Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Cookie-kezelési tájékoztató
Szaturnusz, Sors, Kereszt, Apai szellemiség

Kozma Szilárd:

 

    Szaturnusz, Sors és Kereszt

 

                                   Különösen ajánlom a Kökösi Prófétának: Nagy Puli Attilának    


  7. A SZATURNUSZ asztrológiai szimbóluma a Jupiterével szimmetrikusan ellentétes: felül van a  természeti tapasztalás szükségét, tehát a fájdalmas és a kellemes jelzéseknek, és e jelzések racionális észlelésének és értelmezésének a szükségét jelentő kereszt, és alul van, a Hold szimbólumánál leírt tudattalan szellemi-lelki meghatározódásokat és az érzelmi - képzeleti folyamatokat (ambíciók, félelmek, haragvások, ragaszkodások, elhárítások, stb.) jelentő félkör. Vagyis: a Szaturnusznál az akarat, a racionális tudatosság és az önuralom uralja az érzelmeket és a képzeletet.
    A Szaturnusz tehát, elsősorban és végső soron, a felelősségérzet és a felelősségtudat, valamint, ezzel együtt és ennek a szellemében, a spirituális (egyetemes) törvény-ismeret és  törvény-tisztelet, sőt: a törvényszeretet és a következetesség őserejét testesíti meg, aminek a tartozékai és működési feltételei a memória és az összpontosítási (odafigyelési) képesség. Jelentése a Jupiterével kiegészíti egymást, hiszen spirituális értéktudat, vagyis szellemi hierarchia-képzet szerinti építő kritika, az erre alapuló ítélői és viszonyítási készség (Jupiter) nélkül, el sem képzelhető igazi felelősségérzet és felelősségtudat, amit a Szaturnusz - többek között! - megtestesít.
    A Szaturnusznál, mint metafizikai létprincípiumnál a személyi és személyes tapasztalás, a tudatosan megélt Teremtés (élet), az észlelés, tehát a határhelyzetek és a végső állapotok megismerése, ismerete, számontartása és számonkérése az elsődleges. A Szaturnuszi által megtestesített létprincípium egyértelműen a Karma, vagyis az Ok és az Okozat, illetve a Hatás és a Visszahatás Törvényéhez kapcsolódik. Ezért a Szaturnusz tágabb asztrológiai értelmében az Egyetemes Felelősségtudatot, illetve a Felelttes Én-t megtestesítő bolygó. Azért hívják misztikusan a  Nagy Tanítómesternek, a Karma Urának, vagy az Egyetemes Felvigyázónak, mert addig ismélteti egy - egy általunk asszimilálatlan és ismeretlen létprincípiummal való "találkozásunkat" a különböző tapasztalások láncolatán (fájdalom, betegségek, balesetek) keresztül, amíg ráébredünk a személyes karmánk jellegére, illetve, ennek ismeretében, az illető karma-motívum feloldásánk az elkerülhetetlen szükségére és a (belső) harmonizáció szükségének a határozott tudomásul vételére.

 

   Az a személy aki kezdi felismerni a benne működő, visszafogó és ismétlésekre szorító szaturnuszi erőket, az hozzá fog a karmája minél nagyobb mértékű megismeréséhez és feloldásához, vagyis a saját személye pozitív átalakításához, átneveléséhez: a vak ambícióktól, az irrracionális sóvárgásai szenvedélyes vágy-kielégítéstől és a gyávaságtól, a gyűlölködő érzelmektől, a másokkal szemben táplált ellenséges képzetektől (agressziótól), az önámítástól és a hazudozási reflexektől, az imaginációjának (az életképzeletének) a negatív - romboló képzetektől és a sötét, agresszív  gondolatképektől, az ilyen jellegű spontán képzetektől való megtisztításához. Aki ehhez nem fogott hozzá, azt hosszú távon, előbb, vagy utóbb, de mindenképpen személyi és anyagi veszteségek és betegségek sorozata fogj érni, még akkor is, ha éppen milliárdokat kereső sikeres üzletember, a Microsoft tulajdoonosa, vagy befolyásos pártvezér, esetleg épp az Egyesült Államok, vagy az Orosz Birodalom elnöke, a Kínai Kommunista Párt főtitkára. Talmi társadalmi - közösségi csillogásaik mögött ott bujkálnak az egészségi, vagy a családi, szerelmi-szexuális nehézségeiket, személyes kudarcaikat, csődjét előkészítő problémáik, mint a sorra el - el bukó európai politikusok, akik közül sokan még börtönbe is kerültek utólag.

