Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
A Tarot alkímiája
Kozma Szilárd:   A Tarottal való sorshelyzet-elemzés, mint sors-rendezési alkímiai mûvelet (A kelta kereszttel történõ sorselemzés logikája)      Amiként a cím is mutatja, reális (metafizikai) alapja és funkciója szerint, a Tarot egy személyes sors-beavatási (esetünkben önbeavatási) képi jelrendszer. Az aktuális sorshelyzetünkre, pillanatnyi sorsállapotunkra vonatkozó szimbolikus információt (jeleket és jelzéseket) tulajdonképpen állandóan és folyamatosan kapunk a környezetükbõl, de azt, azokat nem vagyunk képesek helyesen értelmezni, mivel nem ismerjük az események és az élethelyzetek szellemi - spirituális szimbolikus jelentéstartalmát. Sõt: mivel az ember csak kivételes esetekben ismeri fel az élete eredeti rendeltetésének (az élete és a sorsa értelmének) a logikáját: a földi és az egyetemes megváltásban való (mindenki számára úgymond kötelezõ!) részvétel logikáját, a jelértelmezései megragadnak a félrevezetõ és nevetséges népi, vagy a szubjektív babonák szintjén. A környezeti jelekbõl, a legjobb esetben is szerencsés, vagy szerencsétlen sorshelyzetekre vonatkozó információt igyekszik kiolvasni, holott az élete õsi rendeltetés: a megváltás megvalósításának a logikája ab ovo kizárja a szerencse, vagy szerencse-hiány, a kedvezõ, vagy kedvezõtlen sorshelyzetek lehetõségét, amiként azt Jézus is tanította: Kizárt dolog, hogy bármiféle pozitív törekvéssel, a külsõ és belsõ harmonizációra való folytonos törekvések nélkül, egészségesek és boldogak lehessünk. Kizárt, hogy a megváltás eszméje melletti teljes elkötelezõdés nélkül, vagyis mindennapi áldozathozatal nélkül, meg lehessen nyerni az életet.     A sorshelyzetünkre, sorsállapotunkra utaló jelek tehát állandóan jelen vannak az életünkben, éppen hogy ki nem szúrják a szemüket, de a szerencsébe sors-protekcióba, isteni protekcióba), illetve a szerencsétlenségbe (Isten elõtti kegyvesztett állapot lehetõségébe) vetett babonás hitünk megakadályoz abban, hogy helyesen tudjuk azokat értelmezni. Pedig a Megfelelés törvénye szerint, vagyis az Analógia törvénye szerint az anyagi világ és annak az eseményei tökéletesen tükrözi a szellemi történéseket: "Ami lent van ugyanaz, mint ami fent van." - Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblája e tekintetben egyértelmûen és világosan beszél. ("Való, hazugság nélküli, biztos és igaz.") Mert ha tovább gondoljuk a Hermészi mondatot, azonnal kiderül, hogy nem csak az, ami fent van, áll szellemi - spirituális lényege szempontjából analogikus kapcsolatban azzal, ami fent van, hanem a külsõ (környezetünk) és a belsõ világunk (lelkünk, szellemünk) is, lényegi (spirituális) kapcsolatban áll egymással. Amennyiben az idõ mennyiségi folyását jelzõ órámmal kapcsolatosan ér (látszatra persze, véletlenül) valamilyen károsodás: elvesztettem, ellopták vagy annyira megütöttem, hogy meg kell javítani, biztos lehetek abban, hogy nem jó idõben vittem véghez, hogy nem jókor tettem meg valamit. Türelmetlenségemben elsiettem, vagy bizonytalankodásom, bátortalanságom következtében, túl késõn tettem meg azt, aminek meg lett volna a maga minõségi ideje. Nem figyeltem az idõ minõségére tehát és ez által, nem a kellõ idõben lépve, hirtelenül, vagy megkésve cselekedve, megsértettem a Ciklus és a Ritmus törvényét.     Semmi nem történik tehát véletlenül sem bennünk, sem körülöttünk, életünk minden egyes mozzanatának, minden eseménynek meg van a maga spirituális jelentõsége, mint ahogy minden erkölcsi tettünknek (vagy nem-tettünknek: lásd a halasztás, a halogatás vétkét) is sorsalakító következménye van. Csak éppen meg kellene tudni fejtenünk - persze nem a babonák szintjén! - a fontosabb jelentéstartalmakkal bíró események és helyzetek (sors-jelek) szimbolikus értelmét és máris tudhatnánk, hányadán állunk magunkkal, a sorsunkkal, környezetünkkel, szeretteinkkel. A Tarot egy ilyen, a szellemi õsök által alaposan megfigyelt és szilárd rendszerbe foglalt, többnyire egyértelmû és határozott jelentéstartalommal rendelkezõ sors-szimbólumokat tartalmazó jel-gyûjtemény, amely, ha megtanuljuk a szimbólumait, segít el- és kiigazodni a sors-kríziseink, addig véletlenszerûnek és irracionálisnak képzelt labirintusában.     A közhiedelem ellenére tehát, a Tarot nem ostoba, és végsõ soron hamis(!) jóslások végzések az érdekében lett létrehozva. A jóslás, amellett, hogy csalás amennyiben avatatlan személy végzi és fekete mágia amennyiben avatott személy él vissza a természetfeletti tudásával, azért is értelmetlen, mivel annak az alap-logikája teljes mértékben ellentmond a teremtés, és így az életünk eredeti rendeltetés logikájának és ez által az egyetemes törvényeknek (Ezeket az Utódok szülõk ész szeretõk az asztrológia tükrében c. könyvemben részletesen ismertettem)  és azok közül is elsõként annak a törvénynek, amely az ember számára a legfontosabb: a spirituális fejlõdés törvényének. Más szóval, a jóslás minden szempontból ellentmond és ellenkezik a személy szabad akaratát biztosító törvénnyel. És ez akkor is így van, ha a Tarot huszonkét ikonja segítségével végrehajtható különbözõ sorselemzési technikák által, - akárcsak más, a szellemi világ mûködési mechanikájára alapozott szimbolikus sorselemzési, sorsértelmezési rendszerrel (Például az asztrológiával) - az életnyerési lehetõség téveszméje szerint gondolkozó ember számára, vagyis az életnyerés lehetõségébe vetett egoista életkoncepció (tévhit, rögeszme, a bûnbeesés logikája, stb.) szerint élõ személyek számára -, egy elenyészõ mértékû százalékaránnyal, néha, és többnyire csak a negatív jóslatok beválnak. (A beavatottak és a felébredettek: az egyetemes törvények szerint élõk  számára nem!) Ám az igazi beavatottak által gyakorolt Tarot sorselemzés ennél, az alacsonyrendû és lényegében és végsõ soron sehova nem vezetõ (értelmetlen) jóslási lehetõségnél felmérhetetlenül többet, illetve egészen mást jelent.     Mielõtt az elméleti eszmefuttatásba jobban belemerülnénk, annak a metafizikai igazságnak a szellemében, miszerint a teória (Teo - ria: Isten - látás) értéktelen kolonc az ember nyakában (eszében, képzeletében) amennyiben nem próbálják ki a gyakorlatban, ismerkedjünk meg a 22 ikonnal dolgozó Tarot rendszernek (A Nagy Arkánumnak) az egyik legegyszerûbb „kártyavetési” módszerével, az úgynevezett kelta-kereszttel. Ez ugyanis jó alapot biztosít a Tarot ikonok szimbólumainak megismeréséhez és a nem jóslásra használt sorselemzéseknek az alap-logikája megértéséhez.       A Kelta Kereszt hét kiválasztott és sorjában kitett ikonnal dolgozik, egészen pontosan: hat plusz egy ikonnal, amely hét kártya-lapot a következõ képpen választunk ki a 22-es kártyapakliból: Elsõsorban kiválasztjuk azt az egyes pozícióba (a kereszt középpontjába) elhelyezendõ alap-ikont, amelynek az alapjelentése és a „segítõ” szimbólumai a leginkább megfelelnek és jellemzik azt az életproblémát, sors-kérdést, aminek a megoldása érdekében a sorselemzést el akarjuk végezni, illetve amely kérdésre választ akarunk kapni. Ily módon tehát a pakliban 21 darab kártyalap marad, vagyis 3X7 darab kártyalap, amit keverés után, a keverés által adott sorrendben (felülrõl lefelé tehát), arccal lefelé fordítva, három egymás alatti sorban és hét oszlopban helyezünk el az asztallapon, vagyis három sorba hét - hét kártyát helyezünk el lefelé fordítva.     Ez után az elsõ kirakásos mûveletnek a végeztével, megkérjük az illetõ személyt, aki számára a sorselemzést végezzük, hogy amennyire nyugodtan és finoman csak lehet („finoman és nõiesen”!) egymás után, válasszon ki mind a három hét kártyalapot tartalmazó sorból két darab kártyalapot, vagyis összesen hat darab kártyát (2X3 = 6) és anélkül, hogy felfordítaná azokat és a kiválasztás sorrendjében, adja a „kártyavetõ” személy kezébe. Az értelmezõ ezeket a lapokat (a hat darab kiválasztott kártyát), a kiválasztás sorrendje szerint - és még mindig arccal lefelé fordítva! - , elhelyezi a bal kezébe. Miután ez megtörtént, a maradék lapokat össze lehet szedni és félretenni. A Kelta Kereszt kirakását és az értelmezést úgy kell elkezdeni, hogy a kereszt képzeletbeli középpontjában elhelyezett elsõ (egyes számú) pozícióba került alap-ikon alá, a kereszt alsó száraként, immár felfordított arccal elhelyezzük azt az ikont ábrázoló kártyát, amely a balkezünkbe gyûjtött hatos csomónak a legaljára került (amelyet az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, elsõként kiválasztott).    Ez, a kettõs pozícióba kerülõ ikon jelentéstartalma és a kiegészítõ szimbólumai fogják jelezni - jelenteni számunkra a felvetett probléma igazi, spirituális és kauzális (szellemi) gyökerét és alapját. Vagyis azt, azokat a negatív képzeteket, félelmeket, szorongásokat és/vagy ambíciókat, amelyeket a „sorselemzett” személy a tudattalanja legmélyén táplál az élettel, a sorsával, illetve az életét és a sorsát meghatározó személyekkel, vagy a sorsának az elemeit képezõ társadalmi, kulturális, vallásos, anyagi, stb. körülményekkel szemben. Láthatjuk tehát, hogy ez egy igen fontos pozíció, mivel a kettõs pozícióba kerülõ ikon jelentésének a helyes értelmezése máris feloldhatja az illetõ problémát, illetve választ adhat a probléma által felvetett sors-kérdésre. Ezért is hívjuk az ide kerülõ ikon-ábrázoló lapot gyökkártyának. De nem csak az illetõ személy tudattalan lelki és szellemi világában létezõ görcsöket, tévképzeteket és negatív ambíciókat tárja fel a kettõs pozícióba kerülõ ikon, hanem azokat a távoli múltban elkövetett tetteket (vétkeket) is, amelyek a jelenben firtatott problémát, nehéz sors-krízist, drámai, vagy tragikus élethelyzetet elõidézték.      Ezt az értelmezést követõen, a bal kezünkben megmaradt öt lap közül ugyancsak kivesszük a legalsót és a kereszt jobb szárnyaként (a mi balkezünk felõli oldalon, amennyiben a kirakandó keresztel szemben ülünk), felfordított arccal a hármas pozícióba fektetjük. Az ide kerülõ ikon azt a közelmúltban elõállt sors-helyzetet, illetve annak a felismerésnek a jellegét jelzi, amikor a sorselemezett személy rá jött arra, hogy az egyes ikon által megtestesített sorsprobléma annyira fontos (súlyos), hogy valamiképpen meg kell oldani, illetve fel kell oldani. A hármas pozícióba kerülõ ikonnak tehát inkább jelzõ, illetve megnyugtató, mint lényegi szerepe van. A kártyavetõ - sorselemzõ személy számára azt jelzi, hogy a kettõs pozícióba került Ikon jelentésébõl kiolvasott mélytudati problémák milyen életjelenségekhez vezettek az akuttá vált problémás élethelyzet (esetleg betegség, baleset, személyi, vagy anyagi veszteség) mellett és a sorselemzett személy számára viszont, aki átélte az illetõ eseményeket megnyugtatásul szolgál, hogy a kártya jelzései helyesek és kártyavetõ jó nyomon jár, nem vezeti õt félre.       A kirakásra soron következõ kártya ikonja, amely a kereszt felsõ szárát fogja képezni és a négyes pozícióba kerül, azt a következtetést jelzi, amelyre a sorselemzett személy idõközben eljutott a kérdezett - kutatott sorshelyzete megoldásaképpen, vagyis azt a gondolatot, ami szerint õ megoldhatónak véli a jelenben a problémáját. Azok a személyek, akik valamelyest helyes spirituális tájékozódással rendelkeznek és nem jóslásra számítanak, hanem komolyabb sorshelyzet értelmezésre, általában elég helyes következtetésekre jutnak és jól látják a felvetett problémájuk megoldási lehetõségeit, ezért az innen kiolvasható gondolataikat, elképzeléseiket nem mint elvezendõ, helytelen megoldásokat kell értékelni - értelmezni, hanem mint megjegyzendõ, megtartandó és beváltandó - alkalmazandó gondolatokat, ötleteket. Ezek a gondolatok, ötletek azonban - amelyek majdhogynem egy az egyben szoktak találni a négyes pozícióba kerülõ ikon jelentés tartalmával - még nem lesznek elegendõek a probléma teljes feloldásához. Ennek a pozíciónak is könnyebb, de legalábbis nem olyan súlyos a jelentése mint a kettõs pozícióba és fõként az ötös pozícióba kerülõ ikonnak. Inkább a kártyavetõ személy spirituális tájékozódását segítõ funkciója van és természetesen a sorselemezett személy bizalmát megnyerõ funkciója. És erre a bizalomra szükség is van, mivel a sors-probléma feloldási lehetõségét jelzõ ikon jelentése általában mindig gyökeresen el szokott térni, nem csak hogy a sorselemzett személynek a probléma megoldására vonatkozó elképzeléseitõl, hanem a éppenséggel kártyavetõ - értelmezõ személy elképzeléseitõl is. Én is csak nyolcévnyi gyakorlat, illetve metafizikai gondolkozás után jutottam el oda, hogy a megoldást jelzõ ikon jellegét, illetve a megfelelõ kártyalapot elõre meg tudjam sejteni (a magam számára meg tudjam jósolni).    És ez logikus is. Hiszen az embernek a Lilith által befolyásolt, illetve létrontás (a bûnbeesés) logikája szerint mûködõ spekulatív gondolkozása, merõben eltér az élet és a lét eredeti rendeltetésének a logikájától. És amiként a személyi horoszkópok értelmezése közben is kiderül, általában mindenki ott keresi a boldogságát és az üdvösségét ahol nem kellene és abba az irányba, amerre az igazi életfeladatai várják, és ahol megtalálná a beteljesedést és a harmóniát, eszébe sem jutna keresni, illetve, ha eszébe is jutna, mivel a sorsa, vagy más, bölcsebb személyek ezt számára jelzik, ellenségesen elhárítja magától ezeket a cselekvési és magatartási lehetõségeket.      A kereszt bal oldali szárát (a kereszttel szemben ülõ kártyavetõ személy jobb oldala felöli szárát) képezõ, soron következõ, ötös pozícióba kerülõ kártyalap ikonja tehát, a felvetett probléma gyakorlati megoldását jelzi. Vagyis azt a létfontosságú tettet, cselekvést, vagy cselekvéssort, illetve azt a magatartási - viszonyulási formát (mentalitást) szimbolizálja, amelynek az elkövetése, elvégzése, illetve felvétele - felvállalása, a felvetett sorsprobléma megoldásához és a krízis feloldásához (a gyógyuláshoz - kibéküléshez - megbocsátáshoz) elvezethet, vagyis azt a tettet, cselekvést, magatartást, amely elindítja a sorseseményeket a pozitív kibontakozás (sors-megoldás, krízisfeloldás) irányába. És eben a fázisban úgymond véresen komollyá válik mind a sorselemzés, mind a sorshelyzet, mivel a hetes pozícióba kerülõ ikon által jelzett pozitív megoldás, amire a felelõtlen és metafizikailag tájékozatlan sorsértelmezõk a jóslataikat alapozzák, csak és csakis akkor következik be, ha az ötös pozícióba került (negyedik) ikon jelentését helyesen értelmezzük és ha ezt a jelentést a sorselemzett személy el is fogadja és végrehajtja. Természetesen, itt még a „legrosszabbnak”, illetve legsötétebbnek (negatív jelentéstartalmúnak) képzelt ikonok jelentését sem szabad a közismert elnevezésük jelentése szó szerint és negatívan értelmezni. Amint késõbb meg fogjuk látni, 13-as kártya ikonjának, a Halálnak például koránt sem az a jelentése, hogy a sorselemzett személynek meg kell halnia, vagy isten õrizz, meg kell gyilkolnia valakit, hanem az, hogy valamirõl, vagy valakirõl ami a felvetett problémával kapcsolatos végleg lemondania, annak (például egy szokásának, vagy elgondolásának) gyökeresen hátat kell fordítania. A 15-ös ikon viszont koránt se azt jelenti, hogy félni kell az ördögtõl és elbújni elõle, hanem azt, hogy a felvetett problémával kapcsolatos félelmeivel, esetleges hátsó (alantas) gondolataival, kísértõ érzéseivel, sóvárgásaival becsületesen és nyíltan, lehetõleg minden önámítás nélkül szembe kell néznie és önmagának ezeket az alacsonyrendû érzéseket, gondolatokat, vágyakat maradéktalanul be kell ismernie.      