Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

A kauzális horoszkópok másságáról
  A kauzális asztrológia mûvelõi által készített horoszkópok másságáról     Mielõtt az un. ezoterikus témakezeléstõl merõen különbözõ tanulmányaim, vagy az általam készített horoszkópja analitikus szövegének az olvasásába belefogna, kikerülhetetlenül fontosnak és föltétlenül szükségesnek tartom egy olyan elméleti, de a horoszkópok helyes megértése és gyakorlati használata (alkalmazása) szempontjából nagyon fontos kérdés tisztázását, amire tizennyolc éves gyakorlati asztrológusként jöttem rá:    A napjegyünkre jellemzõ, személyi sors-meghatározó pszichikai és mentális tulajdonságaink és spirituális kisugárzásaink nem annyira meghatározóak (És ezért nem annyira fontosak!), mind amennyire a köztudatban elterjedt kereskedelmi-asztrológiai tévképzetek szerint hiszik. Az egyéni napjegy (Konstelláció: Kos, Bika, Ikrek, stb.) általi meghatározódásaink csak a felszínen megnyilvánuló nyers tulajdonságaink egy (negyed - harmad) részét jelentik az egész auránkban (tudattalan spirituális személyünkben, spirituális struktúránkban) létezõ, anyai ági õseinktõl öröklött, spirituális és kauzális sors-programoknak, az egyéni és a családi karmának. Ezeket, az életfeladatnak, vagy küldetésnek is nevezett, személyi sorsprogramokat (karmánkat) képezõ, negatív spirituális tulajdonságainkat, a metafizikailag nem helyesen (nem eléggé jól) tájékozott misztikus guruk és un mesterek a múlt inkarnációkból hozott “adósságokként”, tehát múltbéli tévelygések és tévedések (bûnök és vétkek) következményeként értelmezik, mint ahogy a pozitív tulajdonságokat és tehetségeket (képességeket) is a múlt inkarnációkban szerzett képességekként értelmezik. Ez a magyarázat - értelmezés viszont téves. Nem létezik közvetlen és lineáris kapcsolat az idõben és térben különbözõ pontokon megjelenõ, fejlõdõ (És sok esetben: vissza-fejlõdõ, tehát értelmileg, vagy erkölcsileg kompromittálódó, degradálódó), majd a biológiai életet a halál útján elhagyó egyének tudatformái között. Mindannyian közvetlenül az abszolútumból “jövünk” egy, az egyéni sajátosságainkat meghatározó, anyai ági õsöktõl öröklött spirituális családi programnak (karmikus szûrõnek) megfelelõen, és minél nagyobb belsõ és külsõ harmóniaképességre (egészség-megélési, boldog-levési képességre), spirituális és kauzális kiegyenlítõdési – megváltódási képességre teszünk szert a sors-tapasztalataink segítségével az életünk során, annál közvetlenebb módon és annál egyszerûbben olvadunk bele, halálunk után, az általunk és velünk együtt is megújhodó, kiegyenlítõdõ abszolút (Isteni) létállapotba. Minél diszharmonikusabb (zavarosabb - zavartabb, kábultabb, tévelygõbb, felelõtlenebb és rombolóbb) életet folytatunk, annál nehezebben és annál késõbben lesz képes a spirituális tudatunk egybe olvadni, a fizikai halálunk után, az új abszolút (Isteni) létállapotba. (Sõt: az öngyilkosok és a rettenetes gaztetteket elkövetõk kauzális magja soha nem érkezik ide meg, soha nem olvad az abszolútumba, mivel szétbomlik. Lásd: a pokol állapotának a leírásait - figyelem: nem a helyét, mert ilyen nincs! - a különbözõ vallásos misztikákban.)    