás, vagy szellemi irritáció szintjén is, de mi is táplálunk ellenséges érzéseket és agresszív gondolatokat, gyûlölködõ érzelmeket és agresszív jellegû mentális késztetéseket (eddig még felszínre nem került, vagy ki nem egyenlített mentális, vagy kauzális tulajdonságokat). A lényeg az, hogy tudatosítsuk magunkban: mindannak ami velünk történik, van valahol egy értelme, amit egyelõre nem vagyunk képesek azonnal megérteni pontosan ott, azon az életterületen, ahol a fizikai esemény történt, ahol a lelki bántalom (sértés), vagy a szellemi provokáció ért bennünket és a mi kötelességünk (az én kötelességem) és egyben a mi lehetõségünk is maximális tudatossággal és személyes felelõsségvállalással eljárni és mélyen a történések spirituális és karmikus hátterébe bevilágítani, még az ellenségesen kiélezett helyzetekben is! Ez a személyes felelõsség viszont semmiképp nem jelenthet konfliktuskerülést, un. úriemberkedést. Sõt, Jézus nem azt mondja, hogy térj ki az elõl, aki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mérföldet, hanem azt, hogy menj el vele két mérföldet. De azt sem mondja, hogy azon túl is ki kell tartanunk a velünk önkényeskedõ személyek mellett. Az a két mérföld, vagyis a ránk erõltetett és általunk tudatosan felvállalt kényelmetlen eseményben való részvétel duplája éppen elég arra, hogy rá gyere: milyen téves úton támolyogsz, miért volt szükség a Sorsod (személyes szellemi életfeladataid) alapján egy ilyen erõszakos figyelmeztetésre. Hiszen a rezonancia törvénye alapján nem véletlenül találkoztál egy olyan emberrel, aki téged erõszakosan rá akar venni valamire, ami neked nincs a kedvedre!           El kell jutnunk ahhoz a hiba-belátó készséghez, hogy felismerjük: egy „derül égbõl, véletlenszerüen” elénk került zavarodott, vagy veszett kutya sem haraphat meg bennünket, ha valamiképpen azzal a lételvvel, amit egy veszett (természetében megzavarodott) kutya jelent (Feltáratlan és kiegyenlítetlen diszharmonikus Mars, Nap és Jupiter fényszög- kapcsolatok, illetve diszharmonikus Kos, Oroszlán és Nyilas asztrológiai meghatározottságok), nem vagyunk egy vibrációs szinten. Vagy ha azzal az eseménnyel, ami ami a kutya veszettségi állapotát korábban létrehozta, esetleg azzal az emberi, vagy természeti környezettel, amelyben a kutya épp megéli veszettségi állapotát, nem vagyunk bizonyos vonatkozásban rezonanciában. Sõt, állítólag léteznek olyan „derült égbõl” való villámcsapások is, amleyek felhõ nélküli idõben is, képesek egy – egy ember halálát okozni. Egy ilyen agresszív sors-támadás (baleset) mindig figyelem- felhívó eseményként kell szolgáljon számunkra, amely egy olyan diszharmonikus személyi tulajdonságunkra figyelmeztet, amely az addigi életünkben, azon vibrációs fokon, amelyen az általunk megtestesített létprincípiumok az adott konfliktusig léteztek, még nem kerülhetett felszínre, azaz mindaddig még nem került sor arra a külsõ, vagy a belsõ konfrontációra, ami rá világított volna e rejtett tulajdonságunk létezésére és így nem kerülhetett sor a tudatosításra, a kiegyenlítõdésre és a harmonizációra sem.     