Kozma Szilárd asztrológus honlapja

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó  |   Regisztráció

Kedves Szilárd!

Azt hiszem, nem tudom eléggé megköszönni a munkáját és a törődését,
teljesen komplex és mélységi értelmezést kaptam, minden szempontból,
nagyon szépen köszönöm.
Mindegyik megérintett, de ez a legutolsó volt a legszebb és legmélyebb,
mintha csak a végére tartogatta volna a koronát.

Ebben természetesen az is szerepet játszik, hogy a transzcendens bolygókhoz
vonzódom leginkább.

Szavai rendkívül feltöltenek engem, és meg fogom érlelni magamban a hallottakat, olvasottakat.
Nagyon sok és nagyon masszív anyagot kell most feldolgoznom, elindítanom magamban.
A naplóírást még nem olvastam el, csak belenéztem, és rendkívül érdekes a téma.

Köszönöm tehát, roppantul örülök, hogy úgy döntöttem, hogy megkérem Szilárdot útmutató értelmezésre.
Nem is mondok többet, mert azt hiszem, átment a visszajelzésem lényege.

Sok örömöt, kiteljesedést és minden jót kívánok Szilárdnak és a Családnak, Violának is üdvözletem!

Deres Anita

Kedves Szilárd, Így, a szintézis végéhez érve hálásan szeretném megköszönni az elmúlt időszakban (egészen az analízistől kezdve) értem végzett kitartó, türelmes munkáját. Annak ellenére, hogy mindezidáig az asztrológia és a horoszkópok világa számomra teljesen idegen, sőt előítélettel bevont terület volt, el kell, hogy mondjam, hogy mégis rendkívül szerencsésnek tartom magam, hogy kapcsolatba kerültem Önnel és az Ön által művelt tudománnyal. Munkája eredményeként sok tekintetben fordulás következett be a belső lényemben: 
- Míg korábban az asztrológiáról és a horoszkópokról azt gondoltam, hogy az valamiféle megalapozatlan hókuszpókusz, ma már teljesen meg vagyok győződve arról, hogy az Ön által művelt asztrológia egy zárt rendszerű, összefüggésekkel átszőtt, racionális, felülről ihletett tudomány, amely nem jósol, hanem szinte tudományosan értelmezi az ember cselekedetinek legmélyebb rétegekben rejlő mozgatórugóit és a kiutat is megmutatja!
- Azt is megfigyeltem, hogy akár az analízis, akár a szintézis azonban csak akkor tud választ adni, segítséget nyújtani, ha őszintén fel merem tenni a kérdéseimet, és a problémáimmal leplezetlenül és pőrén szembe merek nézni! - Már ez is nagyon nehéz volt, ám mégsem elég, mert mit ér bárminemű megvilágító információ és értelem, ha az nem épül be az életembe! Ez a végső konklúzióm, most már rajtam áll a sor!
- Szilárd kitartóan, türelmesen, és nagy lelkesedéssel mindent megtett annak érdekében, hogy idáig eljussak! Azért, hogy képbe kerüljek saját magammal, megértsem mit miért is teszek, és rámutatott, hogy a bennem feszülő ellentmondások miben is rejlenek. Megtanított, hogy a sok kényszeres, rossz cselekedetem valójában honnan is ered és kezelhető! Nem kell, hogy ezek fogságában éljem további életem, sőt, magasabb minőségre emelhetem azt, egészen a megváltódás felé!
- Mindezt bölcsen, tapintatosan, intelligensen tette Szilárd, megelégedett pont azzal a( kevés) mennyiségű információval amennyit hajlandó voltam, most, a jelen állapotomban megosztani vele. Éles látásával, nagy élettapasztalatával nem volt gond kipótolnia a hiányzó láncszemeket, és ráéreznie, hol is vannak az elakadások, mi is a valós probléma, amit talán magam sem tudok vagy merek megfogalmazni, bevallani. Miközben én bevallani sem mertem Ő feketén – fehéren felfedte előttem! - Komoly feltáró munka folyt közöttünk, miközben sokszor meg kellett, hogy álljak és nagy levegőt vegyek, de mindig át tudtam lendülni, mert a hanganyagon elhangzottakat belengte a humor és a derű, ami nagyon – nagyon sokat segített! És az is, hogy teljesen hozzá nem értőként érthetően, logikusan felépítve kaptam meg minden kérdésemre a választ.
- Az sem volt utolsó szempont, hogy míg kiszolgáltattam magam, soha nem éreztem, hogy ezzel Szilárd visszaélt, megbántott, leértékelt volna! Ez nagyon – nagyon jól esett! Nem tudom, hogy a köszöneten kívül búcsúzásul vajon mit is lehet kívánni egy Tanítónak, aki az élet legfontosabb kérdéseiben adott útbaigazítást! Azt gondolom, talán az a legbölcsebb ha ugyanazt kívánom Szilárdnak, mint amire Ő is megtanított engem: Eltántoríthatatlanul, diadalmas küzdelmek közepette, sikeresen haladjon a megváltódás útján oda célba érve! Mostantól kezdve már nekem is ez a célom, és tudom, hogy igazi, maradandó, valós boldogságot a megváltódásomat előidéző életfeladataim beteljesítése okozhat! Minden fáradozását és tanítását megköszönve, szeretettel:
Évi