A napjegyünkre jellemzõ személyi tulajdonságaink, valamint a bolygók pozíciói és fényszögei által jelezett különbözõ egyéni tulajdonságaink és képességeink tehát csak a nyers individuális természeti meghatározottságainkat, látható és érzékelhetõ karakterünket jelzik. Ezek mindössze az egyértelmûen napvilágra kerülõ és spontánul megnyilvánuló részét képezik a spirituális élettervünknek, miközben az igazi, döntõ sorshelyzeteinket spirituális (karmikus) úton beidézõ a tudattalan, mély pszichikai, mentális és spirituális determinációink, karmikus asztrológiai feltárás nélkül, akár egész életünkön át rejtve maradhatnak. Ezek a felszínen egyáltalán nem, vagy nagyon kevéssé észlelhetõ és érzékelhetõ negatív spirituális tulajdonságaink, amiket az asztrológiai karma-feltárás útján, a gyakorlati életfeladatok megismerésével és felvállalásával a felszínre kell hoznunk és pozitív tulajdonságokká: kiegyenlítõdési képességekké kell alakítanunk az életünk során, a tudattalan világunk köreibõl befolyásolják gondolatainkat és tetteinket: sorsunkat és személyiségünket. És teszik ezt rejtett vágyak, félelmek, szorongások, sóvárgások és negatív ambíciók formájában. És mintegy a háttérbõl manipulálva az akaratunkat és serkentve, vagy tompítva az ambícióinkat, sugallat szerûen irányítva a sors-idézõ mágikus életképzeletünket, meghatározzák és alakítják a sorsunkat.     Ezeket, a Napjegy által többnyire inkább elfödött, mint felmutatott rejtett, de annál veszélyesebb, mágikus sors-idézõ erejû töltettel rendelkezõ tulajdonságokat, a személyi horoszkópban a Lilith és a Sárkányfarok segítségével tudjuk feltérképezni. Azok az önkéntelen és öntudatlan negatív tulajdonságok és késztetések, azok a kisugárzások, valamint e késztetéseinkhez és mágikus erejû kisugárzásainkhoz a rezonancia törvénye alapján vonzódó, vagy azokhoz analogikusan rendelõdõ környezeti viszonyulások és visszahatások, amelyeket e két asztrológiai pont (A Lilith és a Sárkányfarok) vizsgálatával a karmikus (kauzális) asztrológia képes megnevezni és körülírni, többnyire sokkal inkább meghatározzák személyünket és sorsunkat, mint a Napjegyünkre jellemzõ felszíni nyers (természeti) tulajdonságaink, képességeink és alapösztöneink, illetve a bolygók által jelzett rész-tulajdonságaink.     Emiatt arra kérem önt, hogy a horoszkópja, illetve a saját személye és a szellemi sors- meghatározottságai, valamint e meghatározottságok feloldási és meghaladási lehetõségeinek a helyes megértése érdekében, tegyen félre minden olyan közkézen forgó, asztrológiai, vagy misztikus (ezoterikus) információkból származó elõképzetet és racionális, vagy misztikus “tudást” (elõítéletet!), amit a Napjegyével és az Ascendensével kapcsolatban eddig megismert és a magáévá tett. Ugyanakkor próbálja meg, a horoszkópjának ezekre, a személyére és sorsára negatívan ható elemeire összpontosítva, mindezt egy olyan egységes egész spirituális élettervként felfogni, amely épp a Lilith és a Sárkányfarok, valamint a Nap negatív fényszögei által jelzett (jelölt) diszharmonikus személyi meghatározottságaidból (karmádból) indul ki lényegileg, és amelyeknek a minél pontosabb megismerése és a megfelelõ életfeladatok felvállalása segítségével történõ feloldása az ön (és mások!) élete tulajdonképpeni értelmét és rendeltetési célját jelenti. És amely sors-terv, pontosan ezeknek a rejtett negatív tulajdonságainknak és késztetéseinknek a környezetünkbõl kiváltott negatív reakcióknak megtapasztalásán keresztül történõ tudatosítását (belátását), és a tudatosítás segítségével történõ feloldását és meghaladását, illetve pozitív tulajdonságokká és képességeké történõ átalakítását igényli az ön részérõl, és mindenki részérõl személyesen.     