Konkrétan: a szélsõséges nacionalisták, vagy a rasszisták is, csakis azoknak a személyeknek árthatnak, akik a személyi karmájukból és téves neveltetésükbõl adódó szellemi tévképetekbõl táplálkozó hamisság, a csonka és ezért hamis személyi, vallási, nemzeti, vagy faji felsõbbrendûségi öntudatból adódó önimádat, vagy ennek az egyenes ellenkezõjébõl: a kisebbségi komplexusból eredõ zavartság és az ennek megfelelõ büntudatból eredõ félelem, gyûlölet, gyávaság és ostobaság vagy más jellegû alacsony vibrációs állapotok szintjén (lehet éppen a finom szellemi ellenérzések és a fegyelemmel uralt védekezési reflexek, visszavágási vágyak, vagy csendes neheztelések szintjén is) a vad nacionalizmus vagy rasszizmus eszme- és érzelmi köreivel rezonanciában vannak. A rezonancia tõrvénye alapján, nem csak hogy olyan konfliktusaink vannak, hanem olyan környezetben is élünk, amellynek a sajátos jellemzõivel, ha rejtett módon (kauzális szinten) is, de valamilyen affinitásban vagyunk. És mindig olyan események, történések részesei vagyunk, amelyekkel valamiképpen - sokszor a tudattalanunk legmélyén rejtõzõ, feltáratlan vágyak, sóvárgások, gondolat- képek és képzetek, vagy a rejtett félelmeink és szorongásaink szintjén: az õsideákkal való karmikus kapcsolataink szintjén - rezonanciában vagyunk. És ez a rendkivülien finom és összetett rezonancia – állapot, és kapcsolat, vagy összefüggés, attól függetlenül létezik, hogy a polaritás tõrvénye függvényében, a konfliktus idõszakában a barikád melyik oldalán állunk. Attól függetlenül tehát, hogy az illetõ princípium melyik végletes megnyilvánulási formája lappang, vagy lappangott bennünk feltáratlanul.         Az intellektuálisan ugyan pallérozott, kifinomult ízlésû és választékos modorú, ám lelke mélyén primitív és perverz zavarában kegyetlenkedni vágyó, magasrangú hivatalnok, gátlástalan politikusokkal és az un. jó családból származó perverz alakokkal és profi bûnözõkkel találkozik, konfrontálódik és viszont. Persze, van amikor a Ploaritás törvénye hatására, a ténylegesen magas moralitású jogtudós válik rafinált bûnözõk vadászává, de ez elég ritka. A sors nehézségek elõl a rendõri egyenruha szabvány biztonságába és a törvény védelem látszata mögé rejtõzõ járõr viszont lumpenekkel, olcsó szórakozásként a polgári rend ellen garázda tettekkel lázadozó lumpenekkel, külvárosi garázdálkodókkal, az adott környezetétõl faji vallási és nemzeti másságával külsõségekben, vagy belsõ mentalitásában elkülönülõ, a másságával titokban, vagy nyílt agresszivitással büszkélkedõ, vagy e magára eröltetett, azt meghaladni nem akaró másságnak képzelt lelki, vagy szellemi csonkasága miatt éppen szorongó, tehát mélyen, és rejtetten agresszív, rész- illetve fél személyi tudattal rendelkezõ kisember pedig természetes, hogy fajvédõkkel, nacionalistákkal, vagy vallásos fanatikusokkal fog találkozni, mindaddig amíg az egészséges öntudatát és így az egyetemes léttudat átélésének a képességét ki nem fejleszti magában.      Általában, a legtöbbet arról, hogy a Rezonancia Tõrvénye hogyan mûködik a mindennapi életben, a betegségeink árulják el. Ha igaz az, hogy nem csak én találkozom az eseménnyel, hanem az esemény is találkozik velem, akkor a betegségek esetében ez egyértelmûen elmondható: nem csak a betegség találkozik velem, hanem én is találkozom a betegséggel. Nem csak a baktérium kerül véletlenül az én szervezetembe és támadja meg valamely legyengült szervemet, hanem én is megkeresem öntudatlanul azt a környezetet és azt a lehetõséget: fizikai és lelki állapotot, ahol és ahogy a baktériumok a szervezetembe bekerülhetnek, hiszen már éveken és hónapokon át, alacsony vibrációs állapotban voltam, diszharmonikus magatartást tanúsítottam (konfliktus-helyzetben, agresszív állapotban álltam) egy, vagy több õsprincípiummal