Figyelem! Fontos tudnivaló a horoszkópkészíttetés – horoszkóprendelés felől érdeklődőknek.

     Azok számára, akik komolyan fontolják a horoszkóprendelést, a horoszkóprendelési tájékoztatóban szereplő születési adatok lényegi részének (születési dátum, óra és perc, plusz a születési helység koordinátái és a szülők születési dátuma.) a kozmaszilard@gmail.com, vagy a kozmabszilard@gmail.com címeim valamelyikére való elküldése után, megadott jeligére válaszolok ... 

Tovább...

Sors-rendeltetés és a sors-képlet

Kozma Botond Szilárd karma- és család-asztrológus:

  
 Rendeltetés és (valós) boldogság

Majd húsz éves gyakorló asztrológusi – közvetlen sors-figyelői! - tapasztalataim következtében számomra ma már teljesen egyértelmű, hogy ontológiai (tehát: életrendeltetési) okok miatt, az életünk legnagyobb feladata és problémája a Karmától, tehát a velünk született negatív tulajdonságoktól való megszabadulás (A szélsőséges személyi ambíciók, és hibás önérzet, aminek szélsőséges becsvágy és hiúság a következménye, ennek, ezeknek megfelelő agresszió, önzés,  kíméletlenség, kegyetlenség, durvaság, a mások letiprására és a mások szükségeinek a figyelmen kívül hagyására való hajlam, vagy ezek szöges elllentéte: a gyávaság, az alamusziság, a konfiktus-kerülés, az igazság elrejtése, az őszinteség és az önkifejezési képesség hiánya, vagy másrészt: misztikus félelmek, szorongások és iszonyok – az un. pszichózisok, amelyek között ma a depresszió áll az első helyen –, az önkifejezés képtelensége, vagy a környezettel való harmonikus együttműködés és együttműködés képtelensége, az öncélú élvezeti- és kéjvágy, illetve az élvezetekre és kéjek halmozási lehetőségére való sóvárgás, a kapzsiság, a harácsolási és zsákmányolási hajlam, a rombolásra és önrombolásra való hajlam, és még sorolhatnám oldalakon keresztül...), illetve ezeknek a felismerése, feloldása és meghaladása.   

    Mondhatom azt is, hogy ma már ez nem csak a meggyőződésem, hanem a hitem is. Vagyis az, hogy egyáltalán nem azért születünk a világra, hogy a fenti zárójelben kicsiny részben felsorolt, velünk született negatív késztéseinket kielégítve boldogak lehessünk, de még csak azért sem, hogy az un. egyéni tehetségeinket és különleges képességeinket öncélúan kifejlesztve és a karma-feloldása helyett azokat az élet megnyerése reményében, öncélúan gyakoroljuk, hanem csakis azért, hogy az egyéni karmánk feloldása következtében minél nagyobb belső és külső harmóniára, tehát kiegyenlítődési és együttműködési képességre, vagyis egészségre, bölcsességre, hosszú távú következményekben valló gondolkozási képességre és szeretetre, szeretet-áramoltatási képességre szert tehessünk. 