De a sorsértelmezés igazából csak most, a hatos pozícióba kerülõ (a kereszt alá, vagy a kereszt mellé elhelyezett) ikon értelmezésénél válik igazán komollyá és nehézzé, mivel a hatos pozíció a vízválasztó pozíció, vagyis a tényleges krízis-állapotokat jelzõ ikonnak a helye. Amennyiben ugyanis, valaki maradéktalanul és helyesen felismeri, felvállalja és el is végzi (betartja) azt, amit az ötös pozícióba került ikon jelez, az elsõ látásra (egészen pontosan: csak látszatra tehát!) minden összezavarodik az életében, a felvetett problémával kapcsolatosan, sõt: látszólag még az attól független sorselemek, sorshelyzetek is felborulnak, vagy kizökkent az addig normálisnak képzelt kerékvágásukból. És ez megint csak logikus, hiszen amennyiben megtesszük azt a sorsdöntõ lépést, elkövetjük azt a cselekvést, illetve felvesszük azt a szükséges mentalitást, amely az életünknek az eredeti, spirituális rendeltetése irányába fogja vezetni a sorsunkat, pontosan annak az addig normálisnak képzelt életrendnek, személyi, vagy családi állapotnak kell felborulnia és gyökeresen átváltoznia, ami a megoldani vágyott problémánkat (betegséget, konfliktust veszteséget) okozta. A legtöbbször ez, az általunk normálisnak, vagy jónak, helyesnek és rendesnek tudott (képzelt) és általunk létrehozott, de mindenképp (Még ha csak a megszokás miatt beletörõdésképpen is!) - egy általunk fenntartott, életrend (Ami igazából a drámai, vagy tragikus sorshelyzetet okozta!), esetleg egy rokoni, baráti, vagy éppenséggel élettársi viszony, esetleg egy jól jövedelmezõ, vagy legalábbis kényelmes foglalkozás, vagy látszólagos biztonságot jelentõ munkahely, stb. szokott lenni. A sors-helyzet megváltozása, felborulása tehát nem látszólagos, hanem igenis reális, csupán az a látszólagos, hogy mi azt hátrányosnak, károsnak, vagy veszélyesnek találjuk, holott épp ez a megváltozott (feje tetejére állt, a „rendes” útjából kitért) új sorshelyzet lesz az, amely a hetes pozícióba kerülõ ikon által jelzett pozitív megoldást eredményezi. Ezért tehát nagyon fontos, hogy felhívjuk az illetõ (sorselemzett) személynek a figyelmét arra, hogy nem kell megijednie a krízis-helyzettõl és nem kell visszakoznia és semmiképp nem kell visszarendeznie mindent a régi állapotok szerint (ami egyébként úgy sem lehetséges!), hanem bízva a pozitív jövõben, elõre kell lépnie tovább és/vagy kitartania megalkuvás nélkül.         A hetes pozícióba kerülõ (a bal kezünkben a hatodik, vagyis a legfelsõ) kártyalap ikonjának, amelyet a hatos pozíció ikonja mellé helyezünk, minden esetben csak és csakis pozitív a jelentése - még akkor is tehát, ha szintén a számunkra „legijesztõbb” (legfélelmetesebb) ikont ábrázoló kártyalap kerülne oda. Így például a 13-as ikonnak a jelentése az, hogy sikerül valamitõl, vagy valakitõl, ami a problémának az igazi okát képezte, vagy létrehozta és fenntartotta maradéktalanul megszabadulnunk és ettõl ezektõl a szellemi, lelki, vagy anyagi (személyi) terhektõl megszabadulva haladhatunk és fejlõdhetünk tovább, vagy a ha a 15-ös kártyának az ikonja, az ördög kerül ide, ennek a jelentése az, hogy megszabadulunk a bajainkat (betegségeinket, konfliktusainkat, veszteségeinket) és nehéz sorhelyzeteinket elõidézõ kísértésektõl, alantas vágyainktól, gondolatainktól, vagy félelmeinktõl, szorongásainktól.                                  Ezek után talán máris érthetõ, hogy igazi sorselemzés és a primitív jóslás közötti különbség a végeredményekben, illetve a következményekben van. A jóslással akkor sem ér semmit a személy, ha a Tarot által feltárt jövõképe szerint úgymond szerencsés fordulat állna be az életébe, vagy megnyugodhat afelõl, hogy semmiféle veszély (betegség, baleset, vagyonvesztés, szeretett személynek, személyeknek az elvesztése, stb.) nem fenyegeti, illetve akkor sem, ha bele nyugszik a „szerencsétlen sorsába”. Az avatott és tényleges sorshelyzet feltárás viszont, valamint a negatív személyi determinációkból eredõ (a karmából eredõ!) lelki és szellemi állapotoknak a feloldását és meghaladását, illetve a személyi életképzelet megtisztulását és ezáltal az illetõ személynek a spirituális fejlõdési programja szerinti új, pozitív képességek kialakulását szolgálja. Hogy miért ér többet az elsõnél a második? Egyszerûen azért, mert, amiként azt a Tarot tízes ikonja, a sors-kerék is ábrázolja, a kiegyenlítõdés törvénye miatt, és annak alapján, teljesen hiába van valakinek mondjuk egy számára kedvezõ csillagzat miatt un. szerencséje, hiába ér valakit egy szerencsés helyzet az élete egy bizonyos szakaszában, amennyiben ezt a helyzetet nem képes az õ személyi fejlõdési élet-programjának megfelelõen, a spirituális fejlõdése érdekében felhasználni. Sõt: a legtöbb esetben (az esetek 96 százalékában) az ilyen „szerencse” által sújtott személyek, ahelyett, hogy harmonikus és egészséges lényekké válnának, éppenséggel visszafelé fejlõdnek a „szerencséjük” által nyújtott lehetõségekkel, vagyis a szerencse által nyújtott kényelmi állapotokban és természetes, hogy ennek megfelelõen a közeljövõben, vagy a távoli jövõben ennek a vissza felé történõ fejlõdésnek (a „vissza - élésnek”) jelentkezik a negatív következménye. Akár a személyi kapcsolatok megromlásában, akár pszichés, vagy más, szellemi betegségek formájában.    Amennyiben az illetõ személy nem degradálódik spirituálisan, hanem mindössze stagnál „a szerencsés élet”, vagy a jól kihasznált - kiaknázott sorsfordulatok következtében, egyszerûen el fogja veszíteni az un. „szerencséjének” a tárgyát illetve az alanyát, amiként azt a sorskeréken le - fel körhintázó, keruboknak, szfinxeknek, csóré fenekû majmoknak a látszatra váltakozó, de végeredményben azonos körben mozgó pozíciója is jelzi.                     Az igazi (helyes) sors értelmezés szerint viszont, a fentiek tudatában a jóslás egyáltalán nem érdekes, sõt: a az un. kártyavetés éppen azt mutatja meg, hogy miképpen oldhatjuk fel a negatív sors-determinációkat és ezáltal miképpen szállhatunk ki a sors-determinációk szerencse - szerencsétlenség ördögi körébõl, hogy miképpen juthatunk ki az anyai ági õsszülõnk által önkéntelenül ránk hagyott negatív sorshelyzetek labirintusából, és miképpen vehetjük a kezünkbe a sorsunkat (az un. „egész - ségünket”) és adhatunk az egyetemes törvényekkel és a személyes fejlõdési sorsprogramunkkal harmóniában álló kreatív értelmet az életünknek.     Ezért a komoly értelmezésben, a különbözõ „kártyavetési” módoknak a (jóslásnak) megfelelõ pozíciójába kerülõ ikon szimbólumát nem a lehetséges jövõ szerint kell értelmezzük, hanem annak a szükséges lépésnek, annak a külsõ magatartási formának, vagy belõ mentalitásnak (a megoldandó, meghaladandó sorshelyzethez való viszonyulásnak) a jellégét igyekszünk megfejteni, amely lépés, vagy magatartás - mentalitás az eredményes és pozitív sorskibontakozáshoz vezethet. De olyan módon, hogy ezáltal és eközben az a személy aki számára a sorselemzést végezzük, ráébredjen a sorsának egy igen fontos, motívumára, mozzanatára. Ezt a fejlõdési elemet, ennek a fejlõdési folyamatnak a jellegét viszont nem nekünk kell kitalálni, hanem a kártyavetés különbözõ pozícióiba kerülõ ikonok szimbólumrendszerének az értelmezése adja ki, sõt: minden kártyavetési módszer (rend) tartalmaz egy olyan ikon-pozíciót, amely erre, a fejlõdési elemre, folyamatra utal. A Kelta - kereszt nevû elemzésben, amely szerint az alábbiakban be fogom mutatni a Tarot ikonjainak a metafizikai értelmezését, ezt a fejlõdési jelleget és mozzanatot (folyamtatot) jelzõ pozíció közvetlenül a megteendõ szükséges lépést (felveendõ mentalitást) jelzõ ötöst pozíciót  követõ hatos pozícióba kerülõ ikon jelzi. Bár látszólag ez, a krízis jelegére utaló pozíció, egy fölösleges mozzanat a Kelta kereszt rendszerében, végeredményben ennek a helyes megvalósítása - végig élése a legfontosabb momentuma a sors-feloldásnak, mivel elõfeltétele annak, hogy amennyiben helyesen értelmeztük és helyesen tettük meg a szükséges lépéseket (helyen avatkoztunk be az adott sorshelyzetbe, a hetes pozícióba kerülõ ikon által jelzett megvalósulás (következmény) végeredménye pozitív lehessen.       Lehet, hogy mint minden elmélet, ez egy kicsit bonyolult, de biztos vagyok abban, hogy mihelyt az olvasó az elsõ három, vagy négy ikonnak az imént ismertetett különbözõ pozíciókban való értelmezõdését elolvassa, azonnal megérti a helyes (és értelmes!) sorselemzés alaplogikáját.    Ami a kelta keresztnél az adott probléma feloldása szempontjából kevésbé fontos és végülis csak eligazító, bizalom-szerzõ funkcióval rendelkezõ 3 és a 4 pozícióba kerülõ ikon-értelmezési módozatokat illeti - remélve, hogy azok a személyek, akik amúgy is az általam feltárt Tarot értelmezést tarják helyesnek, rendelkeznek annyi egészséges logikával, hogy ebben, a nem-jóslási logikai rendszerben, a megfelelõ értelmezésekre maguktól is rá tudnak jönni - egyelõre nem részletezem úgy, mint a többi pozícióba kerülõ ikon-értelmezéseket. Ezt, valamikor a közeljövõben, egy, az Ikonok értelmének a részletesebb leírását tartalmazó, tágabb (bõvítettebb) Tarot-értelmezés közben fogom elvégezni. Egyelõre csupán a Tarotról, illetve a Tarot használatáról alkotott téves koncepciót volt szándékomban kijavítani és az olvasóim számára a Tarot eredeti (metafizikai - spirituális) értelmét és funkcióját - és nem utolsó sorban a megérdemelt méltóságát! - helyre állítani.                   Addig is „szerencsés” használatot kívánok: Kozma Szilárd   I. A Mágus.   A személy által tudatosan vállalt, felelõsségteljes és önálló (autonóm) - és ezért mágikus következményekkel járó! - magatartásnak és tetteknek a szellemét jeleníti meg. Azt, a várható következményekért minden felelõsséget maradéktatalnúl felvállaló, tudatos és határozott személyi tett és tettek szellemiségét, amelynek a bátorság következtében és a bátorság által mágikus hatása is van a személy életére. Az Ascendens szerinti tudatosságot és a tudatos vállalást és vállalkozást, a teljes értékû (egészséges) személyi jelenlétet. Az egyetemes léttudattal egybekapcsolt személyes jelenlét - tudatot jelenti, a személynek a teljes mértékû "bedobását"  részvételét és felelõs jelenlétét egy bizonyos tettben, helyzetben, állapotban, valamint ennek a jelenléttudatba és egyéni felelõsségbe ágyazott tettnek a mágikus erejét is.   A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél elsõ pozícióba akkor tesszük ki a Mágus ikonját, amikor egyéni elgondolásunk és megfontolásunk szerint, valami igen fontosat el akarunk érni, vagy meg akarunk tenni, illetve egy sorsdöntõnek számító folyamatot, ügyet, vagy vállalkozást a határozott személyes tettünkkel, szavainkkal, vagy a határozott és egyértelmû külsõ magatartásunkkal és belsõ mentalitásunkkal el akarunk indítani.   Második pozícióba kerülõ ikonként azt jelzi, hogy annak a problémának, aminek a megoldására eligazítást, irányítást, szellemi tanácsot várunk a Tarottól, az igazi és rejtett (spirituális) egyik lehetséges oka az, hogy a megoldást, a beteljesülést, vagy a kibontakozást túlzott mértékben kötjük a személyi elképzeléseinkhez, egy bizonyos személyi elképzeléshez (rögeszméhez) és ezáltal negatív mágiával befolyásoljuk a vonatkozó élethelyzetet, élethelyzeteket, illetve, hogy valamely személyi kapcsolatunkhoz, annak a jellegéhez, minõségéhez, kapcsoljuk erõszakosan (mentális erõszakkal) a beteljesülés, megoldás lehetõségét. Másik lehetséges ok, az elõbbinek a szöges ellentéte, vagyis az, hogy személytelenül viszonyulunk, vagy akarunk viszonyulni a problémához, un. személyi képviselõn, érdekképviselõn, vagyis közvetítõn (ügyvéd, szülõk, barát, ismerõs, munkatárs, stb.) keresztül akarjuk (akartuk) megoldani a problémát, vagyis, hogy személytelenül, távolságtartóan, nem eléggé odafigyelve, felületesen, vagy esetleg finnyáskodva, kezeljük, kezeltük, a kérdést.      Ötös pozícióban általában az Ascendens konstellációja által jelölt jellegzetes és határozott magatartási forma felvállalásának és kinyilvánításának a szükségességét jelzi egy bizonyos helyzetben, vagy azt, hogy elérkezett az Ascendens konstellációjának megfelelõ magatartási és gondolkozási formák felvételének, gyakorlásának és e spirituális magatartás állandósításának az ideje. Mindenképp a tudatos, határozott és bátor személyi magatartás szükségességét jelzi, de nem csak kifelé, a környezettel szemben, hanem elsõsorban saját személyi gyengeségeinkkel, bizonytalankodásainkkal és hitetlenkedéseinkkel szemben is.   Hatos pozícióban jelenti a személyi bizalom és önbizalom, valamint a személyi öntudat és a hit elvesztését, a személytelenséget és a bizonytalankodást, a hitetlenséget, illetve a hit elvesztését és ezáltal a pozitív, sorsalakító mágikus képességek (a mágikus képzelõ erõ) elvesztését és zavarát, el egészen a fekete mágiázási késztetésekig, illetve annak a konkrét gyakorlásáig is elmenõen.   Hetes pozícióban jelentheti mind a személyi képzeleti és mentális egészség helyreállítását - helyreállását, mind a szellemi személyiségünk megvalósításához és kiteljesedéséhez szükséges lehetõségek, körülmények és állapotok határozott és tartós létrejöttét, a sorsalakító mágikus képességek megjelenését és pozitív hatását a személyünkben és az életünkben.   II. A papnõ      A tárgytalan õssóvárgásokat, az anyai ágon örökölt sor-negatív programot (a családi Karmát) , a rejtett, önkéntelen és öntudatlan szexuális jellegû zavaros vágyakat, a tévelygési hajlamokat, rögeszmeszerû lelki meghatározottságokat foglalja magában, valamint e sors-meghatározottságok szerinti negatív ambíciókat és kábulási - szédülési késztetésekhez kötött, homályos fantázia-világunkat, az álmokat és az irracionális nappali ábrándozásokat, a homályos és zavaros sejtelmeinket, valamint e sejtelmekhez kapcsolódó, irracionális képzeteinket és félelmeinket. Jelentheti a kettõsséget, illetve a megkettõzõdést és ugyanakkor a ketté törést, a megtörtséget, a töredezettséget, a kétséget és ezért a „fél- elmet” . Az ikon utalás arra, hogy ami velünk történik, ami épp folyamatban van az életünkben, annak az igazi oka nagyon mélyen a tudattalanunkban (lelkünkben), illetve a családunknak az anyai ági felmenõk rejtett vágyaiban és tragikus történetében keresendõ. Ennek az oknak a tudomásul vételétõl és részletes megismerésétõl nem kell félni, hanem azt minél hamarabb és minél alaposabban meg kell ismerni és a megismert tényeket, mint sorsunknak és személyiségünknek igen fontos részeit (mozzanatát) teljes mértékben a sajátunkévá kell elfogadni és a tudatosítás (szembenézés: elfogadás) segítségével a negatív hatásait fel kell (fel lehet!) oldani. A Lilith és a Sárkányfarok ikonja, vagyis a negatív karma (sorsprogram) helyes avagy helytelen olvasatának az ikonja.      A kelta kereszt módszerével végzett sorselemzéskor, akkor tesszük ki elsõ kártyának a Papnõt, ha valami homályos (sötét), zavaros, tisztátalannak érzett, vagy gondolt, irracionális és megmagyarázhatatlan dolgot érzékelünk az életükben, saját magunkkal, szerelmünkkel, egy (általában ellentétes nemû) idegen személlyel, vagy egy furcsa élethelyzettel kapcsolatban, és tisztázni szeretnénk a helyzetünket, illetve a saját viszonyunkat az illetõ személlyel, vagy állapottal (pl. ellenállhatatlan szerelmi vágy, illetve szexuális vonzódás, vagy antipátia, vagy racionálisan indokolatlan gyûlölet érzés) kapcsolatosan. Kitehetjük a kártyát alvási zavaraink igazi (rejtett) okára és feloldási (megszûntetési) lehetõségekre való válaszkeresés céljából is.   A sorselemzésünk tárgyát képezõ probléma gyökerét, rejtett spirituális okát jelzõ pozícióban azt jelzi a Papnõ ikonja, hogy a problémánknak az igazi oka a sors-rendeltetésünkben, illetve az anyai ágon öröklõtt sors-meghatározottságainkban, vegyis ezek feloldatlanságában keresendõ. Szükség van tehát a személyi meghatározottságainknak, negatív családi és személyi tévképzeteinknek a feladására, a hibás családi, vallásos, nemzeti, kulturális stb., tradíciókból eredõ (pl. az étkezéssel, táplálkozással kapcsolatos tradíciókból eredõ) alapállásunknak a megváltoztatására. Vagy szükség van a meghasonlásra, önáltatásra, korrupcióra, kényelemre és kéjelgésre való hajlamainknak, vagyis titkos érzelmi, vagy szexuális sóvárgásainknak, rejtett ambícióinknak és rejtett félelmeinknek, önkéntelen szorongásainknak, az anyai ági családi öröklõdés szempontjából történõ részletes és pontos feltárására és megismerésére, ezek meghaladására és feloldására, pozitív képességekké való átalakítására.      