szemben. A hûléseket követõ gyulladt (tüzes) állapotok, valamint a vér és a fej-betegségek a Kos spirituális erõterével és a Mars által megtestesített kauzális õserõvel szemben gyakorolt huzamos diszharmonikus viszonyokból erednek. A hûlést követõ gyulladásos állapot, akárcsak a vérnyomás különbség, a kihûlés, vagy a magas láz, az idejében fel nem ismert és ezért sem fizikai, sem érzelmi, sem értelmi síkon meg nem élt (elfojtott), vagy nem helyesen megélt és szellemileg fel nem oldott, szellemi és lelki agresszivitásnak a következménye. A Kos típusú “forró fejû” személyek, ha nincs lehetõségük a nyílt konfrontációra, illetve a harcolásra, a veszekedésre és a verekedésre, vagy más, közvetlenül kiélhetõ konfliktusra, öntudatlanul megkeresik a maguk számára idõnként a kiadós meghülési lehetõségeket és körülményeket. De azt is csak azért mert a bennük levõ elfojtott tûznek erre van szüksége, vagyis arra, hogy a hülést követõ lázas állapotban, ez a fojtott tûz kitombolhassa magát.     Csak fokozza az emberiség Kos-problémáját az, hogy a hûlés-ellenes orvosságok és a fájdalomcsillapító tabletták által az ember megfosztja magát a belsõ, tûzes konfliktusok természetes és közvetlen kiélési és feloldási lehetõségétõl és emiatt állandósulnak benne azok a betegség-hajlamok, amelyek azért jönnek létre, mert õ nem képes közvetlenül és természetes módon megélni (közvetlenül megtapasztalni és észlelve megismerni) azokat az õs princípiumokkal való (fájdalmas) kapcsolat - felvételt szolgáló nyers természeti találkozásokat, amelyeknek a diszharmonikus szellemi struktúráit hordozza magában (az aurájában) a születése óta. Ezért a krónikussá vált fejfájások, a sûrû fogfájások és a foggyökér gyulladások, a krónikus fül- és torokgyulladások és az agyhártyagyulladások és végül a különféle agydaganatok, akárcsak az agyembólia nem más mint a huzamosan és durván kiélt agresszív késztések, vagy az állandóan elfojtott (: kiéletlen, kisületlen) agresszív szellemi - lelki állapotoknak a következménye.     Annak ellenére, hogy a rezonancia tõrvényének a mûködése illusztrálására a betegségek szolgáltatják a leghálásabb témakört, ezúttal megelégszünk a fenti példákkal, ugyanis a betegségnek a metafizikai funkciójáról és a különbözõ betegségeknek a szellemi-lelki okairól szól a metafizikai-asztrológiai tanulmányaimnak hatvan-hetven százaléka. (Lásd „A betegségek szellemi eredete, Az örökletes betegségprogramok, A teremtés forrásánál és a Kereszténység asztrológiai értelmezése” címû tanulmányokat.) Amit viszont föltétlenül meg kell említenem a Vibráció törvényének a Tükrözõdés Törvényeként való megismerése kapcsán, a szülõi minõségünkben történõ, otthoni alkalmazási lehetõsége. Mind a magatehetetlen csecsemõ szervezete, mind a kiskorú gyermek személye, spirituális szálaival közvetlen kapcsolatban van az anya tudattalan lelki és szellemi tevékenységével, illetve az anya tudattalan lelki-szellemi állapotával. Ezért a gyermekek egészsége és azok betegsége, tökéletes tükre az anya tudattalan lelki világának. Vagyis az anya sértettségbõl és a bánatból, félelembõl szorongásból, vagy bosszú-vágyából eredõ agressziójának, és esetenkénti kedélyhullámzásának, személyi sértettségének és vak ambíciójának, valamint a depressziós zavarodottságának. Az anya és a gyermek kapcsolatának a megszûnése, az anya elvesztése - halála - esetében, az „árva” gyermek a hozzá közvetlenül kapcsolódó apa, nagyszülõ, vagy