 

   A Szaturnuszi sorsjelzések hatására rá kellene jönnie mindenkinek a vele történő és az általa előidézett események igazi (mentalitás módosulási szükséget jelző) jelentésére és értékére. De ha lenne ehhez megfelelő információja, előbb a Jupiter, a Mars, a Vénusz a Merkúr, a Hold és a Nap princípiumaival kellene mély, személyes kapcsolatba, majd harmóniába kerülnie, vagyis ezeket a benne létező őserőket kellene a saját személyiségén belül felszínre hoznia és egymás között kiegyenlítenie.  Mindaddig, amíg az első hét, klasszikus bolygóknak a háttérbe szorított, elfojtott, vagy diszharmonikus állapotban létező hatásait (aspektusait) nem sikerül valakinek tudatosan feloldania, vagyis: a mindennapi élet tapasztalatainak a hatására -, a személyi tulajdonságai között és saját életében felismernie és a beismerésen keresztül tudatosítva, feloldania meghaladnia, illetve a tudatosítás segítségével, ezeket a horoszkópja által pontosan kimutatott negatív karakterjegyeket (lelki-szellemi tulajdonságokat) nem sikerült átalakítani pozitív és kreatív tulajdonságokká, örvendhet, hogy a születésének megfelelő vibrációs állapotban marad és nem kerül alacsonyabb vibrációs (létezési) állapotokba, vagyis nem válik ugymond "szerencsétlenné", sőt: nem hal meg idejekorán. Mert az idő múlásával, spirituális tudatosság nélkül, az emberiség kilencvennyolc százaléka inkább visszafelé süllyed a vibrációs skálán, mint hogy feljebb emelkedne. - Ez a tendencia, az emberiség negatív pszichikai közérzetén, az átlag egészségi állapotának csökkenésén (az immunrendszer gyengülésén), a rafinált bűnőzési késztetések emelkedő számán, valamint a természeti környezete szennyezettségén lemérhető. Az ilyen ember a legnagyobb veszélyeknek teszi ki magát, amennyiben megpróbálja a következő három - spirituális - bolygó által képviselt (Uránusz, Neptunusz, Plútó) ősprincípiumoknak megfelelő tulajdonságokat felébreszteni önmagában, különböző (divatos és könnyen elérhető boldogságot, valamint gyors sikert ígérő) mágikus eljárások (mágikus praktikák: agykontroll, diaetika, rejki, stb.) által.    
     Mindaddig tehát, ameddig, a hét klasszikus bolygó fényszöge, azok jegy- és házhelyzete alapján, nem sikerült önmagunk szellemi és lelki diszharmóniáit (örvényeit) megismerni és a megismerés segítségével felszínre hozni és egymás között kiegyenlíteni, a legközönségesebb fekete mágiázás számába megy az úgynevezett misztikus bolygók által képviselt személyi képességek erőltetett kifejlesztése és különböző, misztikus céloknak, vagy kicsinyes érdekeink (nyerészkedés, vagyon és más fajta előnyszerzés, mások szabad akaratába való beavatkozás, az általunk elképzelt jó útra való térítése érdekében, stb.) szolgálatába állítása.
   A Szaturnusz a teremtési - megváltási folyamatokban felmerülő határhelyzetek egyetemes számontartásának és vissza-szorításának, és ezáltal a többi kilenc őselv pozitív érvényesülési lehetőségét, vagyis a teremtés zavartalanságát biztosító princípium, amely nem ismer kivételt, előjogokat vagyis nem ismeri a protekciót és ezért nem ismeri azt fantazmagóriát sem, amelyet a korrumpálható "Jóistenben" hívő vallásos ember kegyelemnek nevez.