Ötös pozícióban a Papnõ arra utal, hogy mélyen magunkba, illetve a tudattalanunk zavaros rétegeibe, illetve az anyai ági õseink rejtett szerelmi történeteibe, azok szívének titkos és elfojtott vágyaiba kell behatolnunk, mert az illetõ problémára a tõlük örökölt szexuális jellegû, öntudatlan és rejtett sóvárgásainkban, tévképzeteinkben, a saját magunk félrevezetésére való önkéntelen hajlamainkban, a csak álmaink szintjén jelentkezõ vágyainkban, ambícióinkban, illetve a személyi múltunkban, vagy a családunk titkos múltjában találjuk meg a választ. De ugyanakkor és az elõbbiekkel szoros összefüggésben azt is jelentheti, hogy a szímbólikus álmaink metafizikai értelmezése és ezeknek az értelmeknek a következtében végzett gyakorlati lépések jelenthetik a felvetett problémánkra való megoldást.   Hatos pozícióban a tudattalan sóvárgásokból eredõ, illetve e sóvárgások által elindított negatív imagináció mágikus hatásaként bekövetkezõ sors-zavart, a zûrzavart, a betegességig menõ szellemi homályt és a beteges (szexuális, vagy más jellegû) vonzódásokat, kísértéseket, gyûlölködési késztetéseket, a talajvesztettséget, a lelki, szellemi és spirituális káoszt jelenti. De jelenti a téves és negatív sors-értelmezéseket és értelmezõdéseket is, a személyi sors erõk iránti teljes bizalom vesztést, a személyi rendeltetés eredeti pozitív értelmének a megtagadására való késztetéseket, a sors-könyvében való olvasási (értelmezési) képességek elvesztését és csõdjét. Ebben az esetben nagyon jó tudni azt, hogy mindez csupán annak a jele, hogy jól dolgoztunk elõzõleg, hogy helyesen értelmeztük és jól végrehajtottuk azokat a szükséges cselekvéseket és magatartási formákat, amiket az ötös pozícióban álló ikon jelölt és következik, hogy azok a pozitív jelentések, amelyekre a 7 pozícióban álló kártya ikonja utal, bekövetkezzenek.         Hetes pozícióban arra utal, hogy valamiképpen tisztázódik és feloldódik (elmúlik) az a zavaros élethelyzet, a sorskérdés, amely kapcsolatban áll az elsõ pozíció kártyalapjának ikonjával és amire az általunk felvetett kérdés vonatkozott, illetve, hogy ezentúl ebben a vonatkozásban képesekké válunk tisztán és értelmesen olvasni a sorsunk könyvében (saját lelkiismeretünkben, rejtett vonzalmainkban és ambícióinkban), aminek köszönhetõen egyre kevesebb bonyodalomba, tisztátalan (tisztázhatatlan) helyzetbe fogunk sodródni a jövõben. Végsõ soron arra is utalhat, hogy megszûnnek a tudattalan szorongásaink, az alvási zavaraink, vagy a rémálmaink.   III.  Az Uralkodónõ       Nem csak az anyagi bõséget és a szív gazdagságát - a Jin típusú imagináció és a nõi szellemiség finomságát jelenti, hanem a test - lélek - szellem hármas egységének a megvalósulását is, az információ-áthatolás - a szent szellem ereje: a logosz ereje által. A személyi egészséget jelenti tehát, a bennünk is meglevõ és az általunk is megnyilvánuló teremtõ õserõk: fény és a szeretet közötti információ áthatolást, az egészségállapot és az egészséges egységtudat, illetve a szeretet éberségét és a szeretetbe ágyazott éberség alaposságát és megbízhatóságát (a misztikusok szerint: a szeretet õsi teremtõereje által kisugárzott élet-energiákat) testesíti meg. De megtestesíti a kultuszt, a kultikus helyzetet és állapotot is, amikor olyan cselekedeteket hajtunk végre, amelyek arra hivatott emlékeztetni az egész lényünket, hogy az ittlétünknek (életünknek) spirituális értelme és funkciója van, hogy minden tettünknek, érzésünknek, gondolatunknak és képzeletünknek egy, a személyi struktúránkkal spirituálisan összhangban álló következménye van azon túl, hogy mi általában csak a gyakorlati (pragmatikus) célokat és következményeket észleljük és érzékeljük.    A Kelta kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki az Uralkodónõ ikonját egyes kártyának, amikor egy bizonyos, általában anyagi értelemben vett, jobb (remélt) élethelyzet, vagy (anyagi - családi) állapot megvalósulásához és egy általunk jobbnak gondolt anyagi megvalósításhoz és érzelmi stabilizálódásához vezetõ konkrét lépés, tett, illetve a szükséges magatartási forma természete felõl szeretnénk valamit megtudni. De épp úgy kitehetõ a (testi, lelki, vagy szellemi) harmónia és egészségi állapotnak a visszanyeréséhez szükséges lépésre vagy mentalitásra való rákérdezés (kíváncsiság) esetében is, mint ahogy olyan kérdésre is választ kaphatunk általa, hogy egy bizonyos helyzetben, vagy idõszakban milyen színezetû kultikus magatartás, milyen jellegû kultusz a legmegfelelõbb számunkra az újjá születésünk, feltámadásunk és megváltásunk - az üdvösségünk - érdekében?    A probléma igazi gyökerét, vagyis a valóságos, de rejtett szellemi - spirituális okát jelzõ kettõs pozícióban, az Uralkodónõ azt jelzi, hogy az a magatartás, illetve cselekvéssor, ami a sorsválságot elõidézte, lényegi kapcsolatban áll az öncélú élvezet- és kényelem - vágyunkkal és a luxusszeretetünkkel, illetve a pénz és a gazdaság utáni öncélú (esetleg beteges) sóvárgásunkkal. Esetleg az ugyancsak az elõbbiekhez kötött öncélú (anyagi) biztosítottsággal, ilyen jellegû vágyainkkal, korábbi törekvéseinkkel. De jelentheti a hibás problémakezelést is, illetve a természetellenes és az erõszakos probléma-kezelést, az erõszakos és természetellenes beavatkozást, mind gyakorlati, mind mentális - képzeleti (ideális) szinteken, annak ellenére, hogy a mi elgondolásunk, a mi képzeteink szerint ez a kezelési mód, ez a fajta beavatkozás, vagy "finom" irányítás, természetesnek és jogosnak tûnik.   Ötös pozícióban arra utal, hogy az, amit tenni kell, még akkor is nagyon megfontolandó és átgondolandó, ha nem épp egy kultikus aktusról van szó, hanem egy nagyon is pragmatikus tettrõl. Hogy nagyon kell vigyáznunk arra: amit tenni készülünk, annak több dimenziós következményei vannak (lesznek) és ezért igen kell vigyázni arra, hogy minden dimenzió (az élet minden vetülete) irányába egyaránt nyílt és korrekt (becsületes, tisztességes, a várható hosszú távú következményekkel is számoló cselekedet, vagy magatartási forma kell legyen.     Hatos pozícióban arra utal, hogy miután az ötös pozícióban megjelenõ ikonnak megfelelõ tettet elkövettük, vagyis a megfelelõ magatartást felvettük, olyan krízis áll be az életükbe, amelybõl minden szakralitás és harmónia hiányzik, illetve, hogy mindenféle becstelen (de legalább is annak látszó) és a botrányosig elmenõ, zavaros és korrupt - személyünket és tetteinket minden dimenzió szintjén kompromittáló - látszat-körülmények jönnek létre az életükben, helyzet, amit egészségesebb lesz józan értelmezéssel tölteni, mind lázadással, vagy kétségbeeséssel és magyarázkodással.     Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciókban megjelenõ ikonok által jelzett színezet szerint: helyesen cselekedtünk, az a bizonyos probléma, amire rákérdeztünk - és amely valamilyen kapcsolatban áll az egyes pozícióba választott ikon szimbólumával, egy olyan kultikus jellegû megoldást - esetleg feloldást - nyer, aminek következtében az életünk többlet jelentést kap a korábbiakhoz viszonyítva, illetve aminek következtében képesekké válunk az életsorsunk eredeti célját és funkcióját megérteni és tisztábban látni. Esetleg, hogy kultikus helyzetbe, állapotba kerülünk, vagy olyan (anyagi és családi - társadalmi, vagy természeti) életkörülmények közé, amelyben mindaz, amirõl szó volt az elõbbi mondatokban megérthetõ és átélhetõ.     IV. Az uralkodó  (A király)        Olyan sors-helyzetre utal, amelyben a társadalmi - közösségi törvényesség és rend érdekében, illetve saját helyzetünk törvényesítése és rendbetétele érdekében fegyelmeznünk kell magunkat, félre kell tennünk különbözõ típusú és jellegû félelmeinket, haragunkat és ellenérzéseinket, félelmeinket, az életrõl és a létrõl alkotott (és az élet folyamán belénk rögzült) különbözõ szellemi, vagy morális képzeteinket, aggályainkat, a másokkal szembeni elvárásainkat, elõfeltételeinket és elõítéleteinket és erõs önfegyelemmel meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy egy adott törvényes rend - a megfelelõ és épp érvényben levõ (aktuális) társadalmi jogosítványokkal, engedélyekkel és elismervényekkel együtt - létrejöhessen az életkörülményeinkben. Az ikon arra is utal, hogy mindehhez szükséges / vagy általában olyan idõszak következik az életünkben amikor, szükséges uralkodnunk saját gyengeségeinken, illetve érzelmeinken és vágyainkon és önkéntelen késztetéseinken, vagy pillanatnyi benyomásainkon és szenvedélyeinken (szenvedélyes természetünkön), annak érdekében, hogy úrrá legyünk egy aktuális helyzeten, illetve saját gyengeségeinken, esetleg a kedvezõtlen körülményeken és a kitûzött célunkat elérhessük.   A Kelta - kereszttel végzett sorselemzésnél akkor tesszük ki elsõ kártyának, amikor arra keressük a választ, hogy miként tudjuk élethelyzetünket stabilizálni, törvényesíteni, illetve a szándékainkat és az akaratunkat úgy érvényesíteni, hogy az összhangban álljon a mi egyéni elképzeléseinkkel, valamint az egyetemes törvényekkel, de az adott társadalmi közösségi törvényekkel és konvenciókkal is. Egyszerûen: amikor uralkodni szeretnénk egy adott sorshelyzetet, ami inogni látszik, illetve, ami rég óta nem akarja elnyerni, vagy visszanyerni az általunk óhajtott stabilitását, törvényességét.   A probléma gyökét jelzõ második pozícióba akkor kerül, amikor a mélytudatunkban (rejtett lelki világunkban) huzamosan és nagyon erõszakosan akarunk elérni valamit, illetve, amikor erõszakoskodunk mentálisan valami (sorshelyzet), vagy valaki fölött, annak ellenére, hogy több jelzést is kaptunk már a sors részérõl (fejjel kapcsolatos betegségek, balesetek), hogy amit teszünk, vagy tenni akarunk nincs összhangban vagy a sors-programunk (személyi, vagy általános életfeladataink) logikájával, vagy az egyetemes törvényekkel. Ritkán jelentheti mindennek az ellentétét is viszont, vagyis hogy az 1 pozícióba kitett ikon által jelzett problémában nem állunk kellõképp a sarkunkra, nem fektetünk kellõ energiát és figyelmet az álláspontunk megvédésére, érvényesítésére. Mindenképpen vagy igen erõszakos vagy igen erõtlen akarat és szándékérvényesítésrõl van szó.   Amennyiben ötödik pozícióba kerül, ez azt jelenti, hogy nagyon össze kell szednünk magunkat és oda kell figyelnünk, hogy mindaz amit tenni akarunk (vagy ahogyan viszonyulunk) azzal az üggyel, jelenséggel, vagy személlyel, amivel, illetve akivel kapcsolatban a kártyát megkérdeztük, törvényes legyen mind az adott társadalom és közösség törvényei, mind az egyetemes törvények szempontjából.   Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozíciónál jelentkezõ ikonok által jelölt értelem szerint járunk el, a felvetett témával kapcsolatban, bekövetkezik a törvényes helyzet és állapot, illetve a megfelelõ spirituális állapot és a kedvezõ társadalmi körülmény is: a teljes rend. Jelentheti még azt is, hogy az 5 és 6 pozíciókban megjelenõ ikonok által jelölt feltételek mellett és azok következtében, képessé válunk úrrá lenni a gyengeségeinken (alantas sóvárgásunkon, kicsinyességünkön, ambícióinkon, félelmeinken, szorongásainkon, haragunkon, és gyûlöletünkön) és/vagy a nehéznek tûnõ körülményeken, olyannyira, hogy rendet tudunk tenni mind a külsõ, mind a belsõ életünkben.      V. A Fõpap   A felettes én-tudatnak, a személyi kauzális és a spirituális felelõsségtudatunk által mûködtetett (ahhoz kötött és annak alárendelt) lelkiismeretnek az ikonja. Tudatosan megvalósítva: a Krisztusi tudat-állapotot jelképezõ ikon. Személyi életünk és egyéni sorsunk õsokának, születésünk vezéreszméjének: a személyi sorsprogramunk vezér-ideájának és beteljesülési lehetõségének az ikonja. A személyi (egyéni színezet szerinti) rendeltetésnek, illetve az egyéni rendeltetés beteljesítési lehetõségének az ikonja. A lelkiismereti tisztaság (a felelõsségtudatban: a döntési és határozathozatali képességben való zavartalanság) ikonja.     Egyes pozícióban akkor tesszük ki ezt az ikont, ha a lelkiismereti és felelõsségi kérdéseink - kételyeink vannak egy olyan kikerülhetetlen személyi tettel, lépéssel, eljárással, vagy mentalitással kapcsolatban, melyet mindenképp el kell követnünk, illetve amit fel kell vennünk. Vagyis akkor választjuk kérdõ kártyának, ha kételyeink vannak a saját - pragmatikus gondolkozásunk, rejtett ambícióink, nevelésbõl és taníttatásból, illetve a tapasztalatainkból eredõ táveszméink, alantas vágyaink, sóvárgásaink és tudattalan irracionális félelmeink által befolyásolt - lelkiismeretünk sugallatának a helyességét illetõen. Ha kételyeink vannak, hogy nem-e a lelkiismeret hangjának képzeljük a vágyaink, félelmeink, vagy ambícióink által sugallt cselekvési - magatartási irányt, vagy ha meg akarjuk tudni azt, hogy mi lenne a saját sors-programunk (egyéni rendeltetésünk) szerinti helyes döntés egy fontos sorskérdésben.   Kettõs pozícióban azt jelzi, hogy lelkiismeretünk és szellemi felelõsségérzetünk ellenére cselekszünk, hogy szándékaink, tetteink és cselekvéseink nem állnak összhangban a lelkiismeretünk és az igazi felelõsségérzetünk sugallataival, illetve azt, hogy elnyomjuk huzamosan a felelõsségérzetünk é a lelkiismeretünk hangját. Jelentheti még azt is, hogy a jelen probléma, amire a sorselemzést végezzük, azért áll fenn, mert a távoli múltban a lelkiismeretünk ellenére tettünk valamit, mert a felelõsségtudatunk sugallata ellenére cselekedtünk.   Amennyiben ötös pozícióba jelenik meg, arra utal, hogy bármi lenne is a probléma, aminek kapcsán a sorselemzést végezzük, csakis a legmagasabb szintû (kauzális) felelõsségtudatunk - az igazi lelkiismeretünk - szerint kell eljárnunk. Hogy meg kell vizsgálnunk a lelkiismeretünket és annak a hangját semmiképp nem szabad elfojtanunk, vagy önmagunkat különféle érzelmi indokokkal, vagy gyakorlati elméletekkel félrevezetnünk, amikor döntünk. Hogy ebben a kérdésben semmiképp nem szabad a lelkiismeretünk sugallata ellenében döntenünk és nem szabad semmiféle számunkra kényelmetlen, kellemetlen, vagy fájdalmas állapotnak - helyzetnek a mágikus, vagy gyakorlati útón történõ megszüntetésére törekednünk.     Hatos pozícióban megjelenve, olyan helyzetre és állapotra utal, amelyben az ötös pozícióba került ikon által jelölt cselekedetünk által kiváltott történtek - események - hatására, olyan mély lelkiismereti válság vesz erõt rajtunk, amelyben erõs kételyek merülnek fel, hogy tényleg felelõsségteljesen jártunk-e el akkor, amikor az ötös pozícióba került kártya jelentése (motívumai) által jelzett cselekvési mechanizmust, döntést, vagy lépést választottuk annak a problémának a megoldásaképpen, amely érdekében a sorselemzést tesszük. Amennyiben ez a lelkiismereti válság állapot elõáll, ez annak lesz a jele, hogy igazából jó úton haladunk, mivel a probléma megoldásra választott lépésünk következtében az eredeti rendeltetésünk logikája szerint újrarendezõdnek a sorselemeink: a sorshelyzetünk és viszonyaink, de egy számunkra még szokatlan és ezért kételyeket kiváltó és félelmeket - szorongást okozó, a hétköznapi (racionális) logikánkat meghaladó szellemi logika szerint.     Hetes pozícióban a személyi rendeltetésünk (sorsunk) logikája szerinti sorsvonalaink (sorshelyeztünk, állapotunk) rendezõdését jelenti, a sorsbeváltás lehetõségét, illetve a lelkiismeretünk megnyugvását és zavartalan állapotának (tisztaságának) az elérését, ami egyúttal a személyi biztonságérzetet - biztonságtudatot is eredményezi.       VI.  A Válaszút, Krízis (Szerelmesek)   A további tévelygés (támolygás, értelmetlen sorsszerû körben-forgás ) és a tudatos sorsvállalással egybekötött sorfeloldási lehetõségeket ígérõ személyi életúton való vándorlás közötti választás mozzanatát, a krízis állapotát testesíti meg. A „két út áll elõttem, melyiken induljak?” c. népdal által kifejezett krízishelyzetek kártyalapja, amely akkor jelenik meg, vagy akkor használunk, ha olyan életbevágóan fontos döntés elõtt állunk, az egyik úton, amelyre a - felmerülõ két lehetséges út közül - rá fogunk lépni, „teljes szívünkkel, elménkkel és lelkünkkel”(Jézus) kell majd elõre haladnunk, a másikról viszont véglegesen, egyértelmûen és határozottan le kell mondanunk, de ennek a választásnak sokkal nagyobb a tétje, mint ahogy azt a népdalból kikövetkeztethetnénk. Problémaoldó kulcsként, annyit föltétlenül meg kell megjegyeznünk, hogy a krízisbõl nem a kiutat az amely a „szerencsés” irányba (a mennyek országának: a sorsfeloldásnak irányába) vezet, hanem a „be-út”, vagyis a személyi hibabeismerés, a krízisvállalás és a spirituális értékítélet szerinti helyzetértékelést követõ megfelelõ mentalitás felvétele és következetes gyakorlása.   