más, a gyermek gondozását felvállaló, ahhoz érzelmileg kapcsolódó gyám és nevelõ, vagy nevelõk tudattalan lelki folyamatainak lesz a kevésbé felismerhetõ, zavaros és ellentmondásos tükre. Ezért bármennyire is furcsa, de a gyermekek gyakori betegsége esetében, nem annyira a gyermek terápiás kezelése a fontos, hanem az édesanya (a közvetlen nevelõ) tudata alá süllyesztett sóvárgásainak, ingereinek, ambícióinak, agresszivitásának, indulatainak, félelmeinek, gyûlölködõ érzelmeinek, szexuális kielégületlenségbõl eredõ feszültségeinek, stb. az asztrológiai kauzális feltárása és a tudatosítás segítségével történõ feloldása.     A gyermekbetegségek és balesetek kilencven százalékának ugyanis nem a külsõ, anyagi kórokozók az okai, hanem az édesanyának, vagy a közvetlen nevelõknek a feltáratlan karmájából, vagyis tudattalan szellemi alvilágából a gyermekbe átszüremlett negatív, vagy romboló energiák. Például a kiskorú gyermekek sorában is ma rengeteg áldozatot szedõ, nagy kiterjedésû virágpor és fûpor allergiás-betegségek esetében, annak ellenére is, hogy olyan külsõ okokat is, mint pl. az ipari szennyezõdését is meg lehet nevezni, nyomon követhetõ, hogy a természeti termékenysének a tavasszal és nyáron megnyilvánuló zabolátlanúl erõs megnyilvánulása azért okoz allergiát a gyermekeknél, mert a szüleik - és fõként az édesanyjuk öntudatlanul agresszív mentalitást tanúsít minden olyan képzettel és lehetséges élethelyzettel szemben, amely az õ lehetséges megtermékenyülésével teherbeesésével áll, közvetlen, vagy áttételes kapcsolatban.     Abban az ipari civilizációban, ahol az allergiás betegségek ekkora gondot okoznak, az ötven évvel ezelõtt született generációktól kezdõdõen, a nõi személyi horoszkópokból kiolvasható sors-képletek által jelzett magzat- és gyermekellenes mentalitás erõsödésével összhangban, botrányosan növekszik az önkéntelen és öntudatlan spirituális magzat- és gyermek ellenes, valamint családapai és családanyai szerepkör ellenes mentalitás.      Köztudott, hogy az allergiás betegségben szenvedõk többsége nõ. És az is, hogy ezeket a nõket a megtermékenyülési képességük idõszakában gyötri intenzíven az allergia. És köztudott az is, hogy a természetesként elfogadott társadalmi érvényesülés, a karrierépítés és az anyagi függetlenség elnyerésének az eszméje nem csak a 18 - 20 éves életkorban történõ szülés gondolatával fordul szemben ellentmondást nem tûrõen. Ma már nem csak a lányok félnek az idõnap elõtti (sicc!), illetve a 26 - 30 éves kor elõtti teherbe eséstõl, hanem emiatt aggódik értük két európai szemléletû generáció: a felnõtt lányos 45-60 éves anyukák és a 60-75 éves nagymamák felvilágosult generációja.     Asztrológusok és szellemi gyógyítók körében közhely, hogy a természeti megtermékenyítés õserejét és a természetes termékenységet megtestesítõ virágporral szembeni allergia pontosan a lehetséges megtermékenyüléssel szembeni öntudatlan agresszív mentalitás fejezi ki testi szinten. Ezt, a valamikori akkor szüljek gyermeket, amikor én akarom és nem akkor, amikor a természet szerint annak az ideje van - jellegû mentalitást, a természeti ciklusokkal szembeni természet ellenes agresszív magatartást, a mai lányok körében egyre inkább felváltja az „Ebbe a k. Világba” nem érdemes szülni gyermeket, szalagcímû meggyõzõdés. Sõt: tanúi lehetünk annak is, hogy metafizika tudatlanságában, azaz tudományos nagyokosságában már nem csak a gyermekeket kínozza az ember, hanem az állatokat is. Nem csak a háziállatokból mûtik ki mesterségesen a kölykeiket, hanem a háziasított kígyókon és õsgyíkokon is nõgyógyászati mûtéteket kell elvégezzenek, mivel az õket gyermekként (Lizzy egy családtag) kezelõ gazdájuk védekezik a megtermékenyülés ellen, azaz önkéntelenül és öntudatlanul szorong a megtermékenyülés gondolatától, mivel a karmájának köszönhetõen diszharmonikus viszonyban áll az anyaság (Hold) princípiumával.     