    A Szaturnusz vezeti rá az embert kellemetlen és fájdalmas tapasztalatok és veszteségek révén a felelősségnek az un. radikális felvállalásának a szükségességére, tehát arra, hogy csak teljes bevetéssel lehet felelősséget vállalni bármiért is és ebben a kérdésben, nem létezik félmegoldás, vagy kompromisszum. Arra, hogy nem léteznek bocsánatos bűnök, és, hogy a kényelem-szeretet mely a halasztási lehetőségeket sugallja, nem jó tanácsadó felelősségi kérdésekben. Ő az egész emberiséget és az embert személyesen a megváltódás irányába terelni igyekvő, és ennek az érdekében az un. "égi megszorító intézkedéseket aláíró " sorserő, amellyel szemben nem lehet földi törvényhozási és ítéleti szinten, "intézkedni", és amely előbb, vagy utóbb, akárha mindössze erős és gyakori fogfájások formájában is, de mindenképpen fogja éreztetni a negatív visszahatásait azokkal szemben, akik megbánás nélkül, huzamosan felelőtlenkednek a saját sorsukkal és mások sorsával szemben. Azokkal szemben, akik úgy gondolkoznak, hogy "ennyi még bele fér", hogy „ez még el megy”…, és hogy „majd aztán később, valamikor a jövőben” felvállalom ezt, vagy azt, az életbevágón fontos életfeladatot aminek a beváltását hónapok, vagy hónapok óta halasztom, vagy jóvá teszem ezt vagy azt a korábbi vétkeimet. - Ahogy a székelyföldön mondják: "A medve nem játék!" Ugyanúgy: "A Szaturnusz sem játék". És mivel a határoknak, a határozottságnak, és az elhatározásnak, vagy az elhatárolódásnak is az ősereje, nem lehet tudni, hogy egy  - egy ilyen "megengedős", sorsunkkal szembeni könnyelmű felelőtlenkedési folyamatban, mikor lépjük át azt a határt, ahonnan már nincs visszaút, amelytől tehát a káros és fájdalmas, vagy egyenesen: halálos visszahatások már nem védhetők ki, nem kerülhetők el.

 

    A Názáreti Jézus tisztában volt ezzel, és tudta, hogy az öncélúan végzett egyes mágikus praktikáinak (A víznek a borrá változtatása, a halottak feltámasztása), vagyis a törvényes természeti rend megbontásának a végzetes következményeit (vissza-hatásait) nem kerülheti el, és elébe menve a következményeknek, ezt, a szaturnuszi erőknek és törvényeknek a természeti jelenségek általi megnyilvánulásainak az elfogadási szükségének az örök-leckéjét hagyta hátra örök intő-tanításnak az emberiség számára. Vagyis: a természeti sors-elfogadást, a természeti törvények szerinti sorvállalást, vagyis az eredeti, vallásos misztikáktól mentes kereszténységet. A Szaturnusz igazi szimbóluma ugyanis a ugyanaz, mint a földi életnek és rendeltetésnek a szimbóluma: a merőleges és a víz-szintes tengelyeket megtestesítő kereszt, amely léttengelyek megtalálhatók a személyi horoszkópok grafikájában, a sorsképletekben is.  
    A Szaturnusz az apai felelősségnek, illetve az apai állapotnak és öntudatnak, valamint a felelősség, a helytállás és a kitartás erkölcsét tanító – elváró apai szellemiséghez való viszonyulásainknak, az apai szellemiséggel szembeni magatartásoknak az őserejét is megtestesíti. A férfi sorsképletekben arra utal, hogy az illető személy akarja-e, illetve képes-e megfelelő mértékben és intenzitásban ezt, a benne levő szaturnuszi minőséget elfogadni és határozottan gyakorolni, a női képletekben viszont azt, hogy tudattalanul hogyan (negatívan, vagy pozitívan) viszonyul az illető személy az életében fontos szerepet betöltő férfiaknak (férjének, apjának), ehhez a női lélek számára, a felszínen, sokszor agresszívnek és kegyetlennek mutatkozó kvalitásához.
    Misztikus neve és funkciója szerint, ő mágikus - spirituális világ küszöbének az őre, mivel az, aki nem került harmóniába a Szaturnuszi eszmeiséggel, nem juthat el abba a sorsállapotba, amelyben megszűnnek a végzetes sorsveszélyek, illetve amelyben a Szaturnuszt követő három spirituális bolygó által megtestesített egyetemes léterők és személyi képességek (mágikus) hatásai már csakis pozitív sorseseményeket idéznek az életünkbe. Ő tehát abba a sors- és életállapotba való jutásnak a feltétele, amit Jézus, mikor a Boldogságnak, mikor a Királyságnak, mikor a mennyek országának nevezett.