Egyes pozícióba nem csak akkor választjuk ki, amikor két út közül (két szeretõ közül) kell kiválasztanunk az üdvösségünk szerinti jobbik utat, amely általában egyáltalán nem a pillanatnyi érdekszövevények logikája (a családi, társadalmi - gazdasági, politikai konjunktúrák logikája) szerint mûködõ gondolkozásunk és elképzelésünk szerinti út. A válaszút, illetve a válság és a krízis ikonját inkább akkor tesszük ki kérdõ - hívó lapnak, amikor egy krízis - helyzetnek az igazi (kauzális) okát akarjuk megtudni és annak az egész hátterét megismerni és a krízis feloldásához vezetõ magatartási formát, illetve a krízisbõl kivezetõ utat akarjuk megtalálni.        Gyök pozícióban - kettõs kártyaként - a Szeretõk ikonja azt jelzi, hogy az adott sorhelyzet személyi, vagy egy családban, kultúrkörben általánosan használt és gyakorolt (tradicionális) téves és rossz (korrupt) értékítéleten, vagyis téveszmén alapuló választás eredményként állt elõ. Vagy azért mert az, aki számára a sorselemzést végezzük, másokat elítél, mások fölött ítélkezik, ahelyett, hogy saját magával szembenézne és kritikailag vizsgálná meg tettei indítékait, illetve azért, mert másokat vádol mindazért, ami vele történik. Vagy azt, hogy az illetõ személy, mind csak a gyors és külsõ (gazdasági, technikai) megoldásokat, a trükkös kiutat keresi a kritikus sorshelyzetébõl, ahelyett, hogy a krízist magára venné és a Tárgyi tévedéseit, valamint a tévképzeteit felszámolná, a téves ítéletét visszavonná.   Ötös pozícióban ha megjelenik, azt jelzi, hogy arra a problémára (sorshelyzetre), amelyre a kártyát kivetettük, nagyon oda kell figyelnünk és ha van ilyen, nem a hamari megoldáshoz vezetõ utat, hanem inkább a lassú - kései, de egész életünkre  nézve érvényes eredményt hozó nehezebbnek és kényelmetlenebbnek tûnõ utat kell választanunk (vállaljuk magunkra a krízist) mert egy látszólag hamari eredményt - megoldást hozó rossz döntéssel az egész ügyet (sorsunkat) hónapokig és esetleg évekig mellékvágányra terelhetjük. De azt is jelentheti, hogy amennyiben már döntöttünk valamilyen kérdésben, azon határozottan a választott irányban kell elõre lépjünk és azt - azokat a más - másik utakat és azokat a lehetõségeket, amelyekrõl lemondunk a döntés pillanatában, végképp le kell mondanunk és - ha lehet! - végképp el is kell felejtenünk.   Hatos pozícióban a kilátástalanságig menõ válságok válságát és a krízisek krízisét jelöli, de a valós helyzet csak látszatra ennyire veszélyes ..., vagyis a szóban forgó személy, aki számára a sorselemzés történik, felnagyítva érzékeli és túl értékeli ezt a válságot és krízist - persze, a röghöz kötött logikája szerint - túlzottan nagynak, kétségbeejtõnek és kilátástalannak találja. Ám valójában arról van szó, hogy ez a helyzet azért áll elé mert korábban nem vette magára a krízist és a krízisbõl való kivezetõ utat nem a saját személyében a saját mentalitásának a megváltóztatásával akarta elérni, nem a pozitív átalakulási lehetõségekben kereste, hanem a külsõ, személytelen megoldásokban és eszközökben. Amennyiben nem ugyanezt a téves utat követi még mindig, amennyiben nem nyúl korrupciós eszközökhöz és nem esik kétségbe (nem kezd el kapkodni) hanem a belsõ utat követve kitart az ötös pozícióban álló ikon által jelölt eredeti elhatározásai mellett, a hetes pozícióba kerülõ ikon által jelzett pozitív megvalósulások következnek.     Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozícióban álló ikonok által megtestesített motívumokat helyesen értelmezzük és maradéktalanul megvalósítjuk a megfelelõ magatartásokat, akkor lehetõség nyílik, jó körülmény alakul a helyes döntésre (ámbátor a döntés akkor is a nekünk kell meghoznunk a saját felelõsségünkre), akkor feloldódik a felvetett problémával kapcsolatos krízis-helyzet, meghaladjuk azt, és rá léphetünk a helyes útra: „sínen leszünk” azzal a sorsproblémával kapcsolatosan, amire a sorselemzést elvégeztük, vagyis amit az elsõ pozícióba kiválasztott ikon számunkra megtestesít.   VII.  A Harci szekér (Diadal)      A legaktívabb létállapotokat, a személyi cselekvést, a beavatkozó tetteket, valamint lelki és lelki cselekvési mechanizmusokat jelentõ ikon (A Remetének a tökéletes ellentéte). Jelzi a tudatos, határozott és bátor (erélyes) egyéni beavatkozás tényét és/vagy szükségességét a sors-játszmákban, a sorserõk mozgatásában. A különbözõ széthúzó erõknek (különbözõ és egymástól eltérõ, egymásnak ellentmondó, vágyaknak, érdekeknek, félelmeknek, ellentmondó hívásoknak, híreknek - információknak, gyakorlati, vagy érzelmi megfontolásoknak) az egy irányú, központosított akarat szerinti összefogását és határozott bevetését - irányítását egyetlen irányban és egyetlen cél felé. Jelzi a helyzettisztázó és helyzet-meghatározó konfliktusok felvállalásának a szükségét egy bizonyos sorshelyzet, sorsállapot, álláspont, magatartás, viszony, stb. tisztázása érdekében. A harc felvállalásának a szükségességét a negatív energiák felgyülemlésének és ezzel a háború megelõzésének az érdekében.      A harci szekér ikonját, a kelta-kereszt módszerével végzett sorselemzésben, egyes - kérdõ kártyának akkor tesszük ki, amikor azt akarjuk megtudni, hogy valamibe bele fogjunk-e? Hogy valamely szándék vagy terv megvalósításába, amit korábban elképzeltünk, vagy elterveztünk, illetve egy olyan helyzetbe (konfliktusba, utazásba, vásárlásba - eladásba, párkapcsolatba, házasságba), aminek a lehetõsége, illetve a szüksége hirtelen az életünkbe - sorsunkba felmerült, belefogjunk-e, belevágjunk-e teljes mértékben, vagy sem? Hogy egy sors-kihívásra, vagy személyi provokációra válaszoljunk-e, vagy sem, illetve, hogy milyen jellegû legyen ez a válasz és, amennyiben helyesen reagáltunk, mi lesz annak az eredménye?   Kettõs pozícióban a harci szekér arra utal, hogy vagy a tárgyi (külsõ) gyakorlatban, vagy mindössze a lélekben, illetve a gondolatainkban és képzeletünkben, de mindenképpen rosszul harcolunk: viaskodunk valakivel, vagy valamivel. Hogy azzal a személlyel (személyekkel), illetve élethelyzettel harcolunk és viaskodunk, akivel nem kellene, és fordítva is: azzal, akivel (amivel) kellene, nem harcolunk. Vagy azt, hogy indokolatlan és irracionális félelembõl (gyávaságból) a végsõkig kerülünk egy számunkra életbevágóan fontos személyi konfliktust, nem akarunk harcolni az igazságért, nem mondjuk ki, nem fedjük fel az igazságot, ott és ahol annak helye lenne, illetve, hogy elkerüljük azt a harcot, azt a konfrontációt, amely az igazág megismeréséhez, illetve annak a felszínre kerüléséhez és megismeréséhez - megismertetéséhez, a törvényre juttatásához vezetne.      Ötös pozícióban, az addig talán elkerült, vagy elkerülni vágyott harc és/vagy az éppen kerekedõ - esetleg kellemetlen - konfliktus felvállalásának a szükségét jelzi, de legalábbis az erélyes és határozott magatartás felvételét, illetve az ilyen jelegû fellépés szükségét az adott (az egyes ikonnal felvetett) problémában. Esetleg azt, hogy a már felvállalt harcban - konfliktusban (harci rendezésben), egyértelmûbben és határozottabban, illetve nagyobb erõbedobással, több figyelemmel, lélekjelenléttel, nagyobb erõráfordítással és erõkoncentrációval kell részt vállalnunk, mint ahogy addig tettük.       Hatos pozícióban arra utal, hogy az a szükséges lépés (tett), vagy magtartási forma, amelyet a keltakereszt ötös pozíciójába kerülõ ikon jelez, kiválthatja a többiek ellenérzését, rosszállását, ellenkezését, vagy a külsõ környezetünk haragját és harci indulatait, de mindettõl nem kell megijednünk, mert amennyiben csakugyan így történik, az mindössze azt jelenti, hogy helyesen cselekedtünk, illetve azt, hogy sikerült helyesen megérteni és végrehajtani azt, amire az ötös pozícióban álló ikon utal.       Hetes pozícióban arra utal, hogy - amennyiben nem ijedünk meg és nem kapkodunk, illetve nem vonjuk vissza az ötös pozícióba került ikon által jelzett elhatározásunkat és nem másítjuk meg az ötös ikon által jelzett, és felvett szükséges magatartásunkat, végül siker koronázza a tettünket, illetve hogy sikerülni fog, a felmerült probléma által megtestesített élethelyzet szekerét a helyes és egyértelmû mederbe irányítani és, hogy a sorsszekeret húzó erõket is az ellenõrzésünk alatt tarthatjuk a éberségünk segítségével.      VIII. Az Igazság (Egyes ábrázolásokban a XI pozíciót foglalja el.)   Az isteni igazság szerinti - egyetemes törvények szerinti - (személyi) kiegyenlítõdési - harmonizálódási képesség elérésének, elnyerésének a kártyája. A valós kiegyenlítõdéshez - a tényleges harmóniához - szükséges helyes ítélkezési és döntéshozási képesség, a határozottság, illetve a boldogság-képesség kialakításának és elérési lehetõségnek kártyája. Az igazsággal kapcsolatosan rengeteg (rész-érdekekhez: egyéni és csoportos érdekekhez, illetve az életnyerési lehetõség globális tévképzetéhez kapcsolódó) téveszme uralkodik az emberek és az emberiség tudatában. Kell tudni, hogy bármilyen szintû igazsági - igazságossági és döntéshozási kérdés merül fel és bármilyen körülmények között, az az ítélet és az a döntés bizonyul igazságosnak, amely lehetõvé teszi, vagy amely legalább is a leginkább megközelíti az egyetemes kiegyenlítõdést. Illetve az, amely utat nyit (lehetõvé teszi) az isteni igazságnak: a spirituális fejlõdésnek és az egyetemes kiegyenlítõdésnek (a megváltásnak) az érvényesülését, illetve a helyes ítéletnek és az azt követõ döntésnek az alapján megszületõ isteni igazságnak a majdani megvalósulási és érvényesülési lehetõségét. Ez a kiegyenlítõdés pedig a fény (spirituális értelem) és a szeretet (egoizmus, érzelgõsség és hátsó gondolat, vagy rejtett szándék nélküli, messze ható felelõsségtudatba ágyazott szeretetadás és diszkrét de intenzív szeretet-áramoltatás) minél zavarmentesebb egymás-áthatása, egyesülése és kölcsönös megtermékenyülése. Végsõ soron a Teremtõ (Az abszolút teremtõi képzelet) és a Teremtés (teremtmények és teremtési folyamatok) teljes egyesülése. Minden olyan igazság és minden olyan döntés, ami ennek az elvnek van alárendelve, illetve ami ezt szolgálja, bárhol és bármikor, hosszú távon is igazságnak és helyes döntésnek fog bizonyulni. A többi helytelen ítélet és döntés, amit ha nem igazít ki az, aki meghozta, vagy akik meghozták, hosszú távon rombolni fog (ha nem fizikailag, vagy érzelmileg, akkor szellemileg), vagy vissza fogja tartani a tényleges igazság és/illetve a fejlõdési lehetõség és a kiegyenlítõdés érvényesülését. És hosszú távon azt eredményezi, hogy néha katasztrófával, illetve tragédiákkal járó sors-események és sors-helyzetváltozások kelljen kiigazítsák és lehetõvé tegyék az igazság érvényesülését.    Jelenti még, ugyancsak a fenti koncepció szerint a szerelmi párkapcsolati - élettársi kiegyenlítõdés és harmónia megvalósulását, illetve a boldogság - és ezzel együtt az egészség: a kiegészülés - megvalósulását, illetve annak lehetõségét. És ez természetes is, hiszen a hamisságban, illetve a hazugság-szövevényben lehetetlen a párkapcsolati boldogság és az egészség (egymás harmonikus kiegészítése) megvalósulása. A házasság az igazság helye, mondja Hamvas Béla, és nem a kegyes (kíméletes) hazugságoké, tesszük hozzá.   A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, elsõ pozícióba leggyakrabban akkor tesszük ki az Igazság ikonját, amikor párkapcsolati, élettársi - szerelmi harmonizációs kérdések merülnek fel, illetve amikor helyesen ítélkeznünk, döntenünk és határoznunk kell párkapcsolati - élettársi (házassági) kérdésekben - és ezen belül negatívan: az igazság szerinti elválási, viszonyfelbontási kérdésekben, amikor nem csak önmagunkkal, hanem a partnerrel szemben is felelõsségteljes döntést akarunk hozni. De ki tehetjük más sorsfontosságú, helyes ítélkezési és döntéshozási bizonytalanság, illetve felelõsen elszánt harmonizálási vágy- és szándék esetében is.   Kettõs pozícióban természetesen azt jelzi, hogy a sorsunk azért tûnik nehéznek és megoldhatatlannak, mert abban a problémában, sorshelyzetben, amely miatt a Tarot sorselemzést végezzük, nem az igazság oldalán állunk, teljesen tévesen és hibásan ítéljük meg a helyzetet, vagy a dolgok jelentését, tévesen és hibásan ítélkezünk, nem jól ítéljük meg az igazságot, a tényállást, nem az egyetemes kiegyenlítõdés (isteni igazság) szellemében járunk el, egyszóval nem helyesen cselekszünk (az isteni igazság ellen vétkezünk: elvétjük a célt). De jelentheti azt is, hogy hamis, vagyis azt, hogy látszat-harmóniára törekszünk, hogy hamis: látszat-boldogságban élünk, illetve igyekszünk ezt a hamis látszat-boldogságot fenntartani. Hogy igazából boldogság-hiányban szenvedünk és tulajdonképpen keserû az életünk, de ezt nem merjük még önmagunknak sem beismerni és ahelyett, hogy ezt õszintén beismernénk, valamivel mesterségesen kompenzálunk (pl. édesség, vagy alkoholfogyasztással, munka, rend, és gondoskodási mániával, túlzásba vitt sporttal, hobby-tevékenységgel) és persze, elsõsorban a párkapcsolati - szerelmi, házastársi életünkben.    Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg ez az ikon, arra utal, hogy a kérdéskör, illetve sorsprobléma, amire - amiért a tarot-sorselemzést végezzük, erõs igazság-mérlegelést (komoly, egyetemes törvények szerinti megfontolást) igényel, de amely ítéletet, illetve megfontolást mindenképp egy határozott és végleges (utólag visszavonhatatlan) döntés kell kövessen, vagy arra utal, kölcsönös hogy fény(értelmi, logikai és racionális) - és szeretet (érzelmi - ideális) kiegyenlítõdési - harmonizációs törekvéseket igényel a személy részérõl. És, természetesen, utalhat arra is, hogy az illetõ problémával, sorshelyzettel kapcsolatosan párkapcsolati harmonizációs - kiegyenlítõdési problémák merülnek fel, amit ha nem old meg maradéktalanul, a felmerült sors-probléma sem megoldható.     Hatos pozícióban jelentheti egyaránt az igazságtalanság érzetét, illetve a teljes igazság - hiány érzetét - benyomását (Sorsigazságtalanság, illetve Isteni igazságtalanság) az igazság-tudat krízisét és a természeti, vagy/és a lelki-szellemi, vagy a spirituális kiegyenlítetlenséget, valamint a párkapcsolati, élettársi válságot és krízis érzetet. De jelentheti, a félelembõl eredõ kapkodást, a teljes lelki és személyiségi harmónia-bomlást és egyensúly vesztést is, a hisztériás rohamokig menõ teljes kétségbeesést. És épp arról van szó hogy az utóbbit kell elkerülni, az utóbbi állapot - kísértésnek nem szabad engedni, mert épp az a tény, hogy ezek a végsõnek látszó válság-helyzetek elõálltak, azt jelzi, hogy az ötös pozícióban álló ikon által jelölt lépést/mentalitást a személy jól értelmezte és helyesen tette meg/gyakorolta.   Hetes pozícióban természetesen az isteni igazság szerinti harmónia - és egyensúlyi állapot megvalósulását jelzi azzal az élet-problémával kapcsolatban, azon az életterületen, amelyre a sorselemzés (kártyavetés) készült.       IX: A Remete (Az Éberség, A megtisztulás, Az önvizsgálat és az egyetemes egység)   A tudattalanunk legmélyebb zugaiban és képzeletünk (szívünk) legtitkosabb barlang rendszerében rejtõzködõ személyi sors-démonaink (titkos és tiltott sóvárgásaink, ambícióink, félelmeink) felismerésének és megismerésének (megnevezésének és teljes átvilágításának) az ikonja. A tudatos és értelmes áldozathozás, a személyi sors és az egyetemes létezési trendek (biológiai, fizikai, asztrális, mentális és spirituális folyamatok és jelenségek) közötti könnyen látható, vagy mindössze sejthetõ összefüggések meglátásának és belátásának az ikonja. A mély töprengések és õszinte belátások segítségével történõ imagináció - tisztításnak és ezáltal a démon-ûzésnek: a személyi démonoktól (fóbiáktól és gyengeségektõl) való megszabadulásnak az ikonja. A Remete azt a tudatosan létrehozott, vagy öntudatlanul beidézett, a világi érdek-játszmáktól, élvezeti izgalmaktól és más, spirituális figyelmet elvonni és éberséget megzavarni képes, külsõ ingerektõl elkülönített (elzárt) helyzetben létre hozható szakrális állapotot is megtestesíti, amely által az egyén képessé válik az egyetemes egységélmény átélésére, az egységlátási képesség kialakítására. Ezért a kontempláció és a meditáció ikonja is, de elsõsorban az önátvilágítás ikonja és ebben a formában az imagináció tisztításnak, illetve a személyes imaginációnk tulajdonságainak a megismerésének a kártyája.     