Ahhoz, hogy a vibráció-törvénye, valamint a mágia törvénye alapján a személyi mentalitás, tehát a személyi lelkiség és szellemiség, valamint a biológiai folyamatok közötti szoros kapcsolatot megértsük, a legjobb példát éppen a gyermekfoganás, illetve a magzatok megfoganási lehetõségének a csökkenésének és a vetéléseknek a jelensége szolgáltatja. Ideális esetben, tehát igen magas (össz-!) vibrációs állapotban levõ nõk csak úgy tudnak megfoganni, ha nagyon vágynak erre és nagyon erõsen el akarják érni ezt a céljukat. Illetve, átlagon felüli vibrációs állapotban levõ (asztrológus, metafizikus) hölgyek olyankor fogannak meg „be nem tervezetten”, vagyis korábban, mint ahogy azt eredetileg akarták, amikor huzamosabban csökken az éberségük és az általános magas vibrációs állapotukhoz képest, csökkent vibrációs állapotot okozó, diszharmonikus (agresszív, zavaros) szellemi – lelki átéléseken mennek keresztül. Ezt a jelenséget több, az utóbbi években anyává vált, metafizikát is jól ismerõ és horoszkóppal rendelkezõ, valamint két asztrológus barátnõmmel is megbeszéltem, és mindegyik meg tudta határozni azokat a külsõ okok miatt bekövetkezett huzamos éberségvesztéseit, aminek a következtében huzamosabban élt át bizonyos negatív lelki élményeket és spirituális képzeteket a vártnál hamarabb megvalósult foganás elõtt. És ez logikus is, hiszen az egyetemes – abszolút teremtés is, a Lilith hatására, vagyis az abszolút léttudat bizonyos fokú megzavarodása (A Véda szerint: a Barhman elkábulása, megzavarodása: abihmana) következtében indul meg. Olyan, persze ritka, esettel is találkoztam, hogy spirituálisan felébredt és mind a táplálkozás, mind a párkapcsolat területén magát rendbe tett hölgyek elérkeztek oda, hogy még egy gyermek után kezdtek vágyódni , de nem fogantak meg addig, amíg valamilyen, belõlük, huzamosabban fennmaradó, negatív élményeket vagy zavaros lelki állapotokat kiváltó külsõ esemény, személyi konfliktus, stb., a szó szoros értelmében is, ki nem váltotta (provokálta!) a magzatfoganást. – De mondom: ezek a ritka esetek!     Mert a gyakoribb és csaknem általános történés, ami egyre inkább a mai modern és posztmodern önzési koreszmére is jellemzõ egyben, az a fentiek ellentéte. Vagyis az, hogy az egy – két egyetemi diploma megszerzése közben és a tíz - tizentöt éves karrier, vagy az anyagi - szociális helyzet építése közben csaknem férfiassá kövült öntudatot kialakító 3O – 4O éves korú „fitt” hölgyek, annak ellenére, hogy e sikereik hatására szerfölött magas spirituális színvonal birtokosainak képzelik magukat, igazából olyan alacsony vibrációs állapotba jutnak az észrevétlenül erõszakossá és önzõvé vált öntudatuk miatt, hogy képtelenekké válnak a magzatfoganásra, vagyis a materializációra. Sõt: a „lombik bébi program” nevû módszerekkel a méhükbe ültetett embriókat is mind szétbontja az erõszakosan megtermékenyülni igyekvõ „anyai” tudat alacsony vibrációs állapota. – Hiszen az un. spontán (természeti) vetéléseknek is az az igazi (spirituális) oka, hogy az illetõ hölgyek alacsony rezgésû spirituális állapota, az õ akaratuktól függetlenül, tehát öntudatlanul, egészen, vagy csak részben (malformációkkal – fogyatékkal született gyerekek), de szétbontja, vagy megzavarja a már megfogant magzatokat.          