A horoszkóp legfontosabb elemei tehát nem a születési napjegy, de nem is az Ascendens, ahogy azt (esetleg) tudta eddig, hanem a Sárkányfarok és a Lilith pontok által jelzett karmikus energia-örvények. Ezeknek a pontoknak  a jegy és ház szerinti pozícióiból kiolvasható a karma meghaladási szükségnek és az életút kiindulásának fõ spirituális motívum-rendszere. A Sárkányfarok és a Lilith által jelzett, anyai ági õsszüleinktõl öröklött karmikus - kauzális meghatározódások meghaladása és a Sárkányfej (megváltás-pont, vagy: boldogság és egészség-pont) által jelzett, és a karmikus (önkéntelen, tudattalan és irracionális) tulajdonságokkal és késztetésekkel csaknem homlokegyenest szembenálló szellemi és lelki tulajdonságok megszerzése (felvétele) a feltétele az egészségünknek, a boldogságunknak és a boldogulásunknak (úgynevezett üdvösségünknek).     Mielõtt tovább mennék, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy horoszkóp-értelmezés közben, mint asztrológus és mint metafizikus nem ítélkezek - és nem is ítélkezhetek! - senki és semmi fölött, hanem mindössze igyekszem minél helyesebben kiolvasni és feltárni mindent, ami a horoszkópból általam kideríthetõ, annak érdekében, hogy az un karma-bajok (összetévesztések: tévedések, zavarok és feszültségek, illetve a betegségek és más negatív sorshelyzetek) szellemi - mentális forrását pontosan megnevezhessem, meghatározhassam és a feloldási - meghaladási lehetõségeket megadhassam. Amikor tehát nyersen, kertelés nélkül írom le a horoszkópból - a horoszkóp eleminek az egymáshoz való viszonyából - kikövetkeztethetõ tényeket, nem a bántalmazás, hanem a felfedezés és a felmutatás, illetve a feloldási - meghaladási lehetõségek megkeresése és megnevezése vezérel. (A pozitív tulajdonságok és képességek - a tehetségek és érdemek felsorolásával, ellentétben a pszichológia és a pedagógia állításaival, spirituálisan még egyetlen felnõtt személyen sem sikerült segíteni)      A második, igen fontos kiemelni való (talán az elõbbinél is fontosabb!) tudni való az, hogy amikor az asztrogramot értelmezem, nem szabad(na) tudnom, vagy feltételeznem azt, hogy az illetõ személy milyen spirituális színvonalon áll, hogy mit tanult meg és mit javított ki, illetve, hogy mit erõsített meg, illetve rontott még jobban el az eredeti karmikus programjából, a negatív, vagy pozitív neveltetése, taníttatása, személyes élettapasztalatai és más jellegû benyomásai, illetve a tanulmányai (pl. az un. ezoterikus, vagy misztikus tanok) hatására. Azon kívül, hogy a horoszkóp-rendelési tájékoztatóban az általam kért személyi élettényeket példának felhozhatom a jobb megértés - megértetés érdekében, az értelmezési feladatot úgy kell végrehajtanom, mintha az, akinek a számára írom, egy az élete elején álló, 21 - 23 éves korú személy lenne. Az ide vonatkozó általános elképzelések (hiedelmek, tévképzetek) ellenére, mind az asztrológusi, mind a személyes tapasztalatom az, hogy mindaddig, amíg az emberek (lehetnek