A kelta kereszttel történõ sorselemzés során, elsõ - sors-kérdezõ kártyának akkor választjuk, ha valamely belsõ tulajdonságunk, vagy magatartásunk rejtett (kauzális) okaira rá akarunk világítani, ha sorsunk mozgató rugóinak egészen a mélyére akarunk bevilágítani, illetve ha meg akarjuk ismerni azokat a rejtett, spirituális tulajdonságainkat, amelyek bizonyos dolgokat és élethelyzeteket elõidéztek annak ellenére, hogy nem akartuk, illetve, hogy nem is gondoltunk azokra, sõt: még csak nem is képzelegtünk azokról. Ha a lelki és szellemi megtisztulási lehetõségekre akarunk rávilágítani, illetve az imagináció tisztítási utunk jellege felõl szeretnénk információt szerezni.   Kettõs pozícióban elsõsorban éberség-vesztésre, vagyis belsõ csend- és nyugalom-hiányra, a külsõ körülményektõl, más személyektõl való nagyfokú (beteges) függõségre, és ezzel együtt tevékenység-mániára, elcsendesülési és elmélyülési képtelenségre, a kimerülésig vitt öncélú nyüzsgésre, felesleges rohangálásra, szeretet-áramoltatási: szeretet adási és fogadási képtelenségre, belsõ ingerültségre és zaklatottságra utal. És mindennek következtében persze, a negatív tulajdonságok és törekvések: a belsõ démonok átvilágításának a képtelenségére és hiányára, a karmából eredõ negatív tulajdonságokkal: rejtett ambíciókkal, irracionális félelmekkel, szorongásokkal, tévképzetekkel, gyûlölködési hajlamokkal, egyszóval az egyéni démonainkkal való szembenézési képtelenségre (ennek teljes hiányára), illetve annak a hajlandóságnak a hiányára, hogy ezt, a magányban véghez viendõ belsõ önmegfigyelést és ördögleleplezést és ördögûzést megtegyük. Jelenti tehát a spirituális áldozat-hozatalara való képtelenséget, illetve annak az egoizmusból fakadó, tudatos elutasítását. De jelentheti azt is, hogy hamis éberségnek lettünk (vagyunk) az áldozatai, illetve azt, hogy öncélúan remetéskedünk: fölöslegesen ücsörgünk a magányban, sõt: esetleg kéjelgünk az öncélú egyedüllétben, a családi, vagy a közösségi élettõl való huzamos távolmaradásban.    Ötös pozícióban természetesen azt jelenti, hogy bármi is lett légyen az a sors-kérdés, sors-nehézség, vagy probléma, amire a kártyát kivetettük, semmiféle konkrét cselekvést nem ajánlatos tenni, addig, amíg a sorsunk rejtett mozgató rugóit fel nem tártuk és meg nem ismertük, illetve amíg ezeknek, a korábban megszerzett ismereteknek a (pl. személyi horoszkóp ismerete) birtokában, és ezeknek az ismereteknek a valamikori elsajátításán túl és ezek fölött, újra le nem szálltunk nagyon mélyen magunkba, amíg nem tartottunk mélyen õszinte és egészen komoly lelkiismeret vizsgálatot, mert az idõközben megerõsödött, illetve visszatért negatív tulajdonságaink - a karmánkból eredõ, önkéntelen negatív késztetéseink - hatására az imaginációnkban nagyon veszélyes (talán életveszélyes!) és igen sötét képzetek erõsödtek fel az utóbbi idõben, amelyeknek mind a hatásai, mind a visszahatásai végzetesek lehetnek.     Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értelmeztük az ötös pozíció ikonját és az általa jelölt cselekvést - cselekvésrendszert végrehajtottuk, valamint az annak megfelelõ külsõ és belsõ mentalitást is sikerült megvalósítani, egy olyan idõszak következik, amely során nagyon magányosnak, elhagyatottnak, sõt: számvetettnek és kisemmizettnek, a szeretteinktõl és/vagy a segítõ társainktól, valamint az élet örömeit adó elemeitõl elzártnak fogjuk érezni magunkat, amit igen nehezen viselünk el. Tudnunk kell, hogy ez a szürke, sivár és a reménytelenség határait súroló állapot és/vagy helyzet, igazából jó jel, mert amennyiben bekövetkezik, azt jelenti, hogy korábban jól végeztük a dolgunkat és most meg adatott a lehetõség a belsõ tisztulásra. Amennyiben ezt a remete - állapotot sikerül jól kihasználni, következik, hogy a hetes pozícióba kerülõ kártya ikonja által jelzett pozitív tartalmak - élethelyzetek és szellemi - lelki állapotok megvalósuljanak.   Talán logikus és magától érthetõ, hogy hetes pozícióban a Remete semmiképp nem jelenthet világi értelemben vett örömmámort és (extatikus) boldogságot. De jelentheti a békés nyugalmat, a külsõ és a belsõ feszültségek feloldódását és elmúlását, a teljes lelki és szellemi megnyugvást, a meditációs és a tisztánlátói képesség feléledését és megerõsödését, a szellemi (isteni) egységélmény elérését és az egység-állapot megvalósítását, az egészséget és persze, annak a problémának a karmikus hajszálerekig nyúló, teljes átvilágítását, amire a sors-elemzést végezzük.     X. A Sorskerék - tévesen (és hibásan!) a Szerencsekerék       Az eredeti rendeltetésünk szerinti sorshelyzetek (általában a teremtésnek a rendeltetése, az embernek a rendeltetése és a személyi - születési rendeltetés szerinti: karma szerinti) és sors-alakulások, a karmikus életfolyamatok és történések kártyája (ikonja). Az általános emberi és a személyes sors-programok megismerését és elfogadását, illetve azok felvállalását: az un. sorsbeváltás helyességét jelzõ ikon, pontosabban a személyi sors minõségét megjelenítõ ikon.     A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél elsõ pozícióba akkor tesszük ki a Sorskerék ikonját, ha a sorsprogramunk általános jellegére szeretnénk választ kapni, illetve ha akadályoztatva érezzük magunkat az általunk elképzelt sors-rendeltetésünk (élethivatásunk) elérésében és beteljesítésében, ha az addigi sors- és életfeladat elképzeléssel ellentétesnek, zavarosnak és kibogozhatatlannak, illetve értelmetlennek találunk egy bizonyos élethelyzetet.   Kettõs pozícióban arra utal, hogy téves elképzeléseink vannak arról, hogy az adott sorsprobléma miként illeszkedik az általános sors- és életfeladataink sorába, hogy téves - nem a személyi sorsprogramunkkal összhangban álló, illetve azzal ellentétes, de legalábbis attól távol vivõ, vagy távol tartó - sorsfeladatot vállaltunk. Hogy olyasmivel töltjük az idõnket és pazaroljuk az erõnket, ami számunkra fölösleges, terméketlen, semmi jót nem eredményez hosszú távon és sehova sem vezet.   Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy nem kell semmiféle beavatkozás szerû életrendi változtatást, vagy életpálya módosítást végeznünk a felmerül problémánkkal kapcsolatosan, hanem az éppen beállt - bekövetkezett sors-folyamatokkal, sorsjátszmákkal éberen együtt haladva, azoknak a spirituális értelmére figyelve, kreatívan kell együttmûködnünk az illetõ probléma-kör szereplõivel és sors-helyzeteivel.   Hatos pozícióban arra utal, hogy miután megtettük azokat a szükséges (sorsszerû) lépéseket, illetve felvettük azokat a mentális és lelki magatartásokat, amelyeket az ötös pozícióba került ikon szimbólumrendszere jelzett, minden összezavarodik az életünkben és teljese érthetetlenné, kibogozhatatlanná, átláthatatlanná válik az életünknek - sorsunknak még az az oldala - vetülete (árnyalata) is, amely azelõtt valamelyest értelmesnek, de legalábbis elfogadhatónak látszott. De nem kell ettõl a sarkastól felfordult és tetejére állt sorshelyzettõl megijednünk, mivel mindössze a sorserõknek és helyzeteknek a mi spirituális programunk szerinti újra rendezõdése történik és tulajdonképpen azt jelenti, hogy jó úton járunk.   Hetes pozícióban viszont ténylegesen azt jelzi, hogy amennyiben az ötös pozícióba került ikon szimbolikája által jelzett szükséges lépéseket (sors-korrekciót) megtettük, sikerülni fog az életünk kerekét az eredeti sorsrendeltetésünkkel összhangban álló életútra ráállítani.     XI. Az életerõ, Az egészség   A harci próbatételek véghezvitelén és kiállásán keresztül megerõsödött és megfinomodott, tehát a megnemesedett lélek (személyi tudat) mágikus erejének a kártyája. Egyszerûen: a bátorság és az igazi önuralom mágikus erejének az ikonja. Nem a nyers fizikai erõ agresszív gyakorlásának és fitogtatásának, vagy a mentális- technikai képességeknek a természettel szembeni felelõtlen használatának, de nem is a jóságnak és szelídségnek feltüntetett, de valójában gyávaságban gyökerezõ konfliktus-kerülésnek a kártyája. Amikor Jézus azt mondta, hogy boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet, nem az erõszakos tettek és az önkényeskedés, vagy a korrupció és a csalafinta igazságtalankodás és a kegyetlen, vagy az álszent gonoszkodás elõtt meghunyászkodó, konfliktuskerülõ személyekre gondolt, hanem azokra, akik az igazi tûzpróbák során megszerzett bátorságuknak köszönhetõen valóságosan és ténylegesen: az igazság-szeretetüknek és a bátorságuknak köszönhetõen váltak és válnak képessé a szelídségre. Értelme, hogy csak a ténylegesen bátor személy képes a higgadt szellemi önuralomra és ezért õ az aki, bármikor, bárkivel és bármivel (emberrel, állattal, intézményekkel és természeti, vagy akár természetfeletti erõkkel is) kapcsolatba kerülhet, anélkül, hogy ez a találkozás negatív következményekkel (rombolással) járó konfliktust hozna vagy az igazság meggyalázását eredményezné.      A Kelta kereszttel való sors-elemzésnél akkor tesszük ki elsõ kártyának, ha nem vagyunk képesek magunk fölött uralkodni, vagy ha félünk valamitõl, de az egyszerû szándék, vagy elhatározás nem elegendõ ahhoz, hogy úrrá tudjunk lenni saját gyengeségünkön, vagy hogy le tudjuk gyõzni a belsõ félelmünket (esetleg más negatív tulajdonságunkat) és meg szeretnénk tudni, hogy mit kell tennünk, ahhoz, hogy az önuralmunkat és higgadtságunkat visszanyerjük, illetve a bátorságunkat megszerezzük, vagy visszanyerjük (Idegnyugtatók használata, vagy alkoholos ital fogyasztása helyett.).   Kettõs pozícióban, a távoli múltban, illetve a mély tudattalanban gyökerezõ, spirituális erõszakoskodás következtében létrejött, életenergia-vesztésre utal, azzal a problémával kapcsolatosan, amelyre a kártyát kivetettük. A spirituális erõszakoskodás ebben az esetben lehet esetleg fekete mágia gyakorlása is, de inkább arról van szó, hogy a szellemileg ténylegesen fel nem ébredett ember rá akarja erõszakolni a saját korrupt és a hétköznapok során általában mindig csõdöt mondó idealista, vagy materialista boldogság - eszméit (boldogság-fantazmagóriáit) a környezetére, de fõként a szeretteire, a legközelebbi családtagjaira. És teszi ezt azon szívbeli meggyõzõdésével, hogy õ "tiszta szívbõl" jót akar, õt nemes szándékok vezérlik a tetteiben, miközben nem veszi észre, hogy valójában közönséges, de rejtett irányítási és beavatkozási késztetések, magyarul: hatalomgyakorlási mánia vezérli tetteiben. Mivel ezt nem látja, a rábeszélés mellett, az érzelmi zsarolás eszközeit próbálja bevetni "jó szándékú" hatalmi fegyverként, ami már a legsötétebb negatív energiákat mozgósítja az aurájában, arról nem is beszélve, hogy a csendes neheztelés, amelyet a rá ritkán hallgató (tanácsait nem mindig megfogadó) szerettei iránt érez, milyen kezelhetetlen betegségek forrása lehet.      Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy az illetõ sors-problémát, vagy élethelyzetet (konfliktust, vagy személyi kapcsolatot, viszonyt) csak higgadtsággal, illetve erõs önuralommal és bátor helytállással, vagy valamilyen erõs, de ugyanakkor szelíd (finom) önuralmat, illetve higgadtságot igénylõ bátor és határozott tett végrehajtásával oldhatjuk meg, illetve egyszerû - erõfeszítés és hõsieskedés-mentes - de, mintegy természetszerûen bátor és következetes helytállással és kitartással. Arra is utalhat, hogy semmit nem szabad tennünk, mielõtt a fennálló egészségi problémáinkat nem oldottuk meg, illetve, hogy elsõsorban az egészségi problémáinkra kell koncentrálnunk, azt - azokat kell elsõsorban megoldanunk és meghaladnunk.     Hatos pozícióban arra utal, hogy amennyiben helyesen elvégeztük az ötös pozícióba került ikon által szimbolikusan jelzett tetteket, illetve a megfelelõ (külsõ és belsõ) magatartási formákat felvettük, több mint valószínû, hogy olyan sorsbeli- és energetikai újrarendezõdés, újra csoportosulás következik be az életünkben, amely látszatra erõ és egészségveszteséggel jár, illetve amely helyzetek miatt elveszítjük a bátorságunkat, a cselekvési kedvünket - az életkedvünket. De azt is jelent, hogy amennyiben ezek a jelek - helyzetek - konkrétan megjelennek, tulajdonképpen annak a jele, hogy helyesen végrehajtottuk az ötös pozícióba kerülõ ikon által jelzett életfeladatokat és nemsokára mindez a negatív életérzés, illetve látszólagos energia, életkedv és bátorságvesztés elmúlik és következik, hogy a 7. pozícióban álló ikon pozitív szellemisége és értelme beteljesedjen a személyi sorsunkban és életünkben        A hetes pozícióba kerülõ Életerõ ikonja arra utal, hogy amennyiben az ötös és a hatos pozícióban álló ikonok által szimbolizált cselekvést végrehajtjuk, illetve az annak megfelelõ magatartást felvesszük, visszanyerjük a határozott, de higgadt bátorságunkat, illetve a felmerült negatív sors-helyzet felett elnyerjük az uralmat. Hogy az adott helyzet fölötti uralmat elnyerjük anélkül, hogy ezáltal durváskodnánk másokkal, illetve a természettel, vagy a sors-erõkkel, hogy megsértenénk a mások személyét, illetve a személyiség integritásának a törvényét (a teremtés, illetve a szabad akarat és a szabad képzelet törvényét) és a többi egyetemes törvényt.     XII Az Akasztott   Az életút-korrekció ikonja. eredeti rendeltetés szerinti (teremtési és születési rendeltetés szerinti) sors-helyzetek, életfolyamatok és történések helyreállításának a kártyája (ikonja). Tulajdonképpen a Megújhodás - újjászületés ikonjának a kevésbé drámai, mondhatnánk, hogy inkább játékos próbája, „elõzetese”.   A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél, elsõ pozícióba akkor tesszük ki az Akasztott ikonját, ha nem vagyunk képesek lelkileg felülemelkedni egy adott problémán, ha nem találjuk meg annak a módját, hogy miként szálljunk ki egy számunkra veszélyessé, károssá, vagy legalább is kellemetlenné, vagy fárasztóvá vált játszmából (üzletbõl), amelyet korábban mi indítottunk el. Illetve akkor, ha szeretnénk kedvezõ módon és úgy, hogy ne ártsunk vele másoknak, illetve környezetünknek, egy radikális változtatást elõidézni az életükben, de nem találjuk ennek a módját, nem kapjuk meg a megfelelõ módozatot.    Kettõs pozícióban arra utal, hogy "rosszul akasztottuk fel magunkat", illetve, hogy nem akasztottuk fel magunkat kellõ idõben és kellõ helyen: Azt tehát, hogy a problémánk, amiért a Tarothoz fordulunk tanácsért, abból adódik, mert korábban félbe szakítottunk, abba hagytunk valamit (egy kapcsolatot, egy élet-játszmát, egy akciót, esetleg egy üzletet) amit nem kellett volna (esetleg cserben hagytunk valakit), vagy jelentheti ennek a szöges ellentétét is: nem hagytunk abba valamit, nem szakítottunk meg egy folyamatot, egy kapcsolatot (viszonyt), amirõl rég éreztük már, hogy fel kellene számolni. De jelentheti azt is, hogy nem tudunk az adott problémán felül emelkedni, nem vagyunk képesek magasabb perspektívából (az egyetemes törvények, vagy az egyéni sors-rendeltetések szempontjából) szemlélni, és így nem tudunk felülemelkedni rajta, illetve a problémához rendelt sors-kötöttségeket legalábbis mentális szinten feloldani.   