A Rezonancia és az Affinitás törvényét leginkább a Vonzás és a Harmónia lételvével, valamint a Szeretet (Egység) törvényével tévesztik össze, mivel az egyetemes létezéssel való teljes harmóniába kerülés a legmagasabb vibrációs szinten történõ azonosulási és kiegyenlítõdési folyamat eredménye, amely a személyesen realizált Szeretet és a Fény egysége átélésének a végsõ következménye. Nagyon fontos tehát itt megjegyezni, hogy a tíz egyetememse törvény és a bolygók által megtestesített tíz egyetemes teremtõerõ (létprincípium) nem elválaszthatók egymástól, és így nem is írhatók le, nem érthetõk meg egymás nélkül, de nem is keverhetõek egymással össze. Az ilyen összekavarásnak és összemosásnak általában zavaros miszticizmus lesz a következménye, mint a Titok címû, misztikus filmben, ahol a Teremtés törvényét és a Rezonancia törvényét össze mossák egymással. Az egyetemes törvények áthatolnak egyik a másikba, és kölcsönösen feltételezik erõsítik, megtermékenyítik és kiegyenlítik egymást ugyan, de feltétlenül szükséges a jellegük szerinti különválasztásuk. Miért?     Azért mert az egésztõl elszakítva, önmagában egyetlen jelenség sem érthetõ meg, hiszen semminek sincs különálló léte, semmi nem lehet valóságos önmagában, az egyetemes egységes egész létezésbõl kiszakítva és attól teljesen külön választva. Ám ugyanakkor, nem csak, hogy zavaros miszticizmushoz vezetnek az összemosások, hanem képtelenek leszünk a személyi horoszkópjainkból kiolvasható sajátos, egyéni és egyedi karmánk és az annak megfelelõ, azzal analogikus kapcsolatban álló, egyetemes törvény összhatásának a megállapítására és így a megfelelõ mentalitás-változtatásra, a karmánk feloldására. Ezért veszélyezteti pl. hosszútávon az "ésszerû"-nek látszó, de valójában primitív és irracionális termelõi mentalitást szolgáló technikai civilizáció az egész föld élõ világát, és magát az emberi nem fennmaradását, mivel senki nem bízik az egyetemes törvények hatásában, és így mindenkinek végül is az önzõsége határozza meg a gyakorlati tetteit. A mágikus erejû, tehát sors-alakító képzeleti tevékenységét viszont a zavaros vallásosság, vagy az irracionális babona.    A rövid távú megoldásokat szolgáló analitikus gondolkozás csõlátásával a természetben általánosan létrehozott rombolások és rendellenességek, nem állíthatók helyre egyetlen szintetizáló módszer alapján kidolgozott "természetmentõ-projekt" segítségével sem. És mindezt elmondhatjuk az olyan rész-sikerek ellenére is, mint például az, hogy a Temzét sikerült annyira megtisztítani, hogy újra gyarapodott az élõ világa. Mert e rész-siker mellett, éppen Anglia az, ahova a kivágott esõerdõk fáiból „kitermelt” deszkának és más „fa-anyagnak” a legnagyobb részét felvásárolja, serkentvén és fenntartván ezzel a globális természetrombolási folyamatot. A technika által szolgáltatott eszközökkel megbontott természet nem csirizelhetõ (ragasztható) újra össze a szintetikus módszerek segítségével. De a rezonancia törvénye alapján a külsõ, természeti szenny és a természetben megjelenõ károsodások csak következményei és tükrei az emberi „belsõ” természetben a fizikai-biológiai természetnél sokkal finomabb dimenziók (vibrációk) szintjén végbement szennyezõdéseknek és károsodásoknak.    