akár híres tudósok, mûvészek, írók, vagy akár fõpapok) a személyi horoszkópjuk által feltárt karmikus meghatározódásaikat és spirituális programjukat meg nem ismerik és annak fényében nem kezdik élni (“újra-élni”) az életüket, az un. megváltási életfeladataik megértése és beváltása szintjén, semmit nem fejlõdnek, azaz elenyészõen minimálist fejlõdnek. Sõt: ahogy telik az idõ, illetve, minél több életsorsnak a kauzális okait fejtem meg, annál inkább meggyõzõdésemmé válik, hogy tényleges spirituális fejlõdésrõl igazában szó sem lehet, a személyi karmának a horoszkóp-feltárás útján történõ pontos feltárása, meghatározása, és figyelem: a megismerést követõ tudatos és eltökélt törekvések segítségével történõ feloldása és meghaladása nélkül! Kötelességem tehát a horoszkópnak minden általam felfedezhetõ lehetséges diszharmonikus mozzanatát feltárni, attól függetlenül, hogy az illetõ személy mit képzel magáról (Ti., hogy õ mennyire haladta meg korábban a Pszichológia, a Joga, a Rejki, a Dianetika, és más tudományos, vagy misztikus önismeretek módszerek és gyakorlatok segítségével a karmikus sors-problémáit), annak érdekében, hogy lehetõleg semmi ne maradjon átvilágítatlanul és ez által kezelhetetlenül, javíthatatlanul.       Persze, egészen ritkán, az is megtörténhet, hogy a Lilith és a Sárkányfarok által jelzett általános karmikus meghatározódásokból olyasmit is feltárok, amit az illetõ személy esetleg nem érez azonnal jellemzõnek, de az esetek többségében az szokott történni, hogy miután az illetõ személy többször is elolvassa a leírtakat és az olvasottakon gondolkozik néhány hetet, eszébe jutnak olyan, a tudattalan memóriájába raktározódott élettények, események, lelki élmények, amelyek arra utalnak, hogy bizony olyan tulajdonságok - késztetések is jellemzõek rá, amelyeket õ mindaddig csak mások személyének tulajdonított. És ennek a legbiztosabb jele általában az, hogy amikor ezeket, a személyünktõl idegennek képzelt tulajdonságokat másoknál észlelik, ezek az általuk nem kívánatosnak ítélt viselkedési, vagy megnyilvánulási formák, spontán módon a harag, a megbotránkozás és/vagy a határozott elutasítás érzelmeit váltja ki belõlünk. Azért fontos tehát minden lehetséges személyi jellemzõnek körülményesen utána nézni, mert a határozottan megnyilvánuló (durván kifejezõdõ) tulajdonságainkkal, leplezni és uralni nem tudott ösztönös késztetéseinkkel, egyáltalán nincs akkora baj, mint a rejtettekkel! Ezek a durván megnyilvánuló un. negatív tulajdonságaink és késztetéseink, nem jelentenek számunkra, pontosabban az egészségünk számára akkora veszélyt, mint a személyiségünk és a tudattalanunk legmélyebb zugaiban megbúvó, rejtett (karmikus) személyi tulajdonságaink és késztetéseink. A durván - mindenki számára látható és érzékelhetõ módon - megnyilvánuló tulajdonságaink negatív hatásai kisülnek a külvilággal való konfrontációban, de a még általunk is érzékeletlen és észleletlen karmikus késztetések, nem csak, hogy manipulálnak minket, de, amennyiben feltáratlanok maradnak, végzetesen meg betegíthetnek. Arról nem is beszélve, hogy végzetesen krízisessé és élvezhetetlenné tehetik az egész életünket.    A fõ kérdés tehát az, hogy mit lehet ezekkel a sors-rontó (rejtett!) karmikus tulajdonságainkkal és spirituális késztetéseinkkel tenni?