       Ennek a tükrében tehát, az is teljesen világos a számomra, hogy az a rengeteg misztifikáció, ami a horoszkóp-házak jelentését és funkcióját illetően, az asztrológiai elméletirodalomban olvasható semmisnek tekinthető, mivel a horoszkópházak mindössze olyan sajátos életkörülményeket tartalmazó, jellegzetes gyakorlati életterületeket jelölnek, amely területeken olyan problémák megoldási feltételeivel (akadályaival) fogunk találkozni, jobban mondva: olyan sajátos problémákkal kell, hogy találkozzunk(!) az életünk során, ha akarjuk ezt, ha nem, amely élet- és létfontosságú problémák megoldásához feltétlenül szükségünk lesz azoknak a karmikus, tehát negatív tulajdonságainknak a megszüntetésére. És egyáltalán nem lehet az a megoldás erre, a nyugati civilizációs élet-cél koncepciókkal meredeken szemben álló sors-helyzetre, hogy a személyi sorsképlet értelmezése segítségévvel, megismervén ezeket az életterületeket, igyekezzünk azokat elkerülni (a vonatkozó sorsfeladatokat elkerülni), hanem éppen fordítva: ajánlatos minél nagyobb mértékben, de persze arányosan, ezeket, a személyi horoszkópjainkból kiolvasható, a történelem folyamán nem változó és meg nem szűnő gyakorlati életfeladatokat (Pl. arányos személyi öntudat-fejlesztés, ennek a csiszolása spiritualizálása, a kommunikációs és kollaborációs képesség fejlesztésének feladatkörei, a közösségi élet által felvetett gyakorlati feladatok, a munka általában és az anyagi javak megszerzése és használata, és az, amitől ma a civilizációban élő személyek idegenkednek általában: a megfelelő gyermek számú családalapítás és családfenntartás, a gyerekgondozás és nevelés, a párkapcsolati feladattok megoldása, sőt: a szexuális kapcsolatok által felvetett feladatköröknek a megoldása, stb.).     Csak és csakis ez, az amúgy is elkerülhetetlen, de személyenként (egyéni karmaként) változó, jellegzetes gyakorlati életfeladatok tudatos felvállalására irányuló pozitív, személyi és általános, külső és belső probléma-vállaló és  főként belső probléma-megoldásra irányuló magtartás az, ami az igazi lelki harmóniánkat és testi erőnlétünket, vagyis egészségünket és  boldogságunkat hosszú távon biztosíthatja és fenntarthatja, illetve az elrontott sorsunkat (Részben, vagy egészen tönkre ment magánéletünket) ténylegesen helyre állíthatja és megrongált egészségünket, vissza adhatja, és semmiképpen nem az, ha valamely misztikus iskola, vagy vallás személytelen tanait memorizáljuk és szertartásait betartjuk, vagy valamilyen európai, ázsiai, dél- és észak amerikai, stb. egzotikus természetgyógyászi, vagy misztikus-gyógyászi praktikáit és módszereit elsajátítjuk és gyakoroljuk, sok esetben természetellenes előírásait betartjuk.    

   Az egész sorsunkat, sorsállapotainkat és életvezetésünket kell tehát a karmánk egyéni jellegzetességeinek megfelelően, a benne rejlő nehézségeket is tudatosan vállalva, helyesen, a személyi gyakorlati életfeladatok beváltási lehetősége szerint alakítanunk, és nem külső, és személy-idegen misztikus tanok, és gyógyászati – energia-nyerési! – praktikák, vagy ugyancsak külső, különböző mágikus ráhatások (pl. agykontrol) segítségével a sors-nehézségek részecskéit helyrehoznunk, illetve a mágia esetében, a karmánk szerinti egoista vágyainkat és sóvárgásainkat kielégítenünk.                        