Ötös pozícióban általában arra utal, hogy amennyiben nem létezik elõzetes, konkrét cselekvési terv az egyes pozícióba tett kérdõ-ikon által megtestesített probléma megoldására, a problémával, illetve a problémát jelentõ személyekkel, vagy sorshelyzettel kapcsolatosan egyelõre teljes mértékben passzív, megfigyelõ magatartást kell tanúsítani, mintegy kívülállóként a probléma körén kívül helyezkedve felülrõl szemlélni az eseményeket és semmiképpen nem tevõlegesen beleavatkozni az események folyamába - folyamatába. Amennyiben már létezik konkrét terv és esetleg már lépések is történtek annak kivitelezése érdekében, esetleg a kérdõ személy avatta be magát tevõlegesen és személyi részvét és felelõsségek szintjén, olyan események sodrába, amelybõl nem látja a kiutat, illetve kételyei vannak, arra vonatkozóan, hogy helyes irányba halad-e, mivel a pozitív eredmények nem látszanak, illetve olyan események sodrába került, vagy olyan jelentõségû döntésrõl van szó, amely az egész sorsát gyökeresen megváltoztatja, az 5. Pozícióba került, 12 számú, Akasztott ikon kimondottan arra utal, hogy pálfordulást kell elvégezni és az eredeti szándékkal merõben ellentétes határozatokat - döntéseket kell hozni, illetve az események sodrával szemben merõben ellentétes irányba elindulni és azon haladni, még akkor is, ha ez az irány és ez a magatartás teljesen ellentmond az addigi szándéknak, elképzeléseknek és terveknek, a korábban megszokott és begyakorolt (esetleg tradicionális) magatartási formáknak.    Hatos pozícióban jelenti a sorshelyzeteknek és az addig megszokott sors-eseményeknek a teljes felfordulását, a feje tetejére állását, vagyis a teljes sors-káosz beköszöntését, amikor semminek sem látjuk, értjük, vagy érzékeljük az értelmét, amikor minden ami velünk történik abszurd. Azt az állapotot jelenti, amikor egymás után, sorozatban, minden fordítva sül ki mint ahogy mi szerettük volna, ahogy elképzeltük, vagy elterveztük. Amennyiben ezt túl vészeljük és nem esünk kétségbe, megvalósul az a pozitív sorshelyzet, amit a hetes pozícióba kerülõ Tarot-Ikon jelöl.   Hetes pozícióban jelenti azt a belsõ irányváltoztatási (mentalitás - változtatási) képesség létrejöttét (teljes kialakulását), amelynek segítségével a személy feloldhatja a sors-nehézségeit, és jelenti azt az elõre láthatatlan pozitív sorsfordulatot, amely elhozza az összes pszichikai mentális és képzeleti (idea szintû) görcsöknek és sors-feszültségeknek a feloldását, illetve a belsõ és a külsõ konfliktusoknak a megszûnését.   XIII. - A teljes személyi-változás, az újjászületés, a megújhodás, illetve a gyökeres átalakulás ikonja, amit hibásan a Halál ikonjaként neveznek.       A sors-nullapont ikonja. A fagyponté, amin alól már nincs semmi és ami után a teljes megsemmisülés következik. Ezért a száznyolcvan fokos élet-irányváltás és a gyökeres személyiség-átalakulás ikonja. Az asztrológiában a Skorpió és a VIII. horoszkópház által megjelenített - és egyúttal a Tarot rendszerében a leginkább félreértett - alkímiai mozzanat és spirituális eszmekör ikonja. Jelenti azt a legkisebb rezgési szintnek megfelelõ, legalacsonyabb létezési pontot, ahová egyedül az ember süllyedhet le és ahonnan ugyanakkor egyedül az ember számára lehetséges a visszatérés. Azt az élet- és lét-fagypontot ahonnan, ha nem fordul ellenkezõ irányba (felfelé - illetve befelé) és nem tér vissza az egyetemes törvények szerinti morális élethez a személy, elõbb-utóbb (ha nem is azonnal, de a közeli, vagy a távoli jövõben) és  visszavonhatatlanul meg fog semmisülni. És nem csak fizikailag (fog meghalni), hanem spirituális az egész asztrális, mentális és spirituális struktúrája is szétbomlik, mivel ha még egy lépést is tesz abban az irányban, amerre addig haladt, ha még csak egy fokot is süllyed a rezgési szintje, automatikusan és visszavonhatatlanul beindulnak benne a Szaturnusz õserõ által megtestesített egyetemes szabályozórendszer romboló programjai. Ez azért történik, mert a személy a tudatos, vagy öntudatlan romboló - agresszív tevékenységével és mentalitásával - képzeleti tevékenységével, vagy a más jellegû nagy méretû felelõtlenségével, esetleg a hiteltelen és hamis értékek szerinti létezésével - életvitelével, nagyobb tömeg számára követendõnek tûnõ rossz példájával (a követõi által is gyakorolt hamis, vagy negatív kisugárzásával)  nem csak a földi élet egyes lényegi elemeit, hanem a spirituális dimenzió bizonyos elemeit is veszélyezteti. Amennyiben tehát nem képes a száznyolcvan fokos mentalitásváltásra és személyi-tudat, sõt: személyi életképzelet váltásra és nem sikerül gyökeresen megújhodnia, nem csak a fizikai halál vár rá, hanem azt követõen a teljes megsemmisülés is.   A kelta kereszttel végzet sorselemzéskor gyes pozícióba akkor tesszük ezt a kártyát, amikor valamivel, vagy valakivel (egy életformával, egy szellemi-lelki mentalitással, egy tudatosított negatív tulajdonságunkkal, egy a neveltetésünk folyamán, vagy bizonyos rossz, vagy valamikor jónak látszó, de utólag hamisnak bizonyuló tapasztalatok következtében belénk rögzõdött szokással, egy, vagy több személlyel, vagy egy egész ember-csoporttal, pl. vallási, vagy politikai közösséggel, stb.) véglegesen szakítani akarunk és azt akarjuk megtudni, hogy milyen lépés, milyen mentalitás lenne ehhez a leg megfelelõbb, illetve azt, hogy honnan meríthetünk elég erõt, bátorságot, akaratot és elszántságot ahhoz, hogy a szakítás, az irányváltás, illetve a kívánt belsõ megújhodás ténylegesen gyökeres, maradéktalan és végleges legyen.   Kettõs pozícióban vagy arra utal, hogy a távoli múltban, vagy a lelkünk mélyén nem bocsátottunk meg valakinek valamit, miközben azt hangoztattuk, hogy megbocsátottunk, illetve, hogy nem fordítottunk egyértelmûen hátat, valaminek (egy érzésnek, gondolatnak, vágynak, élethelyzetnek, kapcsolatnak, viszonynak), miközben huzamosan azzal áltattuk magunkat, hogy már megtettük ezt, vagy azt, hogy még mindig nem tisztultunk meg eléggé, nem születtünk újjá lelkileg, vagy testileg egy olyan kérdéskörben, életfolyamatban (nem szoktunk, vagy nem tettünk le egy káros szokásunkról például), ami a felvetett problémával kapcsolatos. Azt tehát, hogy az adott sors-probléma azért vált akuttá, mert a hibásnak, illetve károsnak régi énünk (mentalitásunk) nem halt még el teljesen, ami annak az elõfeltétele (annak érdekében kellene megtörténjen), hogy az új személyiségünk, az új mentalitásunk, az új lelki tulajdonságunk amire vágyunk, megszülethessen.     Ötös pozícióban azt jelzi, hogy az illetõ probléma, aminek a megfejtése és metafizikailag is helyes megoldása érdekében a tarot-sorselemzést végezzük, csakis úgy oldható meg, ha gyökeresen és véglegesen hátat fordítunk a problémát kiváltó élethelyzetnek, vagy valamivel, esetleg valakivel, ami, vagy aki szorosan az illetõ problémakörhöz, élet- és sorshelyzethez kapcsolódik.   Hatos pozícióban az inkubációs krízist, a lelki lárva állapot krízisét testesíti meg. Azt az állapotot, amikor jól tudjuk, hogy az ötös pozíció ikonja jelzése alapján mit kellene tennünk, hogy milyen lépést, vagy milyen (külsõ, vagy belsõ) magatartást, életutat kellene folytatnunk, de mindez személyi átalakulást is követel, amit vagy nem tudunk, vagy nem vagyunk hajlandóak végrehajtani. Azt tehát, hogy az a lépés, vagy mentalitás, amit az ötös pozíció ikonja jelöl, belsõ személyiség váltást, mentalitás-változtatást is igényel, amit, ha nem is tudunk önmagunktól végrehajtani, de kell hagynunk, hogy a sors-erõk végezzék el rajtunk, amihez nagy türelem, önfegyelem és kitartás szükséges.   Hetes pozícióban az egyszerûbb jelentése az, hogy az a sorsprobléma, amire a kártyát vetjük, megszûnik a számunkra, illetve azt, hogy annak a problémás sorshelyzetnek, amire a kártyát vetettünk, sikerül véglegesen hátat fordítani és magunk mögött hagyni. Általánosabb jelentése, hogy sikerül maradéktalanul, a teljes öntudatunkkal - személyiségünkkel megújhodni és újjá születni abban az életkörben, azon az életterületen, amire utalt az egyes pozícióba kiválasztott kártya-lap.     XIV Mértékletesség (Kiegyenlítõdés)     A szív és az ész kiegyenlítõdésének a kártyája. Egyfelõl a vágyak - érzelmek és másfelõl a bölcs értelemnek: a kiszámítottság és a józan belátás egymáson áthatoló és együttható kiegyenlítettségének az ikonja. Végsõ soron a Fény (értelem, tapasztalati ismeret, maszkulin princípium) és a Szeretet (vágyak és érzelmek, egységbe kapcsolódási erõ és igény, feminin princípium) kölcsönös áthatásának és együttes megtermékenyülésének az ikonja, ami természetesen nem mehet végbe, csakis mértékkel, mértékletesen, ahogy Mózes tanítja: súly, szám és mérték szerint. Ezért van szükség a mértékre és a mértékletességre. Hiszen a túladagoltság és túlfûtöttség bármelyik irányba, vagy részbe, lehetetlenné, hiányossá, vagy torzzá teszi a kiegyenlítõdés és az áldáshozó megtermékenyülés megvalósulását. Jelenti még bizonyos sors-helyzetekben és sors-kérdésekben a teremtõ és a teremtés közötti (abszolút) kiegyenlítõdést is.           Kérdezõ kártyának, egyes pozícióba, akkor tesszük ki, amikor a külsõ és a belsõ világunk viszonyát, a nõi és a férfi egyensúlyi és erõviszonyokat, vagyis a személyi képességeknek, illetve a személyi sors-erõknek és a világi erõknek az egyensúlyi mértékére, minõségére - viszonyára vagyunk kíváncsiak, vagy akkor, amikor ezt az egyensúlyt és kiegyenlítõdést (harmóniát) szeretnénk elérni, beidézni és megvalósítani valamiképpen.   Kettõs pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-problémának a gyökere a szellemi - lelki és a fizikai - természeti világunk közötti, vagyis a belsõ és a külsõ világunk közötti erõs eltérésben és meg nem egyezésében, ezek kiegyenlítetlenségében, diszharmóniájában keresendõ. Illetve abban, hogy az életünkben, illetve a személyünkben (mentalitásunkban) nincs tiszta és zavartalan átjárás (kommunikáció, információ- és energiacsere) a belsõ és a külsõ életvezetésünk sajátos eszmerendszere és energiái között. Pontosabban: a probléma igazi gyökere vagy abból ered, hogy egyoldalúan: vagy igen férfiasan kezeljük (túlzottan dinamikusan, célratörõen, igen sok szenvedélyt fektetünk bele) életünk egy fontos motívumát, vagy ennek az ellentéteként: túlzottan passzívan, kényelmesen, engedékenyen, megadóan és önfeladóan kezeljük életünk egy fontos és a felvetett problémával kapcsolatos szegmentumát.   Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, arra utal, hogy a sorselemzés során felvetett problémával kapcsolatosan elsõsorban ennek a finom, spirituális mérték- és erõviszonynak a valamelyik irányban történt eltolódására kell figyelni, ezt a belsõ egyensúly eltolódást kell helyrehozni, a mértékletességre és a kiegyenlítõdési lehetõségekre figyelni, a kiegyenlítõdés feltételeinek megfelelõ külsõ körülményeket és belsõ lelki-szellemi állapotot kell létre hozni. Általában inkább nem cselekvõ, passzív állapotot - békét - igényel, mint aktívat, de az is elõfordulhat, hogy inkább tûz: a szenvedélyes alapállás és hozzáállás hiányzik az erõk egyensúlyából, ami az áthatolást és a megtermékenyülést elõsegítheti.     Hatos pozícióban, magát a Pandóra szelencéjét is jelentheti, az érzelmi és értelmi zûrzavar által okozott negatív szenvedélyek elszabadulását és az ennek megfelelõ feszültségek keletkezését, illetve felerõsödését. A teljes békétlenséget és így magát a háborút kívül, vagy belül, illetve kívül is, belül is, ami addig tart, amíg az ötös pozícióba került ikon jelkép rendszer által jelzett (sugallt) cselekedet végrehajtása, vagy magatartás felvétele miatt újrarendezõdõ sors-erõk kiegyenlítõdnek. Amennyiben nem ijedünk meg és sikerül legalább imagináció szintjén zavartalanul megõrizni a rendeltetésünk pozitív céljába és funkciójába vetett hitünket, a hetes pozícióba kerülõ ikon által jelölt pozitív megoldáshoz érkezünk el.     Hetes pozícióban ez egy igazán sokat ígérõ kártya. Jelenti mindazt, ami az értelmes és értékes életre vágyó ember számára kedves és üdvös: a békét és a harmóniát, a bõség és a termékenység megvalósulásához szükséges külsõ körülményeknek a pozitívvá alakulását, a külsõ és belsõ erõknek, illetve az õsi alapelemeknek a harmonikus egyensúlyát és kiegyenlítõdését, a megnyugvást, az egészséget és a termékeny munka-lehetõséget, a természeti (földi) boldogságot.     XV. Az Ördög és/illetve a Kísértés           Az ellenõrizhetetlen belsõ (szellemi) harag, a gyûlölködés és neheztelés, illetve a rejtett agresszivitás igazi okainak az ikonja. A bûnbeesés: a meghasonlás és a létkorrupció logikája szerinti életvitellel való leszámolási vágynak az ikonja. A folyamatos meghasonlottsággal, a csalásokkal és az öncsalásokkal, az ámításokkal és önámításokkal, végsõ soron mindenfajta korrupcióval, korrupt helyzettel és állapottal, a korrupcióra való hajlammal, a korrupció eszközeinek a használatára való hajlamokkal és a hatalomra valós sóvárgással való leszámolás ikonja.       A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél elsõ pozícióba akkor tesszük ki a kísértés ikonját, amikor megakarjuk tudni azt, hogy egy általunk ördöginek - sátáninak képzelt (elfojthatatlan és huzamosan feloldhatatlannak bizonyuló félelmünket, haragunkat és gyûlöletünket kiváltó) élethelyzet miért következett be, illetve, hogy miért találkoztunk, miért kellett egy ilyen, általunk sátáninak képzelt személlyel találkoznunk, és, hogy miként szabadulhatunk meg a lelkünket és a szervezetünket megmérgezõ, lebetegítõ haragunktól - gyûlöletünktõl, illetve az illetõ élethelyzettõl, vagy személytõl.   Kettõs pozícióban arra utal, hogy a felvetett sors-probléma igazi, de mélyen rejtett gyökere vagy az erõs haragunkban, gyûlölködésünkben, valamely személy, vagy sors-ellenes (Isten ellenes) negatív ambíciónkban és az ennek a lelki - szellemi állapotnak megfelelõen huzamosan fenntartott feszültségi állapotunkban és negatív képzeletünk (ördög)idézõ erejében keresendõ, vagy a huzamos és erõs bûn-sóvárgásunkban és  kísértettségi állapotunkban, illetve a mélyen meghasonlott (korrupt, hamis) élet- és léthelyzetünkben, megváltás-ellenes élet-képzeletünkben.       Ötös pozícióban általában a tudattalanunkban settenkedõ, a felszínen még általunk sem észlelt gyûlölködéstõl, haragtól, csendes sors-nehezteléstõl, vagy valaki-valami iránti nehezteléstõl való megszabadulás szükségességére utal. De jelentheti azt is, hogy az a cél, jelenség, élet- illetve sorshelyzet, amire a kártyát kivetettük, valamiképpen kapcsolatban áll a mi korrupcióra: belsõ meghasonlásra, külsõ csalásra való késztetéseinkkel, az érdemtelen és a spirituális fejlõdésünket nem szolgáló, fölösleges elõnyszerzési hajlamunkkal.         Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben megtesszük azt a lépést, vagy felvesszük azt a mentalitást, amelyre az 5 pozícióba került ikon szimbolikája utal, az a személy, vagy azok a személyek, akikkel kapcsolatos az a megoldandó sorshelyzet, vagy az a cél, amit el szeretnénk érni, az ördögi arcukat fogják mutatni felénk, a gyûlölködõ természetüket fogják kimutatni nekünk, vagy legalábbis nekünk ez lesz a benyomásunk. De az is lehet, hogy valamilyen más, számunkra pokolinak, vagy ördöginek tûnõ sorshelyzetbe kerülünk, esetleg a mi gyûlölködõ és ördögi természetünk kerül, számunkra is meglepõ módon felszínre, vagy veszélyes betegség vesz rajtunk erõt.  Ez viszont nem kell megijesszen, mert annak a jele, hogy a sors elemek jól rendezõdnek és a felvetett probléma a 7 pozícióban álló ikon szimbolikája által jelzetten rendezõdik.       Hetes pozícióban jelenti a negatív karmától, vagyis az ördögtõl: az ördögi sorshelyzettõl, a kísértéseinktõl, illetve a korrupcióra való hajlamainktól - gyengeségeinktõl való megszabadulást, vagyis azok feloldódását és pozitív képességekké történõ átalakulását.     XVI. A Torony   Az elzárkózások, elkülönülések és elhárítások megszüntetésének és a titokelbontások, a zártörések (mai informatikai nyelven: a kódtöréseknek!) az ikonja. A teljes és végleges leleplezések, a végsõ tisztázások - tisztába-tevések, illetve azok szükségességének az ikonja. Egy bizonyos személy és a külvilág, illetve általában a személy és a különbözõ személyek - csoportok közötti közléseket, információ-áramoltatást gátló, vagy nehezítõ, illetve a szellemi dimenziók közötti információ-áramoltatást nehezítõ (kommunikációt lehetetlenné tevõ) szellemi, lelki és fizikai várfalak és a Bábeltornyok lebontásának, leomlásának vagy/és felszámolásának az ikonja. Az új alapokra helyezéshez szükséges romok és törmelékek eltakarítási mûveletének az ikonja. Az ember eredeti rendeltetése félreértésébõl keletkezõ (azzal homlokegyenest ellenkezõ) elõnyszerzés (életnyerés) lehetõségének a téveszméjébõl eredõ rejtõzködés és titkolózás megszüntetésének az ikonja.   