   Rengeteg személyi horoszkóp-értelmezés és az egyre szélesedõ baráti és ismerõsi köreinkben elért pozitív eredményeink bizonyítják és visszaigazolják, hogy azok, a genetikai térkép által kimutatható negatív biológiai örökségek, amelyek a NEM okoznak VÉGZETES(!) betegségeket és NEM eredményeznek testi deformációt(!), átváltoztathatóak (kijavíthatóak!) egészséges biológiai tulajdonságokká és képességekké. Jó példa erre a feleségemé. Õt az édesanyja nagyon nehezen szülte meg és szoptatni sem tudta, mert a teje hamar elapadt. Ráadásul a feleségem két testvére apró - plasztikai mûtétek útján utólag helyrehozott - testi rendellenességekkel is jöttek a világra, miközben õ, akárcsak a barátnõink, könnyen szülte meg az ép és egészséges gyermekeinket és több mint egy évig (viccesen: az unalomig) szoptatta annak köszönhetõen, hogy a személyi horoszkópjaikból nem jósolgattam számukra semmit, hanem feltártam a karmikus meghatározódásaikat, annak érdekében, hogy haladják meg azokat.     A Vízöntõ és a Halak konstellációk által megtestesített spirituális erõterek személyiség-változtató tulajdonságai és természete jelzik, hogy az állatokkal ellentétben, az ember szellemét nem béníthatja le, és nem határozhatja meg egy életre, sem a genetikai, sem a spirituális öröksége (karmája), hanem a spirituális értelme és az élet-képzelete (mágikus) ereje által lehetõsége van az öröklött szellemi és biológiai (genetikai) programjainak a javítására, módosítására. Informatikai kifejezéssel: "a programjainak az átírására" - és ha kell, azok teljes kicserélésére. A genetikai kódrendszerünk ugyanis, nem a véletlen anyagi módosulások és a szükségszerû örökösödéseknek az egyedül és kizárólagosan a génsebészet által módosítható térképe, hanem mindössze következménye és leképezõdése a spirituális és kauzális kódrendszerünknek. Ezt viszont irányítani és változtatni tudjuk - fõként a magzatot a méhükben hordó anyák esetében, akiknek, amennyiben nem terhesnek, hanem áldott állapotban levõ teremtõi személyeknek tudják magukat, a legerõsebb a mágikus képzeletük. Ez, az áldott állapoti mágikus képzelet, nem csak a magzat alakulására - fejlõdésére, képes pozitívan hatni (vagy "terhes"-ségi koncepció esetén: rombolóan és károsan hatni) -, anélkül, hogy pl. génsebészeti beavatkozásokra lenne szükség. Sõt: talán hihetetlen, de ez, a mágikus erejû, tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzelgés, az egész család jólétére is rendkívülien erõs befolyást gyakorol. Ez a tudatos, vagy önkéntelen családanyai képzeleti (mágikus) hatás olyannyira erõs például, hogy egy huzamosan fenntartott és intenzíven átélt negatív családanyai imaginációval szemben, a férfi (az apa) teljességgel tehetetlen, bármit is tenne, nem képes azt elhárítani, vagy ellensúlyozni.
    Az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjaival együtt, vagyis a Hamvas Béla által lefektetett metafizikai koncepciók szerint, asztrológusként és nem utolsósorban felelõs szülõként is gondolkozó barátaimmal tehát, szüntelenül együttmûködve és egymás gondolatait, eredményeit ellenõrizve - megbeszélve, és a különbözõ, un. jellegzetes horoszkóp-eseteket is megbeszélve, a Lilith nevû, Teremtés-provokáló, Teremtés-kényszerítõ negatív(!) õserõ abszolút létének (Abszolút mivoltának) és gyökerének a felfedezése és kimutatása után, felfedeztük a Lilith által megzavart Abszolút létbõl eredõ, az abszolút-rend helyre-állításának a szükségében gyökerezõ, és az Abszolútumból kiváló - abból megszületõ Teremtõ létrejöttének az okát és célját. És így, a Teremtés igazi, "rend-helyreállítási" - okát és funkcióját: a rendeltetését és az un. "mûködési mechanizmusát". Felfedeztük tehát minden pozitívan, vagy negatívan, de mindenképpen a sorsunkra és az egészségünkre (mágikusan!) ható és visszaható (Vallásos és nem-vallásos!) HITNEK A