A neveltetésünk által indukált helytelen, mikor agresszív, mikor valóság-tagadóan konfliktuskerülõ és valósághamisító mentalitásunkból és a helytelen táplálkozásunkból eredõ betegségeink, a materialista - fogyasztói mentalitásunkból adódó valóság-tévképzeteink, lelki gyengeségeink, a gyávaságunk, kicsinyességünk és a testi korrupciónk feltárása által elsõsorban az EGÉSZ EMBER mentalitása kell spirituálisan és kauzálisan megtisztuljon. Ehhez le kell mondania az öncélú termelõ-fogyasztói mentalitásról és így a "Létért való küzdelem" rémeszméjérõl, valamint a külsõ ellenségként kezelt természettel való egyenlõtlen (hiszen az ember elsõsorban önmagával, saját egoizmusával, hitetlenségével, kicsinyességével kellene harcba szálljon, ami helyett, persze a külsõ, "vad természetet" akarja legyõzni) harcáról, a természet-irányítási mániajáról. És akkor majd a természet is újra fog tisztulni körülötte. Mindaddig valójában teljesen feleslegesek a nagy hûhóval kidolgozott és részeiben sikeresen alkalmazott, környezetvédõ tudományos beruházások. Ezek csak arra valók, hogy néhány tudósnak és a tömegeknek a lelkiismeretét elaltassák, miközben a lelkiismeretüket így, tudományos érvekkel és politikailag is letompítva folytatják az értelmetlen szuper- termeléssel járó rombolást és szennyezést... Ahhoz, hogy magasabb vibrációs szinten éljünk, mindig a közvetlen gyakorlati életfeladatok elvégzése mellett és azokkal együtt, a személyes (szubjektív) felelõsségre alapozott, univerzális létérzékelést, vagyis annak a harmonikus egység- és teljesség állapotát kell a lelkünkben megvalósítanunk és a mindennapos szemléletünkben és az örök-jelen felelõsségünkben fenntartanunk.     Ez, a fenti mondat azért is fontos, mert nagyon sokan úgy képzelik, hogy a személyes rezgési állapot emelése és a spirituális fejlõdés elérhetõ a hétköznapi – materiális – gyakorlati valósághoz nem kötött, logikátlan, de misztikus tartalmú témákkal való intenzív és huzamos foglalkozással, ilyen dolgokról való beszélgetéssel, vagy fantáziálással, lelki és szellemi relaxációkkal, misztikus meditációkkal, ilyen jellegû információ-szerzéssel, esetleg ilyen jellegû un. beavatási (Pl. a joga különbözõ válfajai) utak követésével. Senki nem tagadja, hogy a spirituális információnak a minél erõsebb áramlásához, a tényleges megvilágosodáshoz, sõt: a tényleges szeretet-állapot eléréséhez befogadásához és áramoltatásához, sõt: egyáltalán a gyógyuláshoz is, szükséges a hétköznapi feszültség-okozó hajszából való kikapcsolódás, a nyugalom és a béke - állapot huzamos elérése és fenntartása. Sõt, azt, hogy ezen belül is, a spirituális információ elindulásához és a különbözõ dimenziók erõtereiben létezõ személyi struktúráink közötti energetikai kiegyenlítõdés és zavartalan információ-csere is csak akkor mehet végbe, ha bizonyos meditációs technikákat ismerünk és ezeket alkalmazni is tudjuk az úgynevezett spiritualizálódásunk érdekében. De ugyanakkor óriási tévedés is, azt képzelni, hogy mindez elégséges a tényleges fejlõdéshez és a vibrációs szintünk emeléséhez. Illetve, hogy pusztán ezek által tényleges vibráció-emelõdés érhetõ el!         