    Aki ugyanis úgy indul az életben, illetve úgy folytatja az életét azt követően is, hogy az un. pályakorrekció szükségére vonatkozó többé, vagy kevésbé tragikus sors-figyelmeztetéseket is megkapta, teljességgel esélytelen arra, hogy hosszú távon, tehát élete második felében is, emberhez méltó, egészséges, és minden vonatkozásban elégedett életet folytathasson. És ebben csak és csakis az asztrológiai személyi sorsképletünk szakavatott és felelősségteljes értelmezése adhat teljes értékű és úgymond tudományosan megbízható segítséget, eligazítást, mivel egy jól felkészült és a karmáját nagy részben feloldott, tehát a tudománya helyességét a saját életével (egészségévvel, erőnlétévvel, magánélete rendezettségével és erkölcsiségével) is bizonyító asztrológus esetében ki van zárva a szubjektív értelmezés lehetősége, arról nem is beszélve, hogy az állításait a hétköznapi gyakorlati életünkben, annak a minőségi javulásában, vagy romlásában is ellenőrizhetjük, amennyiben nem vagyunk notórius önámítók (Mint az túlbuzgó misztikus és a vallásos személyek általában).         Summa summarum: sok éves gyakorlati asztrológusi tevékenységem és tapasztalatom során, kiderült, hogy az életünk értelmét és  célját, egészen pontosan a rendeltetésünket (boldogságunkat), nem lehet az öncélú élvezetek feltételeinek és eszközeinek a halmozásában, illetve az öncélú élvezeti lehetőségek megszerzésére való (gazdasági) törekvésekben, de nem is a misztikus és vallásos fantazmagóriákban, vagy a testi egészség megszerzésére vonatkozó egyoldalú törekvések eredményeiben megtalálni, hanem csakis a az életünknek a karma-oldási (A jellegzetes lelki és szellemi nyomorúságainknak a feloldási) lehetőségek és feltételek tudatos felvállalása szerint megtalálni, mivel hogy az egyetemes lét és ez által az ember rendeltetéséből teljesen hiányzik az a cél, hogy az egyéni ember a karmája szerinti sóvárgásainak a kielégítésével illetve a félelmei szerinti élet- és sors-biztosítások segítségével boldog lehessen.

   Amennyiben ténylegesen boldogak és egészségesek akarunk lenni tehát, le kell mondani arról az egoista gondolkozásunkból eredő tévképzetről, hogy az életünknek a karmánk megkímélése szerinti berendezése segítségével elérhetjük ezt a célt. Nem hiába minden komoly misztikus beavatási tradíció az Ego-tól való megszabadítást és megszabadulást tekinti elsődleges feladatának.

     Az életünk célja és rendeltetése ugyanis, nem a Bábel-torony jellegű civilizációs (védekező!) sors-berendezkedések növesztése, hanem a Tarot beavatási rendszerének a csúcsát (legmagasabb szintjét) jelentő 22-es ikonja, a Bolond által jelképzett spirituális – ás testi-lelki! – egészséges állapot elérése!

       Miután a sors-jelzések szimbolikáját ismerő valóság-kutatót a tréfát nem ismerő élet (Ami Hamvas Béla szerint egyáltalán nem úriemberként viselkedik.) tízedik alkalommal is szembe állítja a mágikus valósággal és kivezeti a misztikus és vallásos ámítások labirintusából és tízedikszer is rá jön, hogy az élet tulajdonképpen egy nagy beavatási út-rendszer, amelynek a célja a Tarot Bolondja által megtestesített, intézmény-függőségtől megtisztult, teljesen szabad tudat- és szellemállapotának az elérése, nem tudja megállni harsány (Bolond) kacagás nélkül, hogy azokra a világos spirituális tanokra, amelyek ezt az élet-rendszert próbálták az ember számára érthetővé és élhetővé tenni (Vagyis dráma- és tragédia- mentesíteni), az új farizeusok (Hamvas Béla kifejezése. Lásd, HB: A kereszténység c. alatti három esszéjét, főként az Antikrisztus címűt.), vallásos rendszereket és intézményrendszereket hoztak létre, nem csak hogy hatalmas templomokkal, de rangkóros „vezető” papokkal is, akiknek nem hogy közük nincs a Bolond által megtestesített tudatossághoz és mentalitáshoz, de homlokegyenest ellenkezik azzal mindaz, amit tesznek és hisznek! Egészen pontosan: Nem hisznek. – Ennél nagyobb bolondság talán nem is létezik az egész emberiség kultúrájában.