RACIONÁLIS ÉS LOGIKUS ALAPJÁT ÉS OKÁT: A VILÁG TEREMTÉSÉNEK A GYÖKERÉNÉL ÁLLÓ, VALAMINT A BENNÜNK IS LÉTEZÕ ÉS MÛKÖDÕ TEREMTÕ-KÉPZELET FUNKCIÓJÁT. Azt tehát, hogy a teremtés és az élet eredeti oka és funkciója pozitív, és, hogy ebbe a pozitív logikus lét-folyamatba, bárki, aki nem agysérült, bele tud a lelki-szellemi magatartása által kapcsolódni, és ennek a személyes, de mégis "tudományos" kapcsolatnak egyértelmû pozitív visszahatása és következménye van az illetõ személy életére és egészségére. Felfedeztük a hosszú évezredeken keresztül a "beavatott" bölcsek, misztikus próféták és vallásalapító szentek által MINDÖSSZE RÉSZBEN SEJTETT, DE TELJESSÉGÉBEN SOHA SENKI ÁLTAL MEG NEM TALÁLT - legalábbis eddig még fel nem fedett - ISTENI IGAZSÁGOT: AZ EGYETEMES (kauzális) TEREMTÉS ÕSI OKÁT, szükségét és FUNKCIÓJÁT(!), vagyis A LÉT ÉS AZ ÉLET EREDETI RENDELTETÉSÉT, értelmét és CÉLJÁT.    Az általunk mûvelt - kauzális - asztrológia tehát, elveti a jóslást, mint a teremtés eredeti rendeltetésével (funkciójával) és céljával nem egyezõ tevékenységet. Jóslás helyett a személyi horoszkópokból kiolvasható pozitív és negatív meghatározódásokra (karmikus determinációkra, öröklött személyi késztetésekre) összpontosít. Az auránk, illetve a tudattalan szellemvilágunk legfinomabb rétegeibe rejtett negatív (afunkcionális) tulajdonságok, öntudatlan és önkéntelen késztetések feloldását teszi lehetõvé, vagyis ezeknek az örökletes negatív spirituális meghatározódásoknak az egyetemes létezés logikájával összhangban álló, pozitív képességekké, tulajdonságokká alakítását teszi lehetõvé a nem-jóslási logikára alapozott, kauzális horoszkópértelmezés. És teszi ezt azáltal, hogy a horoszkópházak által jelzett egyéni életfeladatokat is részletesen feltárja. A kauzális asztrológia tehát, a karma-feltárás mellett, a negatív tulajdonságoknak a pozitív képességekké változtatását szolgáló személyi életfeladatoknak és individuális élet-küldetésnek a feltárását is elvégzi, valamint a személyi étfeladatok végrehajtását és beteljesítését akadályozó (külsõ és belsõ) tényezõknek a megnevezését. Meg adja tehát a horoszkóp minden egyes negatív elemébõl kiolvasható negatív meghatározódásnak a feloldási és meghaladási lehetõségét, lehetõvé téve ezáltal a harmonikus - egészséges és kreatív élet megvalósítását, amelyben nincs helye az abszurd véletlennek és amelybõl természetes módon, a többi negatív "váratlan - véletlen" esemény mellett, eltûnnek a tragikus "belesetek" és a krónikus, illetve, végzetes betegségek is.             Mindez annak köszönhetõen valósul meg, hogy miután az asztrológiai feltárás által, személy megismeri a saját életfeladatait és hathatós lépéseket, külsõ és belsõ erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezeket felvállalva, végre a saját "kozmikus" útját járja, és ne a mások által (szülõ, testvér, tanár, élettárs, pártvezér, pap, vagy guru, misztikus mester, vagy még misztikusabb szellemi vezetõ, stb., által) kijelölt tévutakon bolyongjon, illetve, hogy ne a rá befolyást gyakorló személyek és a negatív karmikus determinációi által befolyásolt önellentmondásos (zavaros) életképzelete által elõidézett élethelyzetekben õrlõdjön, és - az egyetemes törvényeket is megismerve és megértve, az általános, emberi rendeltetés szerinti életfeladataival is egyenesbe kerülve - az ily módon megtisztult: a tényleg egyénivé, és ezáltal egyetemessé is vált - tudatos és tudattalan (automatikus) - mágikus erejû életképzeletében olyan finom - az asztrológia által a naprendszer bolygóihoz rendelt - spirituális teremtõerõk (életerõt adó spirituális energiák) szabadulnak fel benne, és olyan teremtõerõkkel kerül tudatosan harmonikus viszonyba, amelyek összhangban állnak ("találnak") az õ lét- és életforrását képezõ spirituális és kauzális struktúrájával, személyi rendeltetésével.

     Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim legfontosabb eredménye az emberi léleknek (spirituális és kauzális struktúrának) a mélyrétegeiben rejlõ, családi vonalon az anyai ágon öröklõdõ, vagyis anyáról leányra és fiúra szálló (az unokáknak anyai ágon átadott) spirituális tévképzeteknek az egyéni karakteri tulajdonságokként, vagyis jellegzetes negatív meghatározódásként átadott szellemi örökség-csomagjainak: az anyai ági családi életfeladat-öröklõdésnek a felfedezése és a személyi horoszkópok kauzális értelmezése által történõ kimutatási lehetõségének a felfedezése. Vagyis az egyéni KARMa igazi, gyakorlatilag is kimutatható eredetének, valamint az asztrológiai (horoszkóp szintû) kideríthetõségének és kimutathatóságának a felfedezése. Ezek a születésünkkor már az auránkban rejlõ, negatív szellemi program-rendszerek lehetnek például irracionális félelmek, vagy természetellenes ambíciók, személy- és személyiség-ellenes, vagy gyermek- magzat és életellenes késztetések, irracionális rombolási és önrombolási, büntetési és önbüntetési, öncsonkítási és öngyilkossági késztetések (önkéntelen és öntudatlan rejtett agresszivitásnak a), vagy szexuális devianciáknak is szellemi okai. Ezernyi személyi horoszkóp elkészítése és megbeszélése (visszaigazolódása) után bebizonyosodott például, hogy azon személyeknek, akiknek a horoszkópjában a Nap, a Hold, a Mars, a Szaturnusz és a Plútó közül minimum három bolygó diszharmonikus fényszögben kapcsolódik egymáshoz, az anyai ági õsei, intenzíven átélt életellenes mentális (érzelmi és gondolati) folyamaton mentek keresztül tudatosan, vagy önkéntelenül, éveken át, huzamos neheztelés és szorongás, rejtett (elfojtott) vagy nyílt gyûlölködés, bosszú vágy, vagy nyílt életre-törés (gyilkosság, öngyilkosság, vagy több abortusz) és felelõtlen átkozódás (kiátkozás) formájában. Ezek, a csecsemõ korban is az aurában (tudattalan szellemi lényünkben) lappangó rombolási hajlamok, tizennégy éves korunk után már aktiválódnak és a kamasz kor idõszakában érzékelhetõen jelentkeznek erõs depresszió, türelmetlenség, agresszivitás, irracionális félelmek és öngyilkossági késztetések, vagy a felnõtti léttel és az általános emberi életfeladatokkal szembeni averzió (pl. otthon- és családalapítás, gyermekvállalás és gondozás), az ilyen jellegû általános felelõsségeknek az önkéntelen és öntudatlan elutasítása, kikerülésére való öntudatlan törekvések formájában. A racionális logikánk számára érzékelhetetlen (manipulatív) hatásukat azonban leginkább, a felnõtt korban fejtik ki, amikor civilizált önfegyelmünkkel magunkba fojtjuk ezeknek az imaginációnkat befolyásoló mentális programoknak a külsõ megnyilvánulási formáit. Annak ellenére ugyanis, hogy ez a civilizált "önfegyelmezõ" eljárásunk látszólag mindannyiunk megnyugtatására szolgál, az elfojtás a lehetõ legveszélyesebb eljárás (mentalitás) mind önmagunkra, mind környezetünkre nézve.