Amennyire igaz az, hogy ezek nélkül, vagy például önbeavatási spirituális napló-írás nélkül lehetetlen bárminemû személyiségi fejlõdés, és a tudományos ismeretek halmozása, vagy a racionális értelmi képességek, vagy akár a mûvészi érzékenység és elõadói, vagy befogadói képesség növelésére vonatkozó törekvés is, mindössze olyan egyoldalú képesség-növekedéshez vezethet, amely bizonyos határok elérésével megreked (plafonálódik) és gyakorlatilag semmiféle életminõséghez nem vezet, ugyanúgy az is igaz viszont, hogy a személyi horoszkópokból kiolvasható hétköznapi és gyakorlati életfeladatok maradéktalan felvállalása és minél nagyobb mértékû beteljesítése nélkül - Amelyek között, figyelem: a Levegõ-karmával. De még inkább a Tûz-karmával született személyek esetében gyakran elõfordul a Tárgyi valósággal összhangban álló, az által alátámasztható és igazolható, Igazságnak a kiderítéséért és érvényesítéséért való konkrét küzdelem és harc is! – nem lehetséges a fejlõdés és a vibráció-emelés hosszú távon és a tényleges sors-következmények, a sors-harmonizáció szintjén! És ez akkor is így van, ha egy – egy gyakorlati életfeladat végrehajtás közben, és különösen az igazság kiderítéséért és érvényesítéséért folytatott harcok közben, látható és érzékelhetõ módon is, csökken a vibrációs szintünk, mivel valósággal a hatalmukba vesznek és eluralkodnak rajtunk a fárasztó, illetve alacsonyrendûnek érzékelt munka közben (pl. takarítás, mosás, mosogatás, rendrakás, házépítés, udvartisztítás, stb.) közben, és fõként harc közben átélt ellenérzéseink, agresszív hevületünk, szenvedélyünk, netalán a haragvásunk és a gyülöletünk is. A Levegõ-karmával és a tûz-karmával rendelkezõ személyek, meg kell szokják, sõt: akár az unalomig való ismétlések árán is, valósággal be kell gyakorolják azt, hogy ilyen – ellenségesnek érzékelt - körülmények között is, még a harci szituációk intenzív átélése közben is, minél kevesebbet veszítsenek a vibrációs szintjükbõl (lelki-nyugalmukból és jelenlét-tudatukból, és szellemi erejükbõl), illetve, hogy ne teljenek meg feloldhatatlan, illetve nagyon nehezen és késõn feloldható feszültségekkel, sõt: hogy váljanak képessé, minden harci cselekmény után, azonnal visszaszerezni a nyugalmukat és tisztán-látásukat, spirituális éberségüket. – Amikor elérte ezt, egy egy konfliktustól irtózó, és mindenféle konfliktushelyzettõl nyíltan, vagy csak öntudatlanul is, szorongó (levegõ, vagy – és tûzkarmás) személy, akkor mondhatja, hogy hosszú távon és maradandóan is képes emelni a rezgési állapotát, illetve, hogy tényleges szellemi fejlõdést ért el, hogy a kiegyenlítõdési (megváltódási) képességét, valóban növelte. Addig, amíg ez utóbbi nincs megvalósítva, illetve, az általános emberi és a horoszkópból kiolvasható személyi életfeladatok (És ismételten felhívom a figyelmet: ezek lehetnek a tárgyi valóság szerinti igazság kiderítésére, felszínre hozására - ismertetésére és gyakorlati érvényesítésére vonatkozó személyes feladatok is!) nincsenek felvállalva és beteljesítve, mindössze csak misztikus csodabogarak lehetünk, akiknek semmiféle tényleges, pozitív következménye (Pl. gyógyulás, párkapcsolati, vagy családi harmónia elérése) nincs az életére a misztikus, vagy ezoterikus területen beszerzett tárgyi tudásának.                Az alkímiában a solutio (szolució) mûvelete: az oldás, illetve az oldódás mûvelete felel meg a vibráció törvényének. A vibráció törvényével a Nap, a Hold, valamint az Uránusz és a Neptunusz áll közvetlen analogikus kapcsolatban az asztrológiai õserõk közül, az asztrológiai erõterek közül viszont, az Oroszlánon és mind a három vízjegy: a Rák, a Skorpió és a Halak.