A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél elsõ pozícióba akkor tesszük ki a Torony ikonját, amikor tisztán akarunk látni egy bizonyos problémában, esetleg az egész sors-helyzetünkben, amikor úgy véljük, hogy mindössze azért érthetetlen számunkra egy bizonyos, nehézségeket okozó, a tájékozódást nehezítõ, esetleg sorozatosan visszatérõ személyes életjelenség, sors-helyzet, mert valamiféle titok fûzõdik hozzá, számunkra érthetetlen és ismeretlen okok húzódhatnak meg a háttérben. De kitehetjük akkor is, ha mi magunk akarunk tudatosan lebontani egy (külsõ, vagy belsõ) Bábeltornyot, mi akarunk egy bizonyos kérdésben - élethelyzetben egészen tiszta helyzetet és állapotot teremteni, de félünk, hogy amennyiben rosszul kezdünk - tévesen nyúlunk hozzá, a javítás helyett fölösleges bajt - bajokat és esetleg kárt okozunk.   Kettõs pozícióban, valamely a felvetett problémával kapcsolatos sötét titok (titkos megegyezés, záradék, stb.) létezésére utal, vagy arra, hogy mi vagyunk azok, akik titkolózunk - titkolóztunk, ködösítettünk fölöslegesen, elrejtettük, elkendõztük, vagy meghamisítottuk a valóságot és ennek isszuk a levét. És persze, mindezekkel együtt jelentheti a tisztázatlanságot, a tisztátalanságot, a hátsó gondolatokat, az ármánykodást, elsõsorban a mi részünkrõl, aminek mindössze a tökéletes tükre a mások, a partnereink, partnerünk (esetleg az élettársunk) nem õszinte magatartása.     Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy az életprobléma, ami foglalkoztat bennünket és aminek a megoldása érdekében a Tarot tanácsát kérjük, valamiféle rejtett okokat és indítékokat tartalmaz, hogy olyan mozgatórugók (rejtett érdekek, vagy a leleplezéstõl féltett titkok) rejlenek annak hátterében, amelyeket feltétlenül és minden áron le kell lepleznünk, esetleg mi kell a leleplezés szereplõi, vagy végrehajtói legyünk az illetõ sors-játszmában, akik le kell leplezzük saját magunkat, titkainkat, esetleges rejtett szándékainkat és céljainkat, annak érdekében, hogy az illetõ sorsprobléma feloldódjon és megoldódjon.    Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben helyesen értelmeztük az ötös pozícióba került ikon szimbolikus jelentését és meg is tettük azt a lépést, fel is vettük, azt a magatartást (viszonyulást), amire az ikon utalt, minden elhomályosodik elõttünk az illetõ problémával kapcsolatosan és még annyira sem látunk majd tisztán az adott kérdésben, mint azelõtt. De jelentheti azt is, hogy az 5 pozícióba került ikon jelzése szerint elkövetett tettünk - felvett magatartásunk - olyan toronyomlást, olyan leleplezõdést, titok - dekonspirációt idéz elõ, amelytõl mi magunk is megijedünk majd. Ez a krízis - helyzet viszont, ami egyébként sem tart sokáig, épp annak lesz a jele, hogy jó úton járunk és a felvetett probléma nem sokára a hetes pozícióba kerülõ ikon által jelzett értelmek szerint feloldódik, megoldást nyer.        Hetes pozícióban jelentheti a Bábel-torony leomlását, vagyis a tévképzetek eloszlását, a teljes helyzet-tisztázást, a mögöttes és rejtett (tévképzetekre alapozott, rossz indulatú, kárt okozó) titkok leleplezõdését, a rejtett szándékok és célok kiderülését, a teljes dekonspirációt. Vagyis mindazt, ami a helyes tájékozódást és az egészséges életvezetést - sorsrendezést lehetõvé teszi.     XVII A Csillag - a Remény       A személyi spirituális fejlõdési sorsprogram és életrendeltetés szerinti fejlõdési lehetõségek létrejöttének, vagyis a pozitív sorskibontási - sorsbeteljesítési lehetõségekbe betett bizalomnak (a Reménynek), vagyis a személyes életrendeltetésünk pozitív céljába és funkciójába vetett hitnek: a sors-bizalomnak az ikonja. Mivel a személyiség-fejlõdés, illetve a személyi spirituális fejlõdés egyik legfontosabb feltétele az ellentétes személyek közötti párkapcsolat, illetve a hosszú távú egészséges élettársi viszony, a fentiekkel együtt, a beteljesülõ szerelemnek és az igazi, pozitív sorsfeltáró és helyes élet-útmutató asztrológiának az ikonja. Ugyanakkor a hiú reménykedés, az általános emberi és a személyes spirituális sorsprogramunkkal nem egyezõ lehetõségek (anyagi javak, élettárs, társadalmi pozíció, stb.) megszerzési lehetõségébe vetett hiú remény ikonja és természetesen a téves és hamis sors-rendeltetés utáni ábrándozás ikonja is.     A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél elsõ pozícióba, természetesen akkor tesszük ki a Remény ikonját, amikor valamiben nagyon reménykedünk, illetve amikor azt akarjuk megtudni, hogy a reményünk - reményeink valóra vállnak-e? De lehetséges még egy végletes Tarot- kérdés is ennél a pozíciónál, amikor azt akarjuk megtudni, hogy amennyiben egyáltalán még van remény a számunkra, azért mit kel tennünk, illetve, hogy miképpen szerezhetjük vissza az elvesztett reményünket, vagy hogy az alapprogramunk viszonylatában és az elkövetett (vagy el nem követett!) tetteink következtében, milyen jellegû lehet, a reményünk.    Kettõs pozícióban, a felvetet probléma igazi gyökereként mindenképp a talmi ábrándozást, a hiú reménykedést, a hamis csillagok általi fény huzamos és intenzív követését jelenti. Azt, hogy az általános és a személyes életprogramunkkal, életfeladatainkkal nem egyezõ, azoktól merõben eltérõ életideálokat és életcélokat követünk, hogy rosszul választottuk ki a vezércsillagunkat (Azt a teremtõi sors-erõt, amellyel elsõsorban kapcsolatba és harmóniába kellene kerülnünk), illetve, hogy csak ábrándozunk és álmodozunk, ahelyett, hogy a karma-megszabaduláshoz vezetõ gyakorlati életfeladatainkat felvállalnánk, illetve, hogy gyakorlati lépéseket tennénk a céljaink elérése érdekében.   Ötös pozícióban általában azt jelenti, hogy semmi mást nem kell tennünk az illetõ probléma megvalósulása, vagyis az illetõ problémával kapcsolatos helyzetjavulás érdekében, mint a hitünknek és a reményünknek az erõsítését, a kitartást, a sors- bizalom fenntartását.    Hatos pozícióban, természetesen a teljes reményvesztettségi állapotot és a reménytelen helyzet-látszatot jelenti, ami az ötös pozícióba kerülõ ikon szimbolikájának megfelelõ lépéseinket, tetteinket, magatartásunkat fogja követni, de pontosan ezt a látszólagosan reménytelen és kiuttalannak tûnõ helyzetet nem kell elfogadnunk és semmiképp nem kell engednünk a reménytelen állapotnak az érzelmi átélésére hajló késztetésnek, hajlamnak, mivel éppen ez a helyzetünk és lelki állapotunk lesz a jele annak, hogy a sorsproblémánk feloldása és megoldása jó úton halad.   Hetes pozícióban jelenti a felvetett problémával, sorshelyzettel, esetleg sorsnehézség megoldásával kapcsolatos reményeink valóra válását, beteljesülését, illetve, a sors-bizalom helyreállását, a pozitív rendeltetésünkbe vetett hit újraéledését és fellángolását.     XVIII. A Hold      Az anyaság a szülõi állapot, az otthon és a család ikonja, a teremtésben való közvetlen részvétel: a gyermeknemzés, gyermekszülés, gyermekgondozás és nevelés és a gyermekekkel kapcsolatos és általában a családi feladatokhoz fûzõdõ, valamint a családi viszonyokhoz - problémákhoz kapcsolódó lelki- és probléma-érzékenység ikonja. Az otthon építés és családalapítás, a gyarapodás és a gyarapítás ikonja. De épp így az anyagi bõség, a mennyiségi szaporodás - tágulás, illetve negatívan: a mennyiségi, számbeli sorvadás - szûkülés ikonja is. Ami az érzékenységet illeti, amennyiben nem az információ befogadási készséget szolgálja, hanem a kényelmetlen benyomásokat keltõ információk elõli  elzárkózást (a Rák és a teknõs páncélba való visszahúzódást), vagyis a megtermékenyülés elleni védekezést, ez a teremtés folyamatosságát szolgáló tulajdonság (mármint az érzékenység) érzelmi zûrzavart okozó érzelgõsségbe torkollik és vagy õ okozza a rejtett agresszivitást, vagy épp az elzárkózásból eredõ a rejtett agresszivitás az, amely érzelgõsség formájában megnyilvánul. Ezt jelképezi az ikon ábrázolásában a két kutya, amely a holdra vonít az éjszakában.   Sorsértelmezést indító - kérdezõ -, egyes kártyának akkor tesszük ki, amikor a családdal (figyelem: az általunk alapított, vagy alapítandó családdal és nem a szüleink által alapított és képezett családdal), az otthonnal (otthon-építéssel), vagy a gyermekekkel (gyermekkel) kapcsolatos kérdéseinkre szeretnénk választ kapni, illetve ezzel a tárgykörrel kapcsolatos problémára, kétségeinkre akarunk választ, illetve eligazítást kapni.   Kettõs pozícióban egyértelmûen arra utal, hogy a felmerült sors-probléma, a problémás nehéz sorshelyzet azért állt elõ, mert nem oldottunk meg bizonyos, az otthonnal, vagy a családdal kapcsolatos problémát - problémákat, mert nem figyeltünk kellõképpen és kellõ mértékben a családi problémáinkra, a családtagok valamelyikére, vagy egyszerûen azért mert nem akarunk családot alapítani, vagy gyermeket, gyermekeket vállalni, elhárítjuk és kikerüljük a családanyai, vagy családapai szerepkört és felelõsségeket, holott ez mind az általános emberi, mind a személyi karmánk és sorsfeladataink szerint igen fontos lépés lenne. Ritkán ugyan, de jelentheti azt is, hogy túlságosan bele bonyolódtunk a család és az otthon problémáiba, a családtagok problémáiba, olyannyira, hogy nem figyelünk egyéb sors- és életfeladatainkra, hogy sem nem látunk sem nem hallunk mást a családi problémáinkon kívül. Esetleg azt, hogy szereptévesztések merültek fel a családi életünkkel, családi viszonyrendszereinkkel kapcsolatosan és például a szüleinkkel, vagy a fél-felnõtt gyermekeinkkel beszéljük meg az életünk fõ problémáit az élettársunk (férünk, feleségünk helyett), átadjuk a családapai, vagy családanyai szerepet, a neki megfelelõ döntéseket és felelõsségeket az anyánknak, az apánknak (anyósunknak, apósunknak), vagy a gyermekeink valamelyikének, ahelyett hogy mi töltenénk be ezt a szerepet és mi vállalnánk e szerep szerinti felelõsségeket.   Amennyiben ötös pozícióban jelentkezik, arra utal, hogy az illetõ probléma aminek a helyes megoldása érdekében a sorselemzést végezzük - amire a kártyát kivetettük - csak és csakis a családi helyzetünk - állapotunk rendbetételével, a családtagokhoz, illetve az otthonhoz (a családi házhoz, lakáshoz, szülõföldhöz) való viszonyunk - viszonyaink tisztázásával és törvényesítésével oldható meg még akkor is, ha netalán egy olyan távoli és család-idegen kérdésére keressük a választ, mint például egy ûrrepülés technikai problémájának a megoldása.     Hatos pozícióban arra utal, hogy az ötös pozícióba került kártya által jelölt lépés, tett, vagy mentalitás megtétele - felvétele után, érzelmi, vagy személyi viszony szintû zûrzavar lépik fel a családon belül, illetve, hogy a saját személyünket, lelki állapotunkat lepi el az érzelgõsség kábult agresszivitása. Esetleg azt, hogy olyan látszat keletkezik, illetve az lesz a benyomásunk, mintha a családi relációk oly mértékben megromlanának, megzavarodnának, illetve összekuszálódnának, hogy az már veszélyes, illetve, hogy maga az egész család (a családi állapot, a családi harmónia), vagy az otthon (esetleg maga az otthon épülete, illetve a lakás) kerül veszélybe.       Hetes pozícióban arra utal, hogy amennyiben helyesen cselekedtünk, illetve helyes magatartást tanúsítottunk az 5 és 6 pozíciókba került ikonok által jelölt motívumok szerint, az 1 kártya által megtestesített probléma következménye az lesz, hogy minden családdal, gyermekekkel, otthonnal kapcsolatos gondunk kiigazodik és megoldódik, illetve, hogy az érzelmeink és érzelmi kapcsolataink kitisztulnak, harmonikussá válnak, feszültségeink feloldódnak.     XIX: A Nap (A nappali Éberség), A világosság, a Partner       A személyünk kettõsségének (kettõs személyiségünknek: tudatunknak és/illetve a tudattalan szellemi - lelki meghatározódásainknak) és ezért a titkos énünk felfedésének és átvilágításának, a titkos szándékaink és cselekvéseink forrása felfedezésének és értelmezésének - értelmezõdésének, a nem csak mások, hanem az önmagunk elõtt is szégyellt és önmagunk elõl is elrejtett vágyaknak és sóvárgásoknak a mások elõtt, de minimum az élettársunk elõtt való felfedésének, valamint a hozzuk kötõdõ, ritkán napfényre (megnyilatkozásra, megnyilvánulásra, kinyilatkozásra) kerülõ tulajdonságaink nyilvános beismerésének és felvállalásának, vagyis a tudattalan lelki világunk legmélyebb zugainak és képzeletünk (szívünk) legtitkosabb barlangjáratainak a maximális szellemi éberséggel (nappali fénynél) és mások (legkevesebb az élettárs) elõtt, másokkal - mással együtt történõ átvilágításának, pontosabban: az un. „objektív” átvilágítás szükségének és mozzanatának (aktusának) az Ikonja. A nyílt gyónás és a nyilvános pszichológia Ikonja.    Egyes pozícióba akkor tesszük ki, amikor a párkapcsolati problémáink - gondjaink igazi jellege felõl szeretnénk teljes értékû átvilágítást - helyes információt szerezni, illetve akkor, amikor az élettárssal való problémáink igazi okára, élettársi viszonyunk valóságos jellegére (az egybe kerülés miértjére), illetve a megromlott élettársi - házassági vagy/és szerelmi viszony helyreállítási lehetõségeire vonatkozó helyes szellemi információkat szeretnénk megszerezni.   Kettõs pozícióban arra utal, hogy hamis eszmék (téveszmék, rögeszmék) szerint élünk, hamis fényben állunk, illetve, hogy spirituális szempontból hamis fényben látjuk azt a problémát, amiért a Tarot tanácsát, eligazítását kérjük. És persze arra is, hogy a probléma igazi oka az átvilágítatlan és\vagy a háttérbe szorult, vagy az így megromlott - megzavarodott párkapcsolatunk, élettársi - szerelmi viszonyunk.    Az ötös pozícióba kerülõ Nap ikon arra utal, hogy a problémának, aminek a feloldási és meghaladási lehetõségei felõl szeretnénk információt szerezni, az igazi sors-mozgató oka, vagy a külvilág (és az élettársunk, vagy a gyóntatónk, pszichológusunk) elõl elrejtett és eltitkolt szándékainkban, vágyainkban, titkos sóvárgásainkban, tulajdonságainkban, illetve a rejtett személyiségünk zavaraiban van, a párkapcsolati viszonyunkban, annak a tisztázatlanságában, vagy magában az élettársunk által megszemélyesített spirituális erõk zavartságában van. Illetve azt, hogy a probléma feloldása és megoldása érdekében, az élettársi gondjainkat, viszonyunkat (az élettárshoz való viszonyulásunkat) kell rendbe tenni, illetve az élettársnak az illetõ problémához való igazi (rejtett) viszonyulását kell megismerni és tisztázni és a nézõpontokat, a szándékokat egyeztetni - összehangolni.    Hatos pozícióban arra figyelmeztet, hogy amennyiben helyesen értjük meg, majd fel is vállaljuk és helyesen hajtjuk végre az ötös pozícióba került ikon által jelzett szükséges tettet - tetteket, illetve a sorsprogramunkkal összhangban, helyesen viszonyulunk az illetõ problémához, vagy az élettársi viszonyunk zavarodik össze, vagy az élettársunk maga kezd furcsán és érthetetlen módon viselkedni, vagy a rejtett személyiségünk kerül elõtérbe és, mivel nem tudunk úrrá lenni fölötte, még annál is nagyobb problémákat okoz, mint ami miatt a Tarot tanácsát kérjük. Természetesen éppen ez lesz a jele, annak, hogy jól cselekedtünk, jó úton járunk.   Talán logikus, hogy hetes pozícióban vagy a párkapcsolati viszonyunk és problémáink tisztázódását jelzi, vagy azt, hogy az illetõ probléma teljes megvilágítást fog nyerni és/vagy azt, hogy a második (rejtett)  személyiségünk is végre átvilágítódik megtisztul (nem félünk azt felvállalni és kiállni vele a fénybe) és ezért a teljes személyünk és az élethelyzetünk, új és tiszta megvilágításba kerül, és/vagy azt, hogy  a személyünkkel szemben esetleg felmerült összes gyanú tisztázódik, és  az esetleges maradék fenntartások is teljes mértékben eloszlanak.     