    Ezek, a mélytudattalanunkba vésett, életellenes spirituális gócok, minél ésszerûbb és civilizáltabb gátlások alá helyezõdnek, annál rejtettebben és veszélyesebben: követhetetlenül fejtik ki romboló hatásukat a láthatatlan és érzékelhetetlen szellemi-lelki folyamatainkon keresztül. Mert óriási különbség van a között, hogy a nappali éber tudatával, és az annak megfelelõ akaratával- tudatos ambícióival és törekvéseivel, sõt: akár tudatosított vágyival is, miként éli meg a sorsát, sorstényeit és személyi viszonyait az ember, és aközött, hogy a nappali éber tudata elõl elrejtett, de sorsidézõ  - mágikus erejû karmikus meghatározódásai milyen tendenciákat, milyen vonzás-taszításokat "rendeznek" az életében!   - De, én nem érdekesen steril pszicho-asztrológiai elméleteket gyártok, mint  a magyarországi kollégáim nagy rész, akik jól meg élnek abból, hogy ilyen, a valósággal nem mindig találkozó asztrológiai elméleteket adnak le iskoláikban a jól fizetõ hallgatóknak, hanem olyan gyakorló asztrológusként, akinek nincs más foglalkozása és jövedelme, nap mint nap figyelem a sorstényeket immár 17-ik  éve, tehát tudom, és felelek is azért, hogy mit beszélek, miket írok.    Igazából mindannyian manipulálva vagyunk ezek által az anyáktól, vagyis az anyai ági nõi õseinktõl örökölt, azok által a tudattalan képzeleti és gondolati és érzésvilág mélyrétegeibe lefojtott és így a generációk közötti tudattalan szellemi öröklõdést biztosító spirituális memória révén az utódoknak átadott szellemi csomagok által, vagyis az auránkba kódolt, negatív (pl. sors- és Istenellenes, gyûlölködési - rombolási, vagy éppenséggel önámítási) szellemi programjaink által, miközben úgy képzeljük, hogy az értelem által vezetett szabad akaratunkat gyakorolva, pozitív vágyaink és ésszerû erkölcsi világképünk szerint gondolkozunk, érzünk és cselekszünk. Nem tudjuk, hogy ezek miatt, az anyai ágon öröklött negatív személyi programok rejtett, személyi hatásai miatt, illetve az általuk sugallt negatív, szellemi és lelki mentalitások önkéntelen átélése miatt, betegedünk meg látszólag indokolatlanul és miattuk sodródunk olyan konfliktusokba, nehéz és nem egyszer olyan tragikus kimenetelû helyzetekbe, amelyekbe nem csak hogy nem akartunk, hanem amelyekre még csak soha nem is gondoltunk. Ezeknek az örökletes (szellemi) romboló programoknak a felfedezésének és a személyi horoszkópok segítségével történõ kimutathatóságának a jelentõsége nem is annyira a betegség- és konfliktus okozó szellemi gócoknak a tudatosítás segítségével történõ megszüntethetõségében - feloldási lehetõségében áll, hanem a kismamák várandósági idõszaka, valamint a születés aktusa közben fellépõ veszélyes és sokszor tragikus következményeket okozó szövõdmények megelõzési és kiküszöbölési lehetõségében. Mert ugyanúgy, ahogy a horoszkópban észlelt rombolási programok jellegének és hatáskörének az értelmezésével, azoknak a konkrét életterületek megnevezésével, ahol ezek megnyilvánulnak, meg lehet elõzni a betegségek kialakulását, ugyanúgy a várandóság és a szülés közben fellépõ, a nõgyógyászok által "Soha nem lehet tudni" névvel illetett szövõdményeket is meg lehet elõzni.  Kozma Szilárd