XX A feltámadás és Végsõ ítélet       A spirituális újjászületést (az életrõl és a létrõl alkotott korábbi - világi: pragmatikus! - elképzeléseink szerinti szellemi és lelki lárva-állapotaink elhagyását) követõ újonnan kialakult (spirituális) személyi tulajdonságoknak és képességeknek a felszínre hozásának és megszilárdításának - megszilárdulásának és ezeknek az új, mágikus erejû képességek hatásának, automatikus erõ-érvényesülésének az ikonja. A gyökhöz (teremtõi imaginációhoz és a kauzális meghatározódások törvényszerûségéhez) való visszavezetés szerinti vizsgálódásnak - a (meghatározódások szerinti értelmezésnek): az egyetemes törvények, valamint az egyéni sorsprogramok érvényesülési lehetõségei (egyéni életfeladat felvállalási és sorsbeváltási lehetõségek) szerinti igazságkeresésnek és ítéletalkotásnak az ikonja. Végsõ soron, a nem kimondottan és nem föltétlenül és nem csak a vallásos személyek által elérhetõ hit kialakításának - kialakulásának és a hit eredményesen történõ (funkcionális!) mûködtetésének az ikonja. Az ugyanis, hogy valakinek egy bizonyos dogmarendszer (vallás) szerinti isten-képzete van, még egyáltalán nem jelent hitet, csak mindössze vallást. Hit az a (funkcionális!) szellemi - spirituális meggyõzõdés, aminek létezik szemmel látható, természetes és pozitív következménye annak a személynek a sorsában és életében, aki a hit állapotát folyamatosan megéli. A hit végsõ soron a Teremtésnek az eredeti pozitív céljáról és értelmérõl való személyi meggyõzõdés, illetve arról, hogy ehhez a pozitív teremtési céllal azonos az illetõ személy létezése, hogy az élete értelme az egyetemes teremtés pozitív értelmébe integrálódik.       A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél elsõ (egyes) pozícióba akkor tesszük ki a Feltámadás, illetve a Végsõ ítélet ikonját, amikor egy általunk ténylegesen sorsdöntõ fontosságú kérdésben akarunk helyes ítéletet alkotni, illetve helyes (és végleges!) szempontot kialakítani és felvenni. Illetve akkor, amikor úgy érezzük, hogy egy ténylegesen véghezvitt lelki és szellemi megtisztulási: újjászületési, gyökeres átalakulási folyamat után, szeretnénk egy gyökeresen új, az egyetemes törvények logikájához és hatásmechanizmusához igazított és egyértelmûen spirituális jellegû életet folytatni.   Kettõs pozícióban arra utal, hogy teljesen tévesen és hamisan ítélünk meg a mélytudattalanunk szintjén egy élethelyzetet, egy személyt és ez vezetett ahhoz a problémához, negatív sorshelyzethez (betegséghez, balesethez, anyagi, vagy személyi veszteséghez), amelyben eligazítást és tanácsot igénylünk. De persze, magasabb szellemi igénnyel élõ személyek számára jelentheti, egy bizonyos, a múltban önmaguknak tett fontos ígéret be nem váltását is, vagyis a spirituális tisztánlátást és újjászületést szükségképpen követõ feltámadás elmaradását, a szellemi lárva állapot elhagyásának az elhalasztását is.       Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy illetõ problémával kapcsolatosan teljes mértékben újjá kell születnünk és feltámadnunk, vagyis, hogy a korábbiaktól gyökeresen elérõ, új szempontokat kell felvennünk és érvényesítenünk. Jelenti tehát, hogy az értékítéletünknek, illetve az értéktudatunknak a teljes felülvizsgálatát és felülbírálását, majd a korábbi ítéleteinknek és szempontjainknak bírálat utáni megváltoztatását és kicserélését: szempont-változtatást és az új szempontok maradéktalan érvényesítését igényli tõlünk a sorsunk (fejlõdési állapotunk), a felmerült problémával kapcsolatosan. Jelenti, a kételkedés elhagyásának a szükségét és a célirányos, céltudatos magatartás és cselekvés szükségét az illetõ problémával kapcsolatosan. Jelentheti még a hitetlenség, a hitetlenkedõ lelki-szellemi állapotok felszámolásának a szükségét a személy élete és sorsa pozitív értelmét illetõen, illetve a pozitív hit képessége kialakulásához szükséges feltételeknek a megteremtési szükségét az ilyen életrend szerinti mentalitás-gyakorlás szükségét.        Hatos pozícióban azt jelenti, hogy amennyiben megtesszük azt a lépést, illetve felvesszük azt a magatartást, amit az ötös pozícióba került ikon jelez, néhány napra, vagy esetleg egy egész hétre teljesen elveszítjük a hitünket, illetve a helyes ítéletalkotási - helyzetfelmérési képességünket és az lesz a benyomásunk, hogy valamiféle rossz indulatú (gonosz) sorserõknek vagyunk az ártatlan áldozatai, illetve, hogy mi magunk leszünk képtelenek másokhoz: a hozzánk közel álló személyekhez, vagy a saját sorsunkhoz lényeg szerint pozitívan viszonyulni, hogy látszatra teljesen képteleneknek bizonyulunk a szellemi és lelki megtisztulást követõ pozitív szempontok felvételére, az igazi hit kialakítására, a feltámadás végrehajtására. De jelentheti azt is, hogy valamiféle spirituális káprázatnak, vagy (vallásos - misztikus) lelki kábulatnak kerülünk a rabságába és miközben úgy képzeljük majd, hogy teljesen világosan látunk mindent, akkor látunk voltaképpen a legtévesebben és a legzavarosabban.       Hetes pozícióban azt jelenti, hogy a sorsunknak és az életünknek minimum egy, a felvetett problémával kapcsolatos, de a teljes életkört felölelõ kérdésében sikerül, nem csak tisztán látnunk egész hátralevõ életükben (sikerül egy új életszemléletet kialakítani és felvenni), de sikerül szellemi-lelki szempontból újjá is születni és feltámadni: teljesen átalakulni is ebbõl a szempontból annyira maradéktalanul és lényegesen, hogy „Ezentúl elõled minden sötétség kitér.” (Hermész Triszmegisztosz) - legalábbis az egyes pozícióba helyezett ikon szimbólumrendszere által jellemzett életkörben. És ez már egy határozott lépést és pozitív eredményt jelenthet a teljes hit kialakulása irányában.    XXI. A Világ   Az egyetemes törvényeknek a természetben, az emberi civilizációban, illetve az adott társadalomban és közösségben (a Világban!), valamint az egyén életében történõ, maradéktalan érvényesülésének - a törvényérvényesítés, illetve a törvényesség felállításának - megvalósításának, illetve a törvényes állapotok létrehozása, megvalósítása szükségének - az Ikonja. A személyi tudatossággal gyakorolt lés irányított egyetemes morálnak megfelelõ életvezetés, az annak megfelelõ teremtõi Imagináció és a gyakorlati megvalósulások egyezésének - a gyakorlat és az elmélet (az idealítás) megfelelésének - a megfeleltetés szükségének és szükségességének - az ikonja.     A Kelta Kereszttel végzett sorselemzésnél elsõ pozícióba akkor tesszük ki a Világ ikonját, amikor arra keresünk választ, hogy miként és hogyan kell eljárnunk egy bizonyos sors-helyzetben, életmozzanatban, ha azt akarjuk, hogy a tettünk, cselekvés rendszerünk, magatartásunk a saját egyéni sorsprogramunkkal (élethivatásunkkal és életfeladatainkkal), illetve az egyetemes törvényekkel (az Isteni igazsággal) összhangban álljon, annak - azoknak maradéktalanul megfeleljen. De kitehetjük akkor is, ha azt észleljük, illetve, ha úgy képzeljük, hogy ha bizonyos sorskérdésben, élethelyzetben, az ami velünk, vagy körülöttünk történik, nem felel meg az Isteni igazságról (az egyetemes erkölcsrõl) alkotott elképzeléseinknek, illetve az egyetemes törvények általunk ismert formájának és szeretnénk megszüntetni ezen eltéréseket.   Kettõs pozícióban arra utal, hogy egy szakadékszerû eltérés (korrupció, bûnbeesett állapot) létezik aközött, hogy mit tudunk a felvetett problémáról az egyetemes törvények szintjén, azok perspektívájában, és aközött, hogy miképpen kezeljük ténylegesen, hogy miképpen akarjuk azt megvalósítani, illetve kijavítani, orvosolni a gyakorlati valóságban. Más szóval az eszmei és elméleti elképzeléseink, az ideavilágunk és a hétköznapi gyakorlatunk közötti ellentmondó és homlokegyenest ellenkezõ eltérésre (szakadék szerû nem megegyezésre) utal a felvetett problémával kapcsolatosan.      Ötös pozícióban általában azt jelzi, hogy szükség van a törvényességnek a természet törvényei és az egyetemes morál (az isteni igazság) szerinti helyreállítására, vagy az illetõ problémának, a problémához való személyes viszonyulásunknak (a problémával szemben tanúsított moralitásunknak, vagy általában a helyes moralitásról való gondolatainknak, elképzeléseinknek) az egyetemes törvények szerinti vizsgálatára és ki igazítására. Jelentheti még azt is, hogy az illetõ probléma csak úgy oldódik meg, csak úgy vallhat valóra, úgy oldódik meg pozitívan az elképzelésünk (szándékunk) úgy válhat valóra a problémához kapcsolódó reményünk, ha nem ragaszkodunk görcsösen az egyéni terveinkhez és elképzeléseinkhez, hanem átengedjük a konkrét megvalósítást az egyetemes törvények logikájának és finom, de nálunk erõsebb szellemi erejének: az Istennek. A „Legyen meg a te akaratod:” - magatartását igényli tehát tõlünk a Sors.   Hatos pozícióban azt jelenti, hogy semmiféle logikát és/vagy törvényességet nem fogunk találni abban, ami velünk történik majd, amennyiben végrehajtjuk azt, amit az 5 pozícióba került ikon jelöl számunkra a sorsfelbontáshoz, illetve a megvalósításhoz, problémamegoldáshoz szükséges tettként, vagy helyes magatartási formaként, helyes viszonyulásként. Hogy értelmetlennek találjuk majd nem csak az így kialakult élethelyzetet és az egész sorsunkat, hanem esetleg az egész életet, sõt: az egész létet és a teremtés célját és logikáját is. Esetleg tényleges törvénytelenségek esnek meg velünk a Világi szempontok, illetve a Világi törvényesség szempontjából. És ha idáig nem is jutunk el, de a kialakult helyzetünket semmiképpen nem tudjuk majd egy értelmes lét-logikába integráltan látni. De tudnunk kell, hogy éppen ez lesz a jel, hogy a problémának megoldása folyamatban van a hetes pozícióba kerülõ ikon szimbolikus jelentéstartalma szerint.       Hetes pozícióban jelenti a világi törvényességnek és az egyetemes törvények egybeesésének a megvalósulását a felvetett problémával kapcsolatos sorhelyzetünkben, illetve azt, hogy bármi is lenne a külsõ látszat, sikerül végre az egyetemes törvényekkel (az isteni igazsággal) egybehangolni a sorsunkat és ennek az egybehangolódásnak és egybeesésének a szellemében (ennek következtében), az éppen érvényben levõ, esetleg ellenséges, vagy ellentmondásosságukban zavaros világi törvények teljesen háttérbe szorulnak, vagy egyenesen érvényüket és erejüket veszítik a világiság (világi moralitás) szempontjából esetleg törvénytelennek tûnõ élethelyzetünk, sorsállapotunk elõtt.      XXII. A Bolond.        A Teremtés eredeti és a végsõ rendeltetési céljával egybevágó, tudatos sorsalakítás és az ennek megfelelõ „sorsba-jutás” ikonja: „A Boldogságba” (Názáreti Jézus) jutásnak az ikonja. Az égi és a földi út egyesülése (és egysége): a kínai Tao ikonja, az egyetemes teremtési folyamatoknak és az egyéni sorsnak a kiegyenlített egybefonódásának a jelképe. A személyi életprogram szerinti személyes életútnak az ikonja. A Megváltás és a Szent Szellem, illetve az össz-teremtési ciklus-zárásoknak és új a cikluskezdéseknek az ikonja, az új teremtési lehetõségek beindításához szükséges (rejtett) spirituális energiák ikonja. A földi életben elérhetõ legkiegyenlítettebb, zavartalan spirituális állapotnak az ikonja. Az ember által megtestesített Teremtés (teremtmény: individuum) és a Teremtõ (a személy által átélt tökéletes léttudat) tökéletes kiegyenlítõdése, illetve a személynek a Teremtõvel való azonosulási képességének az elérése még az individuális személy életében. Az abszolút léttudat, a tökéletes egészség és kauzális kreativitás: a tudatos teremtési állapotnak a személyen belüli megvalósulása és kiegyenlítettsége - a Fény és a Szeretet kiegyenlítettsége - az Androgünos állapotának az elérési lehetõségét jelképezõ ikon.      Az ok és okozat nélküli „Bolond - boldogságnak”, az önmagában - önmagából való boldogsági állapotnak, a lét-boldogsági érzetnek az ikonja.   A kelta kereszt módszerével történõ Sorselemzéskor abban az esetben tesszük ki egyes kártyának, amikor a fent leírtakhoz hasonló igény támad valakinek (önmagunknak) saját személyével, illetve életével - sorsával szemben, vagy amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a szükséges mentalitás, az a tett, vagy az a sorsdöntõ lépés, amely ebbõl a magas perspektívából nézve, megfelel saját életutunknak, szellemi sorsfeladatainknak, szellemi rendeltetésünk beteljesítésének.   Kettõs pozícióban arra utal, hogy teljesen más (egyértelmûen elhibázott!) életutat követünk, téves hivatást gyakorlunk, vagy a két személy spirituális fejlõdési sorsprogramja szerint téves (ugyancsak elhibázott) élettársi viszonyt folyatunk (tudatosan korrupt, vagy öntudatlanul eltévesztett házasságban élünk), mint amilyet az általános emberi életfeladatok és az egyéni spirituális fejlõdési életprogramunk szerint kellene, és ez a huzamos ideje tartó "rosszul járás", hibás életcélkövetés és tévelygés az aktuális sorsproblémánknak az igazi, de rejtett oka. Persze, a Bolond esetében, mint a legfõbb Ikon esetében, a téves út mindennél, és mindezzel együtt is sokkal többet jelent, mint ahogy azt felszínesen gondolnánk. Itt arról van szó ugyanis, hogy akinek a Bolond a 2 pozícióban megjelenik, az egyéni és a családi Karmájából adódóan, ez az egyéni életprogramja és az ennek megfelelõ életfeladatai általában merõben különböznek a polgárilag megszokott, a konvencionális (bevett) életutaktól, hivatásoktól és szakmáktól, ami azt jelenti, hogy ez az életprogram elsõsorban a teljes személyi tudat-átalakítást, a spirituális felébredést, újjászületést és feltámadást, a teljes kiegyenlítettség elérését kell szolgálja. Nos, a 2 pozícióban a Bolond, arra utal, hogy ettõl a feltámadási és megváltódási lehetõségtõl igen távolkerült, hogy ettõl (veszélyes módon!) egyre távolabb jár.   Amennyiben ötös pozícióban jelenik meg, egyértelmûen arra utal, hogy gyökeres és nagyon sürgõs spirituális mentalitás váltásra - váltóztatásra, illetve életút kiigazításra van szükség, mivel az a személy akinek a számára a sorselemzést végezzük, képzeleti és gondolati szinteken az õ spirituális életprogramjával ellenkezõ szellemi mentalitást gyakorol, szinten több ideje és igen intenzíven, vagy azt, hogy az általa járt gyakorlati életút (hivatás, karrier, életforma, stb.) több ideje és lényegesen eltér azoktól az életterületektõl, amelyek olyan tapasztalatokhoz juttathatnák, amely élet-tapasztalatok segítségével feloldhatná la karmikus meghatározódásait. Persze, amennyiben a második pozícióban jelenik meg a Bolond, akkor is ezt jelenti nagyjából, azzal a különbséggel, hogy abban a pozícióban még nem utal arra, hogy a változtatás annyira életbevágóan szükséges lenne, illetve nem utal arra, hogy annak a problémának, aminek a kauzális okainak a megértése és feloldása érdekében a Tarot segítségét igényeljük, a Bolond által jelzett spirituális kiegyenlítõdési mentalitás indítaná el a feloldását. Párkapcsolati probléma esetében azt is jelentheti, hogy a sorsprogram szerint téves az illetõ személlyel szembeni magatartás, vagy már eleve téves a párválasztás is.   Hatos pozícióban arra utal, hogy az ötös pozícióba került ikon értelme szerinti sors-tettünk, vagy sors-lépésünk után, a teljes út- és céltévesztés érzése, a kietlenségi és hiábavalósági érzések és esetleg a teljes reménytelenség is hatalmukba keríthetnek bennünket. Az egyes pozícióba választott ikon által jelzett életprobléma függvényében ez az élet-út tévesztési érzés lehet elmehet akár a teljes kétségbeesésig is, el egészen az önrombolási, önpusztítási hajlamok felébredéséig és megerõsödésig. Nem kell azonban ezeknek az érzéseknek a hatása alá kerülnünk, mivel a kiuttalanság látszata éppen az a jel, amely arra utal, hogy a sorserõk éppen a hetes pozícióba került ikon szimbolikus rendszere szerinti megoldást készítik elõ és hozzák létre a számunkra.   Hetes pozícióban a Bolond ikonja azt jelzi, hogy amennyiben az a személy, akinek egy bizonyos élet- és tárgykörrel kapcsolatban elemezzük a sorsvonalait, teljes eltökéltséggel igyekszik az ötös pozícióban megjelenõ ikon által jelzett cselekvést elvégezni és/vagy a megfelelõ (külsõ és belsõ) mentalitást gyakorolni és amennyiben nem esik kétségbe a hatos pozícióban megjelenõ ikon által jelzett helyzet és/vagy életkörülmény miatt, illetve az új benyomásai és képzetei miatt, egyértelmûen ráhelyezõdik az õ eredeti életterve szerinti megváltási sorsvonalára, az üdvössége felé vezetõ  törvényes (egészséges) életútjára fog kerülni, vagy vissza állni, amennyiben korábban már ott